Controle uitsluitingsgronden en kwalitatieve selectie

Europese opdrachten: Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Artikel 73 van de wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016 en artikel 38 van het KB plaatsing van 18 april 2017.

Voor alle opdrachten met een raming vanaf de Europese drempels, uitgezonderd enkele toepassingsgevallen van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, moeten de inschrijvers het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) invullen en bij hun offerte voegen.

Het UEA geldt als voorlopig bewijs dat de inschrijver:

 • zich niet in een van de uitsluitingsgevallen bevindt;
 • voldoet aan de selectiecriteria;
 • (eventueel) voldoet aan de criteria ter beperking van het aantal kandidaten.

Inschrijvers die het UEA correct invullen en bij hun offerte voegen, zijn voorlopig geselecteerd. U neemt hun offerte op in het verdere onderzoek. Voor u uw gunningsbeslissing neemt, moet u wel de juistheid van het UEA controleren. U moet op dat moment de toestand onderzoeken van de inschrijver die als opdrachtnemer in aanmerking komt.

Uitzonderingen

Bij volgende toepassingen van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking is een UEA niet verplicht:

 • omwille van dwingende spoed (artikel 42, § 1, 1°, b) van de wet overheidsopdrachten)
 • in geval van een monopoliepositie (artikel 42, § 1, 1°, d) van de wet overheidsopdrachten)
 • herhalingsopdracht (artikel 42, § 1, 2°van de wet overheidsopdrachten)
 • aankoop van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden omwille van stopzetting of faillissement (artikel 42, § 1, 3° van de wet overheidsopdrachten)
 • aanvullende leveringen (artikel 42, § 1, 4°, b) van de wet overheidsopdrachten)
 • op grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte leveringen (artikel 42, § 1, 4°, c) van de wet overheidsopdrachten)

U voegt het UEA toe aan de opdrachtdocumenten

U bereidt het UEA voor en stelt het ter beschikking aan kandidaten en inschrijvers.

Wat vult u in op het UEA?

 • Deel I Gegevens over de aanbestedingsprocedure en de aanbestedende dienst of entiteit
  Let erop dat de gegevens die u hier invult overeenstemmen met de gegevens in de aankondiging van de opdracht.
 • Deel III Uitsluitingsgronden.
  Hier staan alle uitsluitingsgronden opgesomd. U kan hier niets wijzigen.
 • Deel IV Selectiecriteria
  U moet hier aanduiden of u de selectiecriteria A tot en met D wil gebruiken.
  Als u ‘ja’ antwoordt, vinkt u in de onderdelen A tot en met D aan welke selectiecriteria u wil toetsen. De specifieke vereisten die u oplegt aan de inschrijvers of kandidaten, omschrijft u in het bestek.
  Als u ‘nee’ antwoordt, valt deel IV grotendeels weg. De inschrijver of kandidaat verklaart dan te voldoen aan alle selectiecriteria die opgenomen zijn in het bestek.

Hoe maakt u een UEA?

U kan hiervoor gebruik maken van de UEA-service van de dienst e-procurement van de federale overheid. Via deze website van de dienst e-procurement kan u het UEA opmaken en downloaden om bij uw aankondigingsbericht te voegen. U kan het UEA downloaden als XML- en als PDF-bestand. U voegt best beide versies toe aan uw aankondigingsbericht. Een XML-bestand heeft als voordeel dat de inschrijver het kan opladen en verder kan aanvullen.

Op de website van de dienst e-procurement vindt u een handleiding over het gebruik van de UEA-service.

De inschrijver voegt het ingevulde UEA toe aan zijn offerte

Inschrijvers moeten het UEA invullen en bij hun offerte voegen, bij voorkeur als PDF-bestand. Als ze dit niet doen, moet u hun offerte als substantieel onregelmatig beschouwen.

In geval van een tijdelijke vereniging van inschrijvers, vullen alle leden van de tijdelijke vereniging het UEA in.

Opgelet! De inschrijver hoeft het UEA niet te ondertekenen. Door een elektronische ondertekening te plaatsen op het indieningsrapport in e-tendering, ondertekent hij de volledige offerte.

Belgische opdrachten: impliciete verklaring op erewoord 

Artikel 39 van het KB plaatsing van 18 april 2017.

Voor opdrachten onder de Europese drempels en voor een aantal toepassingsgevallen van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking mag u inschrijvers niet vragen het Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor te leggen. In deze gevallen legt de inschrijver een impliciete verklaring op erewoord af. Dit betekent dat hij, gewoon door zijn offerte in te dienen, verklaart dat hij zich niet in een uitsluitingsgeval bevindt.

Opgelet: u moet de juistheid van deze verklaring onderzoeken. Net voor u de uiteindelijke gunningsbeslissing neemt, onderzoekt u de toestand van de inschrijver die als opdrachtnemer in aanmerking komt.

De impliciete verklaring op erewoord geldt niet voor de selectiecriteria. De inschrijver voegt in dit verband de nodige documenten bij zijn offerte.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.