Regelmatigheid van de offertes

Na de eerste en tweede fase van het gunningsonderzoek komt de eigenlijke inhoud van de offertes aan bod. Een eerste element hierbij is de regelmatigheid van de offertes.

Er is een verschil tussen een substantiële en relatieve onregelmatigheid.

Substantiële onregelmatigheden

Offertes met substantiële onregelmatigheden zijn absoluut nietig.

U moet deze offertes weren. Bij deze offertes heeft u geen enkele appreciatiebevoegdheid: u kan zelf niet beslissen om een offerte die substantieel onregelmatig is, toch te aanvaarden.

Omschrijving van substantiële onregelmatigheden (artikel 76 van het KB plaatsing van 18 april 2017)

Een offerte is substantieel onregelmatig als ze

 • de inschrijver een discriminerend voordeel biedt.
 • tot concurrentievervalsing leidt.
 • de beoordeling van de offerte van de inschrijver of de vergelijking ervan met de andere offertes onmogelijk maakt.
 • de verbintenis van de inschrijver om de opdracht onder de gestelde voorwaarden uit te voeren onbestaande, onvolledig of onzeker maakt.

Concreet moet u volgende onregelmatigheden als substantieel beschouwen:

 • het niet naleven van milieu-, sociaal of arbeidsrecht, als deze inbreuken strafrechtelijk gesanctioneerd worden.
 • het niet naleven van de vereisten die opgenomen zijn in volgende artikels:
  • artikel 38 van het KB plaatsing: bijvoegen van het UEA;
  • artikels 42, 43, § 1 en 44 van het KB plaatsing: ondertekening van offertes;
  • artikel 48, § 2, eerste lid van het KB plaatsing: opties;
  • artikels 54, § 2, 55, 83 en 92 van het KB plaatsing: indienen van kandidaturen en offertes;
  • artikel 14 van de wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016: communicatiemiddelen.
 • u in de opdrachtdocumenten het essentiële karakter van bepaalde voorschriften benadrukte, door deze op straffe van nietigheid voor te schrijven, en deze voorschriften niet werden nageleefd. U mag niet lichtzinnig omspringen met deze mogelijkheid.

Wat is geen substantiële onregelmatigheid?

Voorbeeld: Een inschrijver maakte een fout bij een van zijn prijsbepalingen. Het is een te verwaarlozen post die geen impact heeft op de rangschikking en/of de vergelijkbaarheid van de offertes. De gelijkheid van de inschrijvers komt hierdoor niet in het gedrang.

U kunt deze offerte toch aanvaarden.

Relatieve onregelmatigheden

Offertes die een niet-substantieel gebrek vertonen, zijn maar relatief onregelmatig. U mag zo’n offerte niet verwerpen, tenzij de cumulatie of combinatie van verschillende relatieve onregelmatigheden maakt dat de onregelmatigheden substantieel zijn. 

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.