Lijst van geselecteerden en kwalificatiesysteem

De inhoud van deze pagina geldt voor overheidsopdrachten van werken die u bekendmaakte of waarvoor u een uitnodiging tot het indienen van een offerte verstuurde vanaf 1 juli 2013 tot 30 juni 2017. We werken aan een update, nu de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten er is. 

Een lijst van geselecteerden opstellen of een kwalificatiesysteem instellen, kan alleen via:

  • een beperkte aanbesteding
  • een beperkte offerteaanvraag
  • een onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Belangrijk: U kunt beide systemen alleen gebruiken om gelijkaardige opdrachten te plaatsen waarvan de raming de drempelbedragen voor Europese bekendmaking niet overschrijdt.

Via deze systemen kunt u administratie beperken en tegelijkertijd de transparantie van de procedure garanderen.

Lijst van geselecteerden

U kondigt eenmalig aan dat u een lijst van geselecteerden samenstelt. U doet dit via het model dat als bijlage 9 bij het KB plaatsing van 15 juli 2011 zit.

Kandidaten selecteren

U laat kandidaten tot de lijst toe via de selectiecriteria die in het aankondigingsbericht staan. U kunt ervoor kiezen het aantal kandidaten tot een bepaald maximum te beperken. Nadat u de lijst van geselecteerden samenstelde, blijft deze lijst tijdens haar volledige geldigheidsduur gesloten voor nieuwe kandidaten.

Offertes indienen

Bij elke specifieke opdracht vraagt u alle geselecteerde kandidaten op de lijst gelijktijdig om een offerte in te dienen. Ten laatste op het moment dat u deze uitnodiging verstuurt, maakt u bekend via welke criteria de gunning van de opdracht zal plaatsvinden.

Geldigheidsduur

De geldigheidstermijn van de lijst van geselecteerden bedraagt maximaal drie jaar vanaf de datum van de selectiebeslissing.

Kwalificatiesysteem

U kondigt jaarlijks aan dat u een kwalificatiesysteem instelt. Daarnaast doet u ook een aankondiging, telkens wanneer u de selectiecriteria van het systeem actualiseert. U doet dit via het model dat als bijlage 10 bij het KB plaatsing van 15 juli 2011 zit.

Kandidaten selecteren

U neemt alle kandidaten in het kwalificatiesysteem op die voldoen aan de selectiecriteria. U mag het aantal geselecteerden niet tot een maximum beperken (dit mag wel bij de lijst van geselecteerden). 

Het kwalificatiesysteem is een open systeem:

  • Geïnteresseerde kandidaten kunnen altijd een aanvraag tot deelneming aan het systeem indienen.
  • U kunt als aanbestedende overheid op ieder moment de kwalificatie van een lid van het systeem herzien of intrekken.

Offertes indienen

U hebt bij een kwalificatiesysteem de mogelijkheid om maar een beperkt aantal kandidaten (minimum vijf) uit te nodigen om een offerte in te dienen voor een specifieke opdracht (dit mag niet bij de lijst van geselecteerden). Deze beperking komt door een aparte selectiebeslissing.

Geldigheidsduur

Het kwalificatiesysteem heeft geen beperkte geldigheidsduur, tenzij u zelf een geldigheidstermijn opneemt in opdrachtdocumenten. Staat er niets in de opdrachtdocumenten, dan blijft het kwalificatiesysteem bestaan tot u het opheft.