Vrijgave van de waarborgen

Een voorlopige oplevering kan worden toegestaan, ook al is de uitvoering niet volledig zoals in het bestek stond. De slecht uitgevoerde en/of uitgestelde werken worden dan opgenomen op een formulier VO6 en/of VO7 waarbij telkens een bedrag wordt ingehouden als garantie voor de aanbestedende overheid.

De aanbestedende overheid heeft er natuurlijk alle belang bij dat die werken correct en tegen het vastgestelde tijdstip worden uitgevoerd. De leidend ambtenaar moet leiding geven en toezicht houden op de werken die opgenomen zijn op de VO6 en VO7.

De in orde te brengen werken zijn uitgevoerd (VO6bis) of niet uitgevoerd (VO6ter)

De aannemer is in principe verplicht om de aanbestedende overheid via een aangetekende brief te melden dat die werken voltooid zijn. Maar, als de termijn uit het formulier VO6 (doc - 1.643 kB) verstrijkt, mag de aanbestedende overheid zelf het initiatief nemen om een proces-verbaal van vaststelling van uitvoering VO6bis (doc - 2.247 kB) of niet-uitvoering VO6ter (doc - 2.242 kB) op te maken. Vooraf controleert de aanbestedende overheid, met zijn leidend ambtenaar, de werken. De aannemer wordt vooraf via een aangetekende brief opgeroepen om daarbij aanwezig te zijn.

De werken zijn in orde/niet in orde

Zijn de werken in orde? Dan maakt u een formulier VO6bis op. Wat op het formulier VO6bis komt, leest u hieronder.

Zijn de werken niet in orde? Dan maakt u het formulier VO6ter op. Dit VO6ter geldt als een proces-verbaal van vaststelling van in gebreke zijn van de aannemer. De maatregelen die de aanbestedende overheid dan kan nemen, leest u op de pagina Actiemiddelen van de aanbestedende overheid. Als deze werken wel in orde gebracht zijn, start u opnieuw deze procedure.

Wat komt op het formulier VO6bis?

Data (verplicht in te vullen)

De VO6bis vermeldt duidelijk de datum van het proces-verbaal zelf en de datum van volledige voltooiing dat de aanbestedende overheid aanvaard heeft. Deze data zijn verplicht in te vullen. Hiermee kan een eventuele boeteberekening correct geverifieerd worden.

Berekening van vrij te geven bedrag

De VO6bis vermeldt duidelijk:

 • de ingehouden waarborg (bij de voorlopige oplevering); 
 • eventuele boetes, geldstraffen en/of andere inhoudingen.

Zo kan het vrij te geven eindbedrag correct geverifieerd worden. 

Als bij de voorlopige oplevering blijkt dat de aannemer te veel betaald werd, wordt dit afgetrokken van het saldo op de VO6 en/of VO7.

Elk bedrag dat aan de aanbestedende overheid is verschuldigd om de opdracht uit te voeren, wordt eerst ingehouden op de bedragen die de opdrachtnemer - om welke reden ook - kan opeisen (hier: waarborg VO6 en/of VO7) en dan op de borgtocht (artikel 72).

Zodra de aannemer het formulier VO6bis heeft ontvangen, mag hij een factuur opmaken en indienen voor dit vrij te geven bedrag.

De uitgestelde werken zijn uitgevoerd (oplevering VO7)

De aanbestedende overheid neemt het initiatief om de uitgestelde werken te laten starten. 

Zodra de omstandigheden die de uitvoering beletten, verdwenen zijn, verwittigt de aanbestedende overheid de aannemer via een aangetekende brief. Vanaf dit moment heeft de aannemer 15 dagen voorbereidingstijd om de uitvoering te beginnen.

Opmaak VO1 en VO2

De einddatum is dus exact bekend en het verdere verloop van de procedure is volledig analoog aan de voorlopige oplevering van de ‘hoofdwerken’. Daarom gebruikt u voor de oplevering VO7 dezelfde documenten, namelijk minstens een VO1 en VO2.

Bij de oplevering VO7 wordt altijd een VO1 en VO2 opgemaakt op de datum dat de werken in orde zijn gebracht. 

 • Formulier VO1 (doc - 2.222): vaststelling dat de uitgestelde werken in orde zijn gebracht en de datum van oplevering.
 • Formulier VO2 (xlsm - 130 kB):
  • Rubriek I (opdrachtbedrag): het bedrag van de ingehouden waarborg VO7 (niet het bestelbedrag van de hoofdwerken).
  • Eventueel: verrekeningen, prijsherzieningen, waardeverminderingen, boetes, afhoudingen, enz. samen met de bijbehorende documenten VO3, VO4, VO5 (VO6 en VO7 moeten een uitzondering zijn).

Belangrijk: Een herhaling en/of een kopie van de voorlopige oplevering van de hoofdwerken is geen bewijs dat de uitgestelde werken al in orde zijn gebracht.

VO2: Verrekening VA en prijsherziening op uitgestelde werken

Zodra de uitgestelde werken opgeleverd zijn, wordt het bedrag van de ingehouden waarborg (al dan niet verhoogd met 20%) integraal vrijgegeven.

Op uitgestelde werken kunnen er verrekeningen (in meer of in min) zijn. Voor wijzigingen op uitgestelde werken wordt in principe altijd een verrekening VA opgemaakt. Op die verrekening(en) kan ook een prijsherziening (in meer of in min) gebeuren.

 • De aannemer kan dit nu vragen, als dit niet gebeurde bij de voorlopige oplevering van de hoofdwerken.
  Opgelet: Dit moet gestaafd worden met bijgevoegde vorderingsstaten en/of een bijlage bij de VO2. Het moet duidelijk zijn waarvan het totale bedrag aan prijsherziening op de VO2 komt.
 • Was er bij de voorlopige oplevering van de hoofdwerken al een prijsherziening op de uitgestelde werken?
  Dan kan de aannemer het verschil in prijsherziening (in meer of in min) vragen tussen de prijsherziening toegekend bij voorlopige oplevering van de hoofdwerken en de prijsherziening op het moment van effectieve uitvoering van zijn uitgestelde werken.

Het eindbedrag (van de hoofdaanneming) wordt met deze eventuele verrekeningen, prijsherzieningen, boetes, geldstraffen en/of andere afhoudingen in dezelfde verhouding verminderd of vermeerderd.

Zodra de aannemer de oplevering VO7 heeft ontvangen, mag hij een factuur voor het te betalen bedrag opmaken en indienen.

Geen oplevering van uitgestelde werken?

Als de werken zich niet in staat van voorlopige oplevering bevinden, wordt een proces-verbaal van niet-oplevering (formulier VO1bis) opgemaakt. De aannemer moet de aanbestedende overheid verwittigen als hij de werken voltooid heeft.

Formulieren

VO6bis 2017: Proces-verbaal van vaststelling van uitvoering van de werken die bij de voorlopige oplevering niet in orde werden bevonden (doc - 2.247 kB)

VO6ter 2017: Proces-verbaal van vaststelling van niet-uitvoering van de werken die bij de voorlopige oplevering niet in orde werden bevonden (doc - 2.242 kB)

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.