Privacy

Verschillende woonorganisaties houden in lijsten en dossiers informatie over u bij. Meestal gebruiken ze deze informatie om na te kijken of u ergens recht op hebt. Of om u beter te kunnen helpen.  

Het is niet de bedoeling dat organisaties informatie over u opvragen of verspreiden aan personen en bedrijven die geen goede reden hebben om uw informatie te krijgen. Daarom is er de privacywet die u beschermt.

Aan wie mogen woonorganisaties mijn informatie doorgeven en waarom?

Dit is geregeld in wettelijke machtigingen en besluiten.

Bij deze organisaties vragen ze uw gegevens op

De VMSW, de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en de sociale verhuurkantoren (SVK’s) vragen op bij:

 • Federale Overheidsdienst Financiën: gegevens rond belastbare inkomsten en eigendomsgegevens (Beraadslaging FO nr. 14/2009 van 1 oktober 2009 + Beraadslaging FO nr. 16/2012 van 28 juni 2012), gegevens over eigendommen en vennootschappen en eigendomshistoriek (Beraadslaging FO nr. 36/2016 van 27 oktober 2016 + Beraadslaging FO nr. 02/2018 van 11 januari 2018)
 • Rijksregister: rijksregisternummer, naam en voornamen, geboortedatum, geslacht, hoofdverblijfplaats en historiek, de plaats en datum van overlijden, de burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, de nationaliteit en historiek, wettelijke samenwoning, het register waarin ingeschreven, informatie over handelingsbekwaamheid en bewindvoering (KB 22 mei 2001 + RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 + RR nr. 60/2012 van 18 juli 2012 + Beraadslaging nr. 13/099 van 5 november 2013 + RR nr. 79/2013 van 11 december 2013 + RR nr. 02/2018 van 21 februari 2018)
 • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: gegevens rond leefloon (Beraadslaging nr. 15/053 van 1 september 2015), handicap (Beraadslaging nr. 14/088 van 7 oktober 2014), pensioenen (Beraadslaging nr. 16/090 van 4 oktober 2016) en werkloosheid (Beraadslaging nr. 17/085 van 3 oktober 2017)
 • Vlaamse Onthaalbureaus, de Huizen van het Nederlands:  persoonsgegevens van inburgeraars en van cursisten Nederlands als tweede taal (NT2) vanuit de Kruispuntbank Inburgering (KBI) (Beraadslaging VTC nr. 38/2017 van 25 oktober 2017)
 • VREG: woninggegevens over de energetische waarde van sociale woningen (Beraadslaging VTC nr. 02/2010 van 6 oktober 2010)

Aan deze organisaties geven ze uw gegevens

De SHM’s en de VMSW geven aan:

 • het Agentschap Wonen-Vlaanderen: gegevens in het kader van huurpremie en huursubsidie van kandidaat sociale-huurders (Beraadslaging VTC nr. 37/2011 van 14 december 2011 en Beraadslaging RR nr. 19/2012 van 14 maart 2012), persoonsgegevens van de aanvragers van premies, sociale ontleners en sociale (kandidaat-)huurders en leden van hun huishouden (Beraadslaging VTC nr. 9/2014 van 9 april 2014), persoonsgegevens van sociale huurders voor de controle op de naleving van de Sociale Wooncode en andere wetgeving van sociale verhuur (Beraadslaging VTC nr. 13/2013 van 8 mei 2013), adresgegevens van sociale woningen en gronden (Beraadslaging VTC nr. 26/2015 van 29 juli 2015)
 • de sociale verhuurkantoren (SVK’s): persoonsgegevens van kandidaat sociale huurders en hun partner voor het toekennen van een huursubsidie (Beraadslaging VTC nr. 8/2015 van 25 maart 2015)
 • de OCMW’s: persoonsgegevens van kandidaat sociale huurders voor het verkrijgen van een huurpremie (Beraadslaging VTC nr. 19/2015 van 20 mei 2015) en huursubsidie (Beraadslaging VTC nr. 29/2016 van 14 september 2016)
 • Vlabinvest: rijksregisternummer, naam en voornamen, geboortedatum, hoofdverblijfplaats en historiek, de burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, het register waarin ingeschreven, de wettelijke samenwoning (Beraadslaging RR nr. 48/2013 van 19 juni 2013)
 • Vlaamse Onthaalbureaus, de Huizen van het Nederlands: gegevens rond inburgering en taalbereidheid (Beraadslaging VTC nr. 21/2012 van 26 september 2012 + Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012)
 • Stad Antwerpen: woninggegevens van Antwerpse sociale woningen (Beraadslaging VTC nr. 01/2010 van 17 februari 2010)
 • Stad Gent: woninggegevens van Gentse sociale woningen (Beraadslaging VTC nr. 07/2011 van 16 maart 2011)
 • de Intercommunale Leiedal: gecodeerde persoonsgegevens van kandidaten sociale huurders voor beleidsvoering en – voorbereiding van het lokaal woonbeleid (Beraadslaging VTC nr. 9/2015 van 18 februari 2015)

De sociale verhuurkantoren (SVK’s) geven aan:

 • De Vlaamse Belastingdienst (VLABEL): persoonsgegevens van sociale huurders en het rijksregisternummer van eigenaars van onroerende goederen in functie van het verlaagd tarief voor de onroerende voorheffing (Beraadslaging VTC nr. 33/2013 van 11 september 2013 + Beraadslaging RR nr. 15/2014 van 19 februari 2014 + Beraadslaging VTC nr. 01/2014 van 22 januari 2014)

De Vlaamse machtigingen kunt u ook nalezen op de website van de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC).

Kan ik mijn informatie controleren en aanpassen?

Ja, dat kunt u. U moet daarvoor een schriftelijke aan­vraag doen. 

Bent u een (kandidaat-)koper of (kandidaat-)huurder?

Stuur dan een e-mail of een brief naar uw sociale huisvestingsmaatschappij of uw sociaal verhuurkantoor.

Bent u een (kandidaat-)ontlener?

Stuur dan een e-mail naar mijnlening@vmsw.be of een brief naar de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), Havenlaan 88, bus 94, 1000 Brussel.  

In de brief of e-mail vertelt u wie u bent (naam, voornaam, adres, rijksregisternummer) en vraagt u om uw informatie te kunnen bekijken.

Meer informatie over privacy?

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35 
1000 Brussel 
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be  

Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer
Havenlaan 88
1000 Brussel
www.vlaamsetoezichtcommissie.be
http://vtc.corve.be/machtigingen.php   

Sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren vinden meer informatie over privacy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op Woonnet of SVK-intranet (op beide is een login nodig).

Laatste update: 31 augustus 2018