Kwalificatiesysteem

Een kwalificatiesysteem instellen, kan alleen via:

  • een niet-openbare procedure
  • een mededingingsprocedure met onderhandeling

Belangrijk: U kunt beide systemen alleen gebruiken om gelijkaardige opdrachten te plaatsen waarvan de raming de drempelbedragen voor Europese bekendmaking niet overschrijdt.

Via deze systemen kunt u administratie beperken en tegelijkertijd de transparantie van de procedure garanderen.

Bekendmaking

U kondigt jaarlijks aan dat u een kwalificatiesysteem instelt. Daarnaast doet u ook een aankondiging, telkens wanneer u de selectiecriteria van het systeem actualiseert. Deze aankondiging bevat minstens volgende gegevens:

  • de naam, het adres en het type van de aanbestedende overheid;
  • het soort opdracht, het voorwerp en de beschrijving ervan, de NUTS-code en de categorie van het hoofdvoorwerp volgens de CPV-code.

Kandidaten selecteren

U neemt alle kandidaten in het kwalificatiesysteem op die voldoen aan de selectiecriteria. U mag het aantal geselecteerden niet tot een maximum beperken. 

Het kwalificatiesysteem is een open systeem:

Geïnteresseerde kandidaten kunnen altijd een aanvraag tot deelneming aan het systeem indienen.

U kunt als aanbestedende overheid op ieder moment de kwalificatie van een lid van het systeem herzien of intrekken.

Offertes indienen

U hebt bij een kwalificatiesysteem de mogelijkheid om maar een beperkt aantal kandidaten (minimum vijf) uit te nodigen om een offerte in te dienen voor een specifieke opdracht. Deze beperking komt door een aparte selectiebeslissing.

Geldigheidsduur

Het kwalificatiesysteem heeft geen beperkte geldigheidsduur, tenzij u zelf een geldigheidstermijn opneemt in opdrachtdocumenten. Staat er niets in de opdrachtdocumenten, dan blijft het kwalificatiesysteem bestaan tot u het opheft.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.