Onderhandelingsprocedure met bekendmaking

De inhoud van deze pagina geldt voor overheidsopdrachten van werken die u bekendmaakte of waarvoor u een uitnodiging tot het indienen van een offerte verstuurde vanaf 1 juli 2013 tot 30 juni 2017. We werken aan een update, nu de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten er is. 

Verloop van de procedure

De onderhandelingsprocedure met bekendmaking is een tweestapsprocedure, net zoals een beperkte aanbesteding of beperkte offerteaanvraag. 

Fase 1:

  • Bekendmaking van de opdracht is enkel een oproep om kandidaatstellingen in te dienen tegen een bepaalde datum.
  • Selectiefase: U gaat na of de kandidaten over de nodige betrouwbaarheid en geschiktheid beschikken.

Fase 2:

  • Alleen de geselecteerde kandidaten ontvangen een uitnodiging om een offerte in te dienen.
  • Opgelet: Het minimum aantal geselecteerden mag niet kleiner zijn dan drie en moet in elk geval voldoende zijn om de concurrentie te kunnen laten spelen (artikel 58, § 3 van het KB plaatsing van 15 juli 2011).

Toepassing van de procedure

U mag de onderhandelingsprocedure met bekendmaking enkel in specifieke gevallen gebruiken. U motiveert altijd waarom u voor deze procedure kiest. 

U vindt alle toepassingen in artikel 26 § 2 van de wet overheidsopdrachten van 15 juni 2006. Hieronder vindt u een beperkte opsomming met de meest gebruikte toepassingen in de sociale woningbouw. 

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking in sociale woningbouw
 

Meest gebruikte toepassingen

Voorwaarden?

De raming ligt lager dan 600.000 euro.

U mag de onderhandelingsprocedure met bekendmaking gebruiken zonder verdere voorwaarden.
 

U kreeg alleen onregelmatige of onaanvaardbare offertes via een aanbesteding of offerteaanvraag.

U mag de oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht niet wezenlijk wijzigen. Beperkte wijzigingen of aanvullingen mogen wel.
 

U wilt niet alleen onderhandelen met alle (formeel regelmatige) inschrijvers van de aanbesteding of offerteaanvraag. U wilt nu:

  • niet al deze deelnemers raadplegen
  • of een kans geven aan geweerde inschrijvers
  • of een kans geven aan nieuwe geïnteresseerden.

Dit verschilt met de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking: dan bent u verplicht alle inschrijvers van de oorspronkelijke procedure raadplegen.
 

U kunt onmogelijk vooraf een globale prijs vaststellen, door de aard van de opdracht of door onzekere omstandigheden.

U kunt onmogelijk een volledige studie maken en prijzen of hoeveelheden bepalen.
 

Daarom zal deze opdracht in hoofdzaak bestaan uit een verbintenis tot samenwerking met een opdrachtnemer (vaak een tijdelijke handelsvennootschap) om het project te bestuderen en uit te voeren. 
 

U kunt deze onderhandelingsprocedure alleen zeer uitzonderlijk toepassen, bijvoorbeeld voor zeer omvangrijke, ambitieuze of langlopende bouwprojecten. Een voorbeeld hiervan is de CBO-procedure.
 

De opdracht wordt voorbehouden voor sociale werkplaatsen, sociale inschakelingsondernemingen, …

De geraamde waarde van de opdracht moet lager liggen dan de Europese drempel.
 

Dit staat ook in artikel 22 van de wet overheidsopdrachten van 15 juni 2006.
 

De werken worden alleen uitgevoerd voor onderzoek, proefneming of ontwikkeling in de bouwsector.

De werken hebben niet tot doel winst te maken of de kosten van onderzoek en ontwikkeling te dekken.
 

Sluiten van de opdracht

De sluiting van de opdracht gebeurt op dezelfde manier als bij een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.