Leemten en gesplitste posten

De inschrijver signaleert verplicht leemten

Inschrijvers moeten verplicht leemten in de samenvattende opmeting signaleren (artikel 79, § 2 van het KB plaatsing van 18 april 2017). De standaardversie van de samenvattende opmeting van de VMSW heeft een apart blad waar de inschrijver de door hem gesignaleerde leemten kan opsommen. De inschrijver vermeldt hier ook wat volgens hem de correcte hoeveelheid is, net als zijn eenheidsprijs.

Wat is een leemte?

Een leemte is een post die in het bestek beschreven staat, maar niet voorkomt in de samenvattende opmeting.

U beoordeelt verplicht gesignaleerde leemten en verwerkt ze in het gunningsverslag (VTG-07)

De ontwerper moet de gegrondheid van alle gesignaleerde leemten onderzoeken. Na dit onderzoek zijn drie conclusies mogelijk:

  • De ontwerper aanvaardt de leemte.
  • De ontwerper concludeert dat het gaat om een gesplitste post.
  • De ontwerper verwerpt de leemte.

Voor iedere leemte die een van de inschrijvers signaleerde, stelt de ontwerper een formulier VTG-07 (.xlsm - 102 kB) op en kruist hij aan wat zijn conclusie is.

De ontwerper aanvaardt de leemte

De ontwerper licht op de VTG-07 toe waarom hij de leemte aanvaardt, kijkt de hoeveelheid na en verbetert deze als dit nodig is. Hij vermeldt de signalerende inschrijvers, de correcte hoeveelheid en bijhorende meeteenheid. Onderaan de VTG-07 vult hij de prijs in die de signalerende inschrijvers hebben opgegeven voor de leemte in kwestie.

De ontwerper concludeert dat het gaat om een gesplitste post

De ontwerper oordeelt dat de inschrijver onterecht een ontbrekende post signaleert en de post in kwestie inbegrepen zit in een welbepaald artikel van het bestek. De post is dus ‘afgesplitst’ van het artikel waarbij het eigenlijk thuishoort.

Deze gesplitste post wordt verrekend bij de signalerende inschrijver, maar niet doorgerekend aan de andere inschrijvers.

De ontwerper licht op de VTG-07 deze conclusie toe en vult onderaan de VTG-07 de prijs in van de gesplitste post. Het totaal van de gesplitste posten wordt ingevuld in de voorziene kolom voor gespitste posten op de VTG-04.

De ontwerper verwerpt de leemte

De ontwerper aanvaardt de gesignaleerde leemte niet. De ontwerper motiveert op de VTG-07 waarom de opmerking van de inschrijver onterecht is en waarom het niet gaat om een leemte. 

Verwerken van aanvaarde leemten

Prijsberekening voor de niet-signalerende inschrijvers (VTG-08.02) (artikel 86, § 3 van het KB plaatsing van 18 april 2017)

Meestal signaleren niet alle inschrijvers bepaalde leemten, waardoor een aantal inschrijvers geen prijs opgaven voor die ontbrekende post.

Alle offertes moeten wel vergelijkbaar zijn: de ontwerper moet dus een prijs berekenen voor de inschrijvers die de aanvaarde leemte niet signaleerden. Die prijs berekent hij volgens de volgende formule:

formule S is gelijk aan LxY boven de breukstreep gedeeld door X onder de breukstreep
 

De ontwerper gebruikt voor de berekening het formulier VTG-08.02 (.xlsm - 102 kB) dat is opgebouwd via deze formule.

De verschillende onderdelen van de formule staan voor het volgende:

S

De te berekenen prijs van de leemte.

L

Het (eventueel door u verbeterde) bedrag voor de leemte in de samenvattende opmeting van de inschrijver die de leemte signaleerde.

X

Totaalprijs van de inschrijvers die de leemte signaleerden

Hoe berekent u deze totaalprijs?

Dit is de som van:

  • het rekenkundig verbeterde totaal offertebedrag (totaal A op het formulier VTG-04);
  • het saldo van de gewijzigde hoeveelheden (balans C op het formulier VTG-04);
  • en eventuele gesplitste en vergeten posten

Het totaal hiervan is inclusief de eventuele korting die de inschrijver toestond.

Y

Totaalprijs van de inschrijvers die de leemte niet signaleerden

Hoe berekent u deze totaalprijs?

Dit is de som van:

  • het rekenkundig verbeterde totaal offertebedrag (totaal A op het formulier VTG-04);
  • het saldo van de gewijzigde hoeveelheden (balans C op het formulier VTG-04);
  • en eventuele gesplitste en vergeten posten.

Het totaal hiervan is exclusief de eventuele korting die de inschrijver toestond.

 

Vermeldden verschillende inschrijvers dezelfde leemte? Dan berekent de ontwerper L en X door het rekenkundig gemiddelde te nemen van de waarden L en X van de verschillende inschrijvers.

U kunt ook beslissen om voor de leemteberekening geen rekening te houden met de offertes waarin voor de betrokken leemtepost een abnormale prijs geboden werd.

De ontwerper vermeldt de som van alle leemtes per inschrijver in kolom 7 van het formulier VTG-04. Dit totaalbedrag komt ook als ‘balans D’ onderaan de samenvattende opmeting.

Geen enkele inschrijver gaf prijs voor aanvaarde leemte

Een of meerdere inschrijvers signaleerden een leemte in de samenvattende opmeting die u aanvaardde. Maar, geen enkele inschrijver gaf een (normale) prijs voor de ontbrekende post.

Dan gunt u de werken aan de laagste, regelmatige bieder zonder met deze post rekening te houden. Hierdoor moet deze post tijdens de uitvoering van de werken opgenomen worden in een verrekening.

Formulier

Gesignaliseerde leemten: (xlsm - 102 kB)

VTG-08.02 2017: Berekening leemte (.xlsm - 102 kB)

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.