Ontwerpenwedstrijd

Bijzonderheden van de procedure

Het doel van de ontwerpenwedstrijd is om een ontwerp of ontwerpen te krijgen (eventueel gekoppeld aan de aanstelling van een ontwerper) of een ontwerper aan te stellen (zonder keuze voor een specifiek ontwerp). In de praktijk wordt de procedure bijna uitsluitend gebruikt om een ontwerper aan te stellen.

Bij een ontwerpenwedstrijd worden inschrijvers beoordeeld op basis van een uitgewerkt ontwerp, volgens de criteria die voorzien zijn in de wedstrijddocumenten. De beoordeling gebeurt door een onafhankelijke en deskundige jury. U kunt in de wedstrijddocumenten een vergoeding voorzien voor de inschrijvers.

De ontwerpenwedstrijd kan plaatsvinden via een open of een beperkte procedure. Als u kiest voor een beperkte procedure, moet de jury voldoende kandidaten selecteren om de mededinging te garanderen. De wetgeving bepaalt echter geen minimaal aantal te selecteren kandidaten.

Bekendmaking van de opdracht

De geraamde waarde van de opdracht omvat:

 • de raming voor de opdracht van diensten tot aanstelling van een ontwerper
 • het totale bedrag van premies en betalingen aan deelnemers

Afhankelijk van de raming maakt u de opdracht op Belgisch of Europees niveau bekend. Lees meer over de drempel voor Europese bekendmaking.

De wetgeving bepaalt geen minimumtermijnen voor de bekendmaking van de ontwerpenwedstrijd. U stelt hiervoor dus zelf een termijn vast, rekening houdend met de inhoud en de complexiteit van het project.

Samenstelling en rol van de jury

Bij de samenstelling van de jury moet u rekening houden met volgende elementen:

 • De jury moet bestaan uit minstens vijf leden.
 • Alle leden moeten volledig onafhankelijk zijn van de mogelijke deelnemers aan de procedure.
 • Minstens één lid behoort niet tot de aanbestedende overheid.
 • Minstens een derde van de juryleden is architect of bezit een gelijkwaardige beroepskwalificatie.

In de opdrachtdocumenten moet u de samenstelling van de jury al bekendmaken. Dat kan nominatief of op basis van de organisaties die vertegenwoordigd worden.

U kunt de instanties betrekken die later het project mee opvolgen:

 • de stedenbouwkundige dienst van de gemeente
 • de sectorarchitect van de VMSW
 • de technisch verantwoordelijke van de SHM en/of andere SHM’s
 • een vertegenwoordiger van een bewonersvereniging
 • leden van het bestuur van de SHM
 • de eventuele stedelijke bouwmeester
 • ...

Enkele bijzondere regels voor de werking van de jury:

 • Elke jury heeft een voorzitter en een (niet stemgerechtigde) secretaris en bestaat bij voorkeur uit een oneven aantal stemgerechtigde leden. Bij een even aantal juryleden geeft de stem van de voorzitter bij gelijkheid van stemmen de doorslag. 
 • De wedstrijddocumenten bepalen of de jury een beslissings- of adviesbevoegdheid heeft. De jury is in elk geval autonoom en motiveert haar beslissing.
 • Bij opdrachten waarvoor een Europese bekendmaking verplicht is, moet u de ontwerpen anoniem aan de jury voorleggen.