Uitvoering van de werken

Onder werken in uitvoering bespreken we het verloop van werken (nieuwbouw, renovatie, …) met het oog op de reglementering voor overheidsopdrachten. Ook problemen die zich tussen contracterende partijen kunnen voordoen, komen aan bod.

Enkele vuistregels voor de interpretatie:

  • De bepalingen zijn geldig voor alle opdrachten groter dan 30 000 euro, tenzij anders vermeld.
  • De reglementering wordt grotendeels gevormd door het KB van 14/01/2013 en het bijzonder bestek VM/B2013. Tenzij anders vermeld zijn de geciteerde artikels dan ook uit dat KB afkomstig.
  • De vermelde bedragen zijn altijd zonder btw.
  • De vermelde termijnen zijn uitgedrukt in kalenderdagen.

'Oude' wetgeving

De toelichting bij de wetgeving die van toepassing is op lopende opdrachten, bekend gemaakt voor 1 juli 2013, vindt u terug in de A2001. Op die pagina vindt u ook de modeldocumenten die voor deze opdrachten gelden.


Downloadbaar document

U kunt het hoofdstuk 'Uitvoering' (pdf - 641 kB) in zijn geheel nalezen of afdrukken.

U kunt  ook de volledige 'Handleiding overheidsopdrachten - Praktische toepassing voor de sociale woningbouw' (pdf - 1,74 MB) raadplegen.

Werfopvolging

De VMSW ontwikkelde een checklist voor het nazicht van bouwwerken. Deze kan vrijblijvend gebruikt worden.