Eenheidsprijzen

De tabel eenheidsprijzen aanbestedingen sociale woningbouw is opgemaakt op basis van aanbestedingsresultaten nieuwbouw en vervangingsbouw in de huur- en koopsector en volgt de nummering van het bouwtechnisch bestek woningbouw.

De prijzen zijn exclusief btw. 

Per artikel wordt de eenheid, het gemiddelde, de mediaan, het minimum en maximum en het aantal inschrijvingsprijzen vermeld.
Enkel artikelen met minstens 5 inschrijvingsprijzen werden opgenomen. 

Naast de Excel-tabel is er ook een PowerPoint-document met per artikel grafieken van de spreiding van de eenheidsprijzen in functie van de hoeveelheden. Een lineaire trendlijn geeft indicatief een eventuele relatie weer tussen prijs en hoeveelheid.

De VMSW stelt deze gegevens louter informatief ter beschikking. U moet ze met de nodige omzichtigheid gebruiken: ze zijn specifiek voor sociale woningbouwprojecten die werden gegund binnen het kader van overheidsopdrachten en met het bouwtechnisch bestek woningbouw als basis. 

Het is een statistische verwerking, zonder verband te leggen met specifieke bepalingen in de bijbehorende bijzondere bestekken. De eenheidsprijzen voor een project kunnen bijvoorbeeld beïnvloed worden door projectgebonden uitvoeringsmodaliteiten, schaalgrootte, bereikbaarheid van de werf, enz... 

Downloads

Disclaimer

De VMSW kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten. Het gebruik van de tabel en de grafieken valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.