Het formulier VO2 bevat alle financiële gegevens en resulteert in de berekening van het nog te betalen saldo (voor ieder perceel).

Overzicht van het formulier

Opdrachtbedrag

Dit is het oorspronkelijke bedrag (van het perceel) inclusief korting, zoals vermeld in de bestelbrief.

Wijziging(en) na bestelling

Het saldo van alle verrekeningen VA1 en VA2 die tijdens de uitvoering van de werken werden goedgekeurd en op het document VO4 gegroepeerd en opgesomd staan.

De eventueel in de offerte toegestane korting wordt toegepast op het saldo van de wijzigingen. Dit geldt ook als deze wijzigingen werken bevatten die tegen overeengekomen prijzen werden uitgevoerd (zie 2de deel van het bijzonder bestek VM/B 2013/2017, rubriek 'verrekeningen' en de pagina Wijzigingen aan de opdracht).

Waardevermindering VO5

Deze rubriek omvat het bedrag van de waardeverminderingen voor de materialen of werken die niet aan de voorschriften van de opdracht beantwoorden.

Opgelet: Dit is een belangrijke rubriek omdat hij op een contractuele tekortkoming van de aannemer wijst.

Totaal prijsherziening

Het bedrag dat u hier moet vermelden, is het totaal van al de (verbeterde) gedeeltelijke prijsherzieningen. Aan het formulier VO2 voegt u een overzicht toe van alle vorderingsstaten, met de erop toegepaste prijsherzieningen. Zie 2de deel van het VM/B 2013/2017, rubriek 'prijsherziening' en 'betalingsmodaliteiten' en de pagina Prijsherziening

Opgelet: Tot en met de laatste maand van de werken moet een vorderingsstaat opgemaakt en ingestuurd worden. Voor werken uitgevoerd na de contractuele einddatum (= werken in vertraging) wordt een aparte prijsherzieningsberekening voorzien.

Allerlei onderworpen aan de btw

Dit zijn de sommen die de heffingsbasis van de btw kunnen wijzigen.

Voorbeeld:

  • dading
  • verbruik van elektriciteit, gas, water,...
    Opgelet : dit geldt alleen als de aannemer de facturen van de nutsmaatschappijen hiervan zelf niet betaald heeft.

Totaal bedrag onderworpen aan de btw

Dit is de som die de totale heffingsbasis van de btw vormt.

Boete VO3 en andere geldstraffen

In deze rubriek meldt u de boete wegens laattijdige uitvoering (VO3) en andere geldstraffen volgens art. 45 (zie pagina Actiemiddelen van de aanbestedende overheid) die de aannemer aangerekend kunnen worden.

Deze boete VO3 en de andere geldstraffen mogen de heffingsbasis van de btw niet verminderen.

Allerlei niet onderworpen aan de btw

Dit zijn de bedragen die buiten het toepassingsgebied van de btw vallen.

Voorbeeld: 

  • 10 %-vergoeding op het negatief saldo van de VA2's (inclusief korting). Zie ook de pagina Wijzigingen aan de opdracht.
  • verwijlintresten
  • inhoudingen borgtocht (als de aannemer bij de start van de werken geen borgtocht gestort heeft)
  • ...

Voorlopige afhouding als waarborg

In deze rubriek vermeldt u de bedragen die voorlopig als waarborg worden ingehouden:

  • voor het in orde brengen van niet in goede staat bevonden werken (formulier VO6);
  • voor de uitvoering van de uitgestelde werken (VO7).

Nu te betalen saldo

Het bedrag dat bij de voorlopige oplevering nog te betalen is.

Opgelet: Vanaf het tijdstip van de betaling van dit bedrag wordt de vervaltermijn van 90 dagen berekend. Binnen deze termijn kan de aannemer een verzoek van kwijtschelding indienen als hem een boete wegens laattijdige uitvoering werd aangerekend (artikel 50 § 3). U leest hierover meer op de pagina Teruggave van boeten en straffen

Formulier

VO2 2013: Eindafrekening (doc - 159 kB)

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.