Mededingingsprocedure met onderhandeling

Verloop van de procedure

De mededingingsprocedure met onderhandeling is een tweestapsprocedure, net zoals een niet-openbare procedure. 

Fase 1:

  • Bekendmaking van de opdracht is enkel een oproep om kandidaatstellingen in te dienen tegen een bepaalde datum.
  • Selectiefase: U gaat na of de kandidaten over de nodige betrouwbaarheid en geschiktheid beschikken.

Fase 2:

  • Alleen de geselecteerde kandidaten ontvangen een uitnodiging om een offerte in te dienen.
  • Opgelet: Het minimum aantal geselecteerden mag niet kleiner zijn dan drie en moet in elk geval voldoende zijn om de concurrentie te kunnen laten spelen (artikel 79, § 2 van de wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016).

Toepassing van de procedure

U mag de mededingingsprocedure met onderhandeling enkel in specifieke gevallen gebruiken. U motiveert altijd waarom u voor deze procedure kiest.

U vindt alle toepassingen in artikel 38 § 1 van de wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016. Hieronder vindt u een beperkte opsomming met de meest gebruikte toepassingen in de sociale woningbouw en de voorwaarden waaraan u bij iedere toepassing moet voldoen.
 

De raming ligt lager dan 750.000 euro (opdrachten van werken) of lager dan de Europese drempels (leveringen en diensten)

U mag de mededingingsprocedure met onderhandeling gebruiken zonder verdere voorwaarden.
 

U kreeg alleen onregelmatige of onaanvaardbare offertes via een openbare of niet-openbare procedure

De opdracht werd Europees bekend gemaakt

U mag de oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht niet wezenlijk wijzigen. Beperkte wijzigingen of aanvullingen mogen wel.

U nodigt alle inschrijvers uit die voldoen aan de eisen van toegangsrecht en kwalitatieve selectie en die een formeel regelmatige offerte indienden, om deel te nemen aan de procedure. Andere deelnemers mag u dus niet uitnodigen. U moet geen aankondiging van de opdracht bekendmaken.

Als u niet alle inschrijvers die voldoen aan de eisen van toegangsrecht en kwalitatieve selectie en die een formeel regelmatige offerte indienden wenst uit te nodigen, bent u wel verplicht een aankondiging van de opdracht bekend te maken.

De opdracht werd niet Europees bekend gemaakt

U mag de oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht niet wezenlijk wijzigen. Beperkte wijzigingen of aanvullingen mogen wel.

U nodigt alle inschrijvers uit die voldoen aan de eisen van toegangsrecht en kwalitatieve selectie en die een formeel regelmatige offerte indienden. Maar, u mag ook andere deelnemers uitnodigen die aan deze eisen voldoen en die bij de oorspronkelijke procedure geen offerte indienden. Zo kunt u de mededinging verruimen. U moet geen aankondiging van de opdracht bekendmaken.

Als u niet alle inschrijvers die voldoen aan de eisen van toegangsrecht en kwalitatieve selectie en die een formeel regelmatige offerte indienden wenst uit te nodigen, bent u wel verplicht een aankondiging van de opdracht bekend te maken.
 

Er is geen onmiddellijk beschikbare oplossing om in uw behoefte te voorzien

Dit toepassingsgeval biedt erg veel flexibiliteit. U moet enkel aantonen dat er geen onmiddellijk beschikbare oplossingen bestaan om in uw behoefte te voorzien.
 

De opdracht bevat ontwerp- of innovatieve oplossingen

Het verschil met het vorige toepassingsgeval is dat er hier geen aanpasbare oplossing bestaat.

De opdracht kan verschillende aspecten omvatten. Het kan dus gaan om het ontwerp én de uitvoering ervan.
 

U kan de opdracht niet gunnen zonder onderhandelingen

U kan de opdracht niet gunnen zonder voorafgaande onderhandelingen omwille van specifieke omstandigheden. Deze omstandigheden hebben te maken met de aard, de complexiteit, de juridische en financiële voorwaarden of de risico’s verbonden aan de opdracht.
 

U kan de technische specificaties van de opdracht niet voldoende nauwkeurig omschrijven

U kan de technische specificaties niet voldoende nauwkeurig vaststellen op basis van een norm, Europese technische beoordelingen, een gemeenschappelijke technische specificatie of een technisch referentiekader (zie artikel 2, 45° tot 48° van de wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016 voor de definitie van deze begrippen).
 

De opdracht wordt voorbehouden voor sociale werkplaatsen, sociale inschakelingsondernemingen, …

De geraamde waarde van de opdracht moet lager liggen dan de Europese drempel.

Dit staat ook in artikel 15 van de wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016.
 

Sluiten van de opdracht

De sluiting van de opdracht gebeurt op dezelfde manier als bij een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.