Betalingen

De betaling van de werken gebeurt ofwel eenmalig na volledige uitvoering ervan ofwel met betalingen in mindering naargelang de uitvoering vordert en volgens de modaliteiten uit het bijzonder bestek VM/B 2013/2017. De enige uitzondering geldt voor kleinere opdrachten onder 30.000 euro, gegund tegen factuur.

Van zodra de uitvoering van de werken zodanig is gevorderd dat ze recht geeft op betaling, maakt de aanbestedende overheid hiervan een proces-verbaal op. De aannemer dient een schuldvordering in zodat hij betaald kan worden.

Maandelijkse betalingen

Toelichting bij artikel 66 en 95 van het KB van 14 januari 2013.

Betaling saldo

Toelichting bij artikel 66 en 95 van het KB van 14 januari 2013: eindsaldo, betaling VO6 en VO7.

Uw factuur?

Vragen over een factuur die u aan de VMSW bezorgde voor uitbetaling? Contacteer de financiële dienst die deze facturen verwerkt.

Verwijlinteresten en vergoedingen

Toelichting bij artikel 69 en 70 van het KB van 14 januari 2013.

Prijsherziening

Toelichting bij artikel 38/7 van het KB uitvoering van 14 januari 2013 (zoals gewijzigd door het KB van 22 juni 2017) en het tweede deel van de VM/B 2013/2017.

Facturatie en btw aan sociale huisvestingsmaatschappijen

Meer informatie over de verlegging van heffing, inclusief een lijst van welke sociale huisvestingsmaatschappijen in welk btw-systeem zitten.