Percelen

De inhoud van deze pagina geldt voor overheidsopdrachten van werken die u bekendmaakte of waarvoor u een uitnodiging tot het indienen van een offerte verstuurde vanaf 1 juli 2013 tot 30 juni 2017. We werken aan een update, nu de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten er is. 

U kunt een opdracht altijd in percelen onderverdelen. U moet er daarbij wel voor zorgen dat het voorwerp en de geraamde waarde van ieder perceel opgenomen is in het bestek.

Percelen zijn afzonderlijke opdrachten: inschrijvers moeten in principe voor ieder perceel een aparte offerte indienen. Maar, het bijzonder bestek VM/B 2013 voorziet dat de verschillende offertes als één geheel kunnen worden ingediend. Op het inschrijvingsformulier I 2013 is de nodige ruimte om het offertebedrag van de verschillende percelen te vermelden. 

Prijskorting bij meerdere percelen

De VM/B 2013 staat toe dat inschrijvers een prijskorting geven als meerdere percelen aan hen worden toegewezen.

Op het inschrijvingsformulier I 2013 kan de inschrijver zijn korting aangeven voor ieder perceel apart en kan hij een korting voorzien als hij meerdere percelen krijgt toegewezen.

De korting moet altijd als een percentage vermeld worden en voorzien zijn van de handtekening van een daartoe gemachtigd vertegenwoordiger van de inschrijver.