De aanbestedende overheid kan en mag voorlopig opleveren en de eindafrekening van de opdracht opmaken, als sommige werken uit de opdracht nog uitgevoerd moeten worden.

Er zijn wel twee voorwaarden:

  • De aanbestedende overheid stelde vast dat de aannemer tijdelijk de werken niet kon uitvoeren door omstandigheden buiten zijn wil om.
  • De waarborg (inhouding) is gelijk aan minimaal de waarde van de uitgestelde werken. Deze wordt best verhoogd met 20% en afgerond op het hogere tiental.

Als beide voorwaarden vervuld zijn, wordt op het ogenblik van de voorlopige oplevering een formulier VO7 opgemaakt. Voordat de voorlopige oplevering plaatsvindt, maakt de leidend ambtenaar een lijst van de uitgestelde werken. Die lijst bezorgt hij aan de aannemer, zodat de aannemer eventueel opmerkingen kan geven.

Wat is het formulier VO7?

Het formulier VO7 bevat de uitgestelde werken. Uitgestelde werken zijn dus werken, die na de werkelijke uitvoeringstermijn uitgevoerd moeten worden. Uitgestelde werken kunnen nooit opgeleverd worden vóór de voorlopige oplevering van de ‘hoofdwerken’.

Via het formulier VO7 verbindt de aannemer zich ertoe de uitgestelde werken uit te voeren:

  • tegen dezelfde voorwaarden als die van de al voltooide werken;
  • binnen de nieuwe termijnen zoals op het formulier VO7 vermeld staan;
  • aan de prijs zoals in het formulier VO7 staat.

Zodra de omstandigheden die de uitvoering beletten (bv. weersomstandigheden: gras zaaien tijdens een winterperiode) zich niet meer voordoen, meldt de aanbestedende overheid dit via een aangetekende brief aan de aannemer. Vanaf dan heeft de aannemer 15 dagen voorbereidingstijd om de uitvoering te beginnen.

Onderdelen van het formulier VO7

De uitgestelde werken

U meldt de uitgestelde werken via de posten/artikels uit de samenvattende opmetingsstaat, samen met hun hoeveelheden. U zet hierbij het bedrag dat zij vertegenwoordigen in het oorspronkelijke totaal van de opdracht. Dit bedrag wordt berekend via de eenheidsprijzen die rekening houden met een eventuele offertekorting. 

De uitvoeringstermijn

De uitvoeringstermijn van deze werken zet u in kalenderdagen. U rekent vanaf de dag waarop de omstandigheden stoppen die de voltooiing van de werken verhinderden. Het boetebedrag bij laattijdige uitvoering is in principe 0,5/1000 van de waarborg.

De waarborg

De ingehouden waarborg is minimaal de waarde van de uitgestelde werken. U verhoogt deze best met 20% en rondt af op het hogere tiental. De ingehouden waarborg kan en mag nooit kleiner zijn dan de waarde van de uitgestelde werken.

Prijsherziening op uitgestelde werken VO7 (aan te raden werkwijze)

Een prijsherziening op de uitgestelde werken VO7 wordt bij de voorlopige oplevering alleen toegepast als de waarborg VO7 met 20% verhoogd wordt. De toe te passen prijsherziening is de prijsherzieningscoëfficiënt van de laatste maand van de werkelijke termijn. U past de prijsherziening alleen toe op de waarde van de werken VO7 en niet op de (met 20% verhoogde) waarborg VO7.

Wordt de ingehouden waarborg niet verhoogd met 20%, dan wordt bij de voorlopige oplevering geen prijsherziening toegepast en berekend. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. De aannemer kan dan altijd een vorderingsstaat of vorderingsstaten indienen en een prijsherziening vragen bij de afrekening/voorlopige oplevering VO7. 

U leest meer over prijsherziening op uitgestelde werken en de afrekening/voorlopige oplevering hiervan op de pagina Vrijgave van de waarborgen VO6 en VO7.

Formulier

VO7 2013: Uitgestelde werken (doc - 167 kB)

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.