Voorkooprecht

Het recht van voorkoop maakt het voor begunstigden mogelijk om bepaalde woningen en percelen, bestemd voor woningbouw, te verwerven. Ze gebruiken die daarna om sociale huur- of koopwoningen of sociale kavels op te realiseren.

Voor informatie over de wettelijke basis, de begunstigden, de bevoorrechte kopers en het toepassingsgebied kunt u de website van VLM raadplegen. Zij bieden hierover veel informatie aan. 

Praktisch

Voor het aanbieden van een Vlaams decretaal recht van voorkoop én het meedelen van een beslissing over het al dan niet uitoefenen van een dergelijk recht van voorkoop, gebruikt u het e-voorkooploket. Dat is een elektronisch loket voor alle bestaande en toekomstige Vlaamse decretale rechten van voorkoop.

Om meer te weten te komen over het e-voorkooploket kan u, als aanbieder (instrumenterend ambtenaar) of begunstigde van het recht van voorkoop, ook terecht op de website van de VLM.

Evaluatie

Het agentschap Wonen-Vlaanderen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen starten een evaluatie op van het recht van voorkoop van de Vlaamse Wooncode. We geloven in de onschatbare waarde van kennis en ervaring bij burgers en professionelen, en willen dan ook graag polsen naar uw mening, uw voorstellen en uw suggesties over het recht van voorkoop van de Vlaamse Wooncode. Daarvoor maakten we een dropbox en een vragenlijst.

In de dropbox kunt u losse ideeën, verbetervoorstellen, bemerkingen… over het recht van voorkoop ‘droppen’. Dat duurt slechts enkele minuten en vereist geen specifieke voorkennis. Als inleiding krijgt u wel een beknopte toelichting.

De vragenlijst is er voor burgers en professionelen die een grondige kennis hebben van het recht van voorkoop van de Vlaamse Wooncode of die zich erin willen verdiepen. De vragenlijst neemt iets meer tijd in beslag, maar u hoeft niet alle vragen in te vullen. Ook met enkele antwoorden kunt u ons al helpen. We verwerken uw antwoorden vertrouwelijk en anoniem.

Wilt u op de hoogte wil blijven van de resultaten van de evaluatie? Laat dan uw e-mailadres in de dropbox of in de vragenlijst achter.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.