Plannen indienen

Administratieve documenten

Als u documenten indient bij de sociale huisvestingsmaatschappij (SHM), dan geeft u de administratieve documenten een specifieke, verduidelijkende naam.

De SHM moet alle documenten van haar bouwverrichtingen indienen bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) via een Sharepointsite, het ‘documentenportaal Woningbouw’.
Zij moet daarbij een vooraf bepaalde mappenstructuur (pdf – 119 kB) volgen. Het helpt als u uw documenten duidelijk benoemt, in lijn met die mappenstructuur.

Kenmerken bij plannen

Dient u plannen in bij de SHM, dan zijn deze gebonden aan een aantal kenmerken:

 • De naamgeving komt overeen met wat u indient voor een omgevingsvergunning via het omgevingsloket (zie punt 2 ‘Naamgeving plannen’).
 • U dient plannen altijd in als een vectorieel pdf-bestand (opgebouwd uit meetkundige objecten). Ook een dwg/dxf-bestand is mogelijk.
 • U houdt de bestandsgrootte van de plannen zo klein mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld door de optie 'printen naar pdf', met een beperking van het aantal lagen.
 • Een tekening in rasterformaat kan voor 3D-visualisaties. Deze zijn geoptimaliseerd voor digitale visualisatie op een scherm.
 • Voor elk grond-, gevel-, doorsnede- en inplantingsplan voorziet u een aparte pdf: dat wil zeggen dat u de plannen niet bundelt als pagina 's in één pdf-bestand.
 • U geeft plannen altijd weer in een gangbare schaal. Deze schaal vermeldt u ook altijd op de plannen.
 • U voorziet de plannen altijd van voldoende maatvoering.
 • U tekent meubilair in om de inrichtbaarheid aan te tonen.

Naamgeving plannen

 [fase]_[voorwerp-ID]_[tekeningsoort]_[toestand]_[volgnummer]_[dossiernummer].pdf

 • Fase: WD, SO, VO, UD, BA + volgnummer
 • Voorwerp-ID: dossiernaam (zoals ingevoerd in projectportaal)
 • Tekeningssoort: Analoog met de naamgeving in het omgevingsloket:

I

Inplantingsplan

P

Grondplan (of funderingstekening)

G

Gevel

S

Snede

T

Terreinprofiel

L

Legende

D

Detailtekening

V

Visualisatie

 • Toestand: u mag dit overnemen van de documenten voor het omgevingsloket:

V

Vergund

B

Bestaand

N

Nieuw

 • Volgnummer: volgens de  documenten voor het omgevingsloket
  Binnen een tekeningen set maken we onderscheid door een logische volgorde: dit kunnen zowel numerieke aanduidingen zijn (bijvoorbeeld om de verdiepingen aan te geven) als lettercombinaties bij sneden.
 • Vrije tekst: dossiernummer (zonder tussenvoegsels, alle cijfers na elkaar: 2017093405)

Plannen indienen: in detail

Situatieplan

 • Vermelding van de schaal en noordpijl.
 • Op kadastrale schaal 1/2500 of 1/1250.
 • Ligging en situering van het terrein binnen gemeentelijke context en tegenover de gekende referentiepunten zoals primaire, commerciële en dienstverlenende voorzieningen.

Inplantingsplan

 • Vermelding van de schaal en noordpijl.
 • Minimale schaal 1/500.
 • Precieze aanduiding van de grenzen van de gronden die de bouwheer bezit of zal aankopen
 • Aanduiding van de geplande werken met vermelding van de belangrijkste afmetingen en de afstanden tot de perceelsgrens, voorkomende bestaande en te behouden of te slopen of te verwijderen bebouwing, verhardingen, …
 • Langs- en dwarsprofiel van het terrein, peilenplan.
 • (RUP/verkavelings-)plan met aanduiding van de bestaande omringende bebouwing, wegenaanleg, riolering, beplanting, …
 • Totale oppervlakte van het terrein met deeloppervlaktes van:
  • Infrastructuur (openbaar domein)
  • Sociale huur
  • Sociale koop
  • Kavels
  • Andere

Grondplan

 • Vermelding van de schaal en noordpijl.
 • Minimale schaal 1/100, minimale schaal van typeplannen 1/50.
 • Vermelding van een éénduidige en eenvoudige nummering per wooneenheid die wordt aangehouden in het verdere verloop van het project.
 • Vermelding van de functie en de oppervlakte per ruimte.
 • Aanduiding van de plaats van de technieken en riolering
 • Aanduiding van de plaatsen waar de doorsnede(n) is of zijn genomen.
 • De (eventuele) funderingstekening met aanduiding van de hemelwaterput(ten), infiltratievoorziening(en) of buffervolume(s). Hier vermeldt u ook de exacte inplanting, de inhoud (in liter) van deze voorzieningen en de totale dakoppervlakte.
 • U voegt een verklarende legende met vermelding materiaalgebruik toe als een apart pdf-bestand.

Doorsnede(s)

 • De te vermelden maten zijn:
  • De (ondergrondse en bovengrondse) hoogtepeilen tegenover het referentiepeil.
  • De vrije hoogte tussen de afgewerkte vloer/plafondplaten per bouwlaag.
  • De dikte van de vloeropbouw per bouwlaag.
 • Vermelding van alle materialen en diktes van de draagstructuur (wanden-, vloer- en dakopbouw).
 • U voegt bijkomende doorsnedes toe om een specifieke situatie te verduidelijken (bijvoorbeeld trap onder een dak).
 • Minimale schaal 1/100.

Gevelplannen

 • Een aparte tekening per gevelaanzicht.
 • De te vermelden maten zijn:
  • De belangrijkste hoogtematen.
  • De verticale afstand tussen gevelopeningen.
  • Aanzethoogte tegenover het referentiepeil of nul-pas.
 • Vermelding van de te gebruiken materialen.
 • Aanduiding van de gevelroosters, ventilatieroosters in het buitenschrijnwerk, regenwaterafvoeren en doorvoeren daken.
 • Minimale schaal 1/100.

Plannen stabiliteit - bekisting- en wapeningsplannen

 • Vermelding van de draagrichtingen van balk-, kolom- en plaatsecties.
 • Aanduiding van boven- en onderwapening met wapeningsdoorsnedes.
 • Vermelding van de toelaatbare gebruikslasten voor alle vloeren en daken.

Plannen technieken

 • Grondplannen verwarming en sanitair:
  • Vermelden het vermogen, samenstelling en afmetingen van elke radiator.
  • Aanduiding van de plaats van de kamerthermostaat.
  • Opstelling van de cv-ketel met alle voorzieningen en aansluitingen.
  • Aanduiding van de leidingentracés met diameters, collectoren, kraanwerk, energiebeheersystemen, …
  • Vermelding (vooral bij renovatie) welke werken wel of niet in de opdracht begrepen zijn.
 • Grondplannen elektriciteit met een eendraadsschema per type woning.
 • Plannen ventilatie
 • U voegt een verklarende legende met vermelding materiaalgebruik toe als een apart pdf-bestand.

Detailplannen

 • Bouwdetails (bijvoorbeeld aansluiting wand-dakconstructie, aansluiting wand-raam, …) worden voldoende verduidelijkt door constructieve details op een gangbare schaal 1/20, 1/10 of 1/5.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.