Faillissement

Een aannemer is pas failliet als een rechtbank van koophandel dat effectief uitgesproken heeft. Die uitspraak wordt gepubliceerd in het Staatsblad waarbij ook de curator wordt vermeld.

Als de aannemer overlijdt, zijn er andere wettelijke maatregelen. Die leest u in artikel 61 en 63.

Wat doet de aanbestedende overheid als de aannemer failliet is? 

Zodra het faillissement officieel is, zorgt de aanbestedende overheid ervoor dat er geen enkele betaling meer plaatsvindt en contacteert ze de aangestelde curator met de vraag of hij de opdracht zal verderzetten.

  • Zet de curator de opdracht verder? Dan belegt u een vergadering om concrete afspraken te maken.
  • Zet de curator de opdracht niet verder? Dan kunt u de opdracht verbreken (artikel 62) of ambtshalve maatregelen (artikel 47) nemen. Een combinatie van beide artikels is niet mogelijk. 

Belangrijk: een faillissement betekent nooit automatisch dat de aannemer in gebreke is en de opdracht verbroken wordt. De curator treedt immers in plaats van de gefailleerde aannemer op. De curator kan dan beslissen om de werken verder te zetten onder dezelfde voorwaarden.

Een faillissement vormt wel een wettelijke basis voor de aanbestedende overheid om de opdracht te kunnen verbreken (artikel 62). 

De curator zet de opdracht niet verder

U kunt de curator vragen de opdracht te verbreken (artikel 62) of ambtshalve maatregelen (artikel 47) te nemen. In beide gevallen volstaat een aangetekende brief, waarin u de curator ook uitnodigt voor de opmaak van de staat van bevinding.

Na de staat van bevinding wordt een overeenkomst over de eindafrekening gemaakt. Ook is er best tegelijkertijd een schriftelijke verklaring van de curator dat de werf vrijgegeven mag worden.

Als u ambtshalve maatregelen neemt, dan zijn de vergoedingen wettelijk bepaald. U leest hierover meer bij Actiemiddelen van de aanbestedende overheid. Als de opdracht verbroken wordt, dan worden de werken vereffend in de staat waarin ze zich op dat moment bevinden. Eventueel betaalt de aanbestedende overheid aan de curator de nog verschuldigde som voor de werken die correct en volledig zijn uitgevoerd. Belangrijk: De aanbestedende overheid krijgt dan alleen de borgtocht als forfaitaire schadevergoeding, zonder aanspraak te kunnen maken op enige extra vorm van schadevergoeding.

Opgelet: De sommen die de aanbestedende overheid tegoed zou hebben, worden in de eerste plaats ingehouden op de openstaande facturen, pas daarna op de borgtocht.

Als een nieuwe aannemer aangesteld wordt om de werken verder te zetten, is dit volgens de gunningsprocedures een nieuwe opdracht.

Tip:
Vaak komt een faillissement niet onverwacht, maar is het al merkbaar op de werf: slechte uitvoering, ernstige vertraging, … U stelt dan best al het mechanisme van ambtshalve maatregelen in werking. Dit kan via processen-verbaal van ingebrekestelling. U leest hierover meer bij Actiemiddelen van de aanbestedende overheid. U kunt zich dan achteraf bij de curator beroepen op artikel 47 voor het nemen van ambtshalve maatregelen.

Sjabloonbrieven bij rechtstreekse vordering

Betaalt een hoofdaannemer zijn onderaannemer niet? Dan kan de onderaannemer een rechtstreekse vordering instellen bij u als bouwheer of aanbestedende overheid. De VMSW heeft modelbrieven die u kunt gebruiken in uw communicatie met de hoofd- en onderaannemer bij een rechtstreekse vordering. U vindt deze modelbrieven op Woonnet.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.