Verwijlinteresten en vergoedingen

De betalingstermijnen zijn strikt vastgelegd en kunnen niet gewijzigd worden.

Op voorwaarde dat de aannemer zijn vorderingsstaat/schuldvordering en zijn factuur tijdig indient, is de uiterlijke termijn: 

  • voor maandelijkse vorderingsstaten: 60 dagen na het indienen van de vorderingsstaat/schuldvordering;
  • voor het eindsaldo: 60 dagen na de voorlopige oplevering (datum vermeld op de VO1).

Van zodra deze termijn overschreden wordt, heeft de aannemer automatisch recht op verwijlintresten op het verschuldigde bedrag en op een forfaitaire vergoeding van 40 euro voor invorderingskosten. . 

Het percentage van de rentevoeten wordt regelmatig gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

Een voorbeeld voor een bedrag van 100.000 euro dat 30 dagen te laat wordt betaald: 
formule: 100.000 x 30 x 8,5 bovenaan de breuk, gedeeld door 365 x 100 onderaan de breuk is 698,63 euro

Bovendien blijft het recht van de aannemer bij laattijdige betalingen niet beperkt tot verwijlintresten. Als 30 dagen na de vervaldatum, dus 90 dagen na het indienen van de vorderingsstaat, niet betaald is heeft hij het recht de uitvoering van de werken te vertragen of zelfs te onderbreken. Hij is wel verplicht om minstens 15 dagen voor de daadwerkelijke vertraging of onderbreking dat recht kenbaar te maken.

In zo een geval heeft de aannemer recht op: 

  • een termijnverlenging gelijk aan het aantal dagen tussen die 30ste dag en de effectieve betaaldatum;
  • een schadevergoeding.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.