Selectiecriteria

Via de selectiecriteria beoordeelt u:

 • de financiële en economische draagkracht
 • de technische bekwaamheid

Selectiecriteria gaan alleen over de geschiktheid van de kandidaat of inschrijver zelf, en dus niet over het ontwerp. Het zijn geen gunningscriteria: gunningscriteria beoordelen de inhoudelijke waarde van de offertes.

Financiële en economische draagkracht

U kunt de kandidaat of inschrijver vragen een of meerdere van volgende documenten voor te leggen om zijn financiële en economische draagkracht aan te tonen:

 • bankverklaring, opgesteld volgens het model in bijlage 3 bij het KB plaatsing van 15 juli 2011
 • bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s
 • jaarrekeningen
 • verklaring over zijn totale omzet over ten hoogste de laatste drie beschikbare boekjaren (afhankelijk van de oprichtingsdatum of de datum waarop de kandidaat of inschrijver met zijn activiteit is begonnen), als deze omzetcijfers beschikbaar zijn

Technische bekwaamheid

Artikel 72 van het KB plaatsing van 15 juli 2011 bevat een opsomming van alle manieren waarop een dienstverlener zijn technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid kan bewijzen. Voor opdrachten die niet Europees bekendgemaakt moeten worden, bent u vrij om nog andere documenten op te vragen.

Voorbeelden van bewijzen van technische bekwaamheid:

 • diploma
 • toelating tot het uitoefenen van het beroep (tabel Orde van Architecten of toelating van de Orde voor Architectuuropdrachten)
 • referentielijst van de voornaamste (gelijkaardige) opdrachten die de kandidaat of inschrijver de voorbije drie jaar heeft uitgevoerd. U moet de ervaring niet beperken tot de sociale huisvesting. Ervaring in de private woningbouw kan even relevant zijn als een ervaring in de sociale huisvestingssector
 • samenwerkingsverbanden en de samenstelling van het bureau: technische ervaring en creativiteit
 • ...

Selectiebeperking bij tweestapsprocedures

Bij tweestapsprocedures is het aangewezen de selectiecriteria zo te formuleren dat de kandidaten in competitie worden gesteld. De bedoeling is om het aantal geselecteerden te beperken en alleen de kwalitatief meest waardevolle kandidaten te weerhouden. Dit voorkomt dat u alle kandidaten moet selecteren die aan de minimale selectiecriteria voldoen, zoals het geval is bij de eenstapsprocedures.

Als u een selectiebeperking wil toepassen, moet u in de aankondiging van de opdracht aangeven welke selectiecriteria u zal gebruiken om de beperking toe te passen.

Afhankelijk van het soort procedure moet u wel een minimum aantal kandidaten selecteren:

 • bij een beperkte offerteaanvraag moet u minimaal 5 kandidaten selecteren
 • bij een onderhandelingsprocedure met bekendmaking moet u minimaal 3 kandidaten selecteren
 • bij een opdracht die onderworpen is aan de Europese bekendmaking, moet u in opdrachtdocumenten opnemen hoeveel kandidaten u minstens zal selecteren.

U kunt in de opdrachtdocumenten eventueel ook een maximaal aantal te selecteren kandidaten opnemen, maar dit is niet aan te raden.