Weigering van de voorlopige oplevering

Als de werken niet voltooid zijn op de dag van de voorlopige oplevering, wordt een proces-verbaal van niet-oplevering (VO1bis) opgemaakt.

Deze regel duldt geen enkele uitzondering. Na de contractuele einddatum moet altijd een proces-verbaal opgemaakt worden, van voorlopige oplevering (VO1, VO2, …) of van weigering van oplevering (VO1bis). U leest hierover meer in artikel 92.

Criteria voor de weigering

De oplevering kan alleen geweigerd worden om ernstige en belangrijke redenen. Kleine gebreken, ook al zijn ze talrijk, kunnen en mogen de voorlopige oplevering niet in de weg staan.  

Er zijn twee essentiële criteria om de oplevering te weigeren:

  • Een financieel criterium
    De financiële waarde van de aangevoerde bezwaren verhouden zich tot de totale waarde van het uitgevoerde werk.
    De Franse Raad van State oordeelde in een arrest van 19 november 1971 dat de oplevering niet geweigerd kon worden, omdat de waarde van de opmerkingen minder bedroeg dan 1 percent van de totale waarde van het werk (gepubliceerd in T. Aann. 1976, 105).
  • Een finaliteitscriterium
    Kunnen de werken gebruikt worden voor het doel waartoe ze bestemd zijn? Als het gebouw bijvoorbeeld kan bewoond worden, ook al zijn er nog enkele gebreken, is aan dit criterium voldaan.

Voor voorlopige oplevering(en) onder voorbehoud van VO6 (slecht uitgevoerde werken) en/of VO7 (uitgestelde werken), leest u meer bij de bespreking van formulier VO6 en formulier VO7.

Wat gebeurt na de weigering? 

Na een proces-verbaal van weigering, moet de aannemer een ‘nieuwe oplevering’ aanvragen.

Doet de aannemer dit niet?

Dan nodigt het bestuur zelf de aannemer via een aangetekende brief uit. Dit gebeurt nadat de ontwerper vastgesteld heeft dat de werken opgeleverd kunnen worden. Reageert de aannemer niet binnen de 15 dagen? Dan start de aanbestedende overheid de normale procedure van oplevering. De werken worden verondersteld voltooid te zijn op de datum van de uitnodigingsbrief van de aanbestedende overheid. 

Brengt de aannemer de werken niet in staat van oplevering, na de weigering?

Dan maant de aanbestedende overheid de aannemer aan om de werken binnen een termijn van 15 dagen volledig in staat van oplevering te brengen. Dit gebeurt via een aangetekende brief. U kunt zich voor het opmaken van deze brief baseren op de modelbrief van de VMSW (doc - 30 kB). Bij deze ingebrekestelling voegt de aanbestedende overheid de niet-beperkende lijst van de niet-conform bevonden of van de te voltooien werken.

Welke procedures u eventueel verder kunt volgen, zijn gelijk aan de procedures beschreven op de pagina Actiemiddelen van de aanbestedende overheid.

Formulier

VO1bis 2017: Proces-verbaal van weigering voorlopige oplevering (doc - 2.221 kB)

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.