Prijsherziening

Formule

Voor opdrachten (percelen) waarvan het geraamde opdrachtbedrag gelijk is aan of hoger is dan 120.000 euro voorziet het bestek VM/B 2013/2017 een forfaitaire verrekening om de schommelingen van de lonen, sociale lasten, materialen en producten op te vangen.

De aannemer is vrij in zijn keuze om de prijsherziening al dan niet toe te passen. Echter, die keuze is bindend en wordt toegepast op het geheel van de opdracht, inclusief eventuele verrekeningen. Als de herziening negatief is moet de aannemer deze uiteraard ook doorrekenen.

Om een correcte prijsherziening te berekenen moet eerst een keuze uit volgende categorieën gemaakt worden. De categorieën zijn gebaseerd op deze die de FOD Economie hanteert voor de waarde van de lonen, S. Het belangrijkste aandeel van de werken in de opdracht bepaalt de categorie. De prijsherzieningscoëfficiënt wordt per opdracht vastgesteld volgens het type werk en het aantal werknemers die bij de firma werkzaam zijn.

 • categorie A: algemene aanneming, ruwbouw
 • categorie B: dakbedekkingen, voegwerken
 • categorie C: bevloering, plafonnering, bepleistering
 • categorie D: andere afwerkingen, schilderwerken, verwarmingsinstallaties (niet-elektrisch)

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ondernemingen van:

 • minder dan 10 werknemers;
 • 10 tot en met 19 werknemers;
 • 20 en meer werknemers.

Voor het berekenen van de prijsherziening moet de keuze gemaakt worden tussen ondernemingen van 20 of meer werknemers en ondernemingen van minder dan 10 werknemers.

Voor ondernemingen met een aantal werknemers van 10 tot en met 19 wordt de waarde S toegepast voor ondernemingen van meer dan 20 werknemers.

Door de uiterst geringe impact op de grootte van de prijsherzieningscoëfficiënt, passen we de tussencategorie niet toe in het bestek VM/B 2013/2017.

Voor afzonderlijke opdrachten van elektriciteit en liften wordt een aparte categorie gebruikt.

 • categorie: elektrische installaties, elektriciteit
 • categorie: liftinstallaties

Hier wordt enkel onderscheid gemaakt tussen ondernemingen van:

 • 10 of meer werknemers
 • minder dan 10 werknemers

Berekening prijsherziening:

Als de categorie gekend is kan de prijsherziening door de aannemer berekend worden op basis van de maandelijkse vorderingsstaten van de uitgevoerde werken met volgende formule:

formule: p = P (a s gedeeld door S + b i gedeeld door I + c)

Parameters voor alle werken a = 0,40 lonen b = 0,35 materialen c = 0,25 vast deel niet vatbaar voor herziening
Uitzonderingen: schilderwerken  a = 0,60  b = 0,15  c = 0,25 
Uitzonderingen: verwarmingsinstallaties + liften a = 0,55 b = 0,20 c = 0,25

 

p = de te betalen som

P = bedrag vorderingsstaat

S = het gemiddelde loon van kracht 10 kalenderdagen vóór de datum die voor het indienen van de offertes is vastgesteld

s = het gemiddelde loon van kracht op de eerste dag van de in de vorderingsstaat beschouwde periode 

I = het indexcijfer van de grondstoffen en materialen met betrekking tot de kalendermaand vóór de uiterlijke datum die werd vastgesteld voor het indienen van de offertes

i = het indexcijfer van de grondstoffen en materialen met betrekking tot de kalendermaand vóór de eerste dag van de in de vorderingsstaat beschouwde periode


Let op:

Per opdracht is slechts één categorie van toepassing. Deze categorie en de parameters (a, b en c) kunnen niet gewijzigd worden tijdens de uitvoering van de opdracht.

De prijsherzieningscoëfficiënt wordt tot op het vijfde decimale cijfer berekend. 

De prijsherzieningscoëfficiënt kan eenvoudig afgelezen worden van de maandelijks geactualiseerde prijsherzieningstabel.
 

Prijsherziening voor werken uitgevoerd in vertraging (artikel 94 en 2de deel van VM/B 2013/2017)

Op de werken uitgevoerd na de contractuele einddatum en waarvan de vertraging te wijten is aan de aannemer, wordt voor de prijsherzieningsberekening een aparte coëfficiënt gebruikt. Deze is het gemiddelde van de coëfficiënten van de volledige maanden van de contractuele termijn. 

Een voorbeeld:

 • aanvangsdatum: 15 januari 
 • contractuele einddatum: 7 augustus
 • werken voltooid op: 20 oktober

Op het bedrag uitgevoerd na 7 augustus wordt dus een gemiddelde coëfficiënt berekend met de coëfficiënten van de maanden februari tot en met juli. Mocht de ‘normale’ coëfficiënt van de maanden september en oktober lager zijn dan de gemiddelde, dan kan de aanbestedende overheid de ‘normale’ coëfficiënt toepassen omdat de aanbestedende overheid altijd de voor hem voordeligste berekening mag kiezen. 

Het is van belang om op de contractuele einddatum vast te stellen of de werken al dan niet volledig voltooid zijn. Als de werken niet voltooid zijn, zal er een staat van reëel uitgevoerde werken opgemaakt worden zodat het bedrag waarop de gemiddelde coëfficiënt eventueel moet berekend worden, kan bepaald worden. 

De gemiddelde prijsherzieningscoëfficiënt wordt ook tot op het vijfde decimale cijfer berekend.

Prijsherziening voor uitgestelde werken

Meer info vindt u op de pagina met de bespreking van het formulier VO7 en de pagina Vrijgave van de waarborgen over de oplevering van de VO7.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.