Attestering door de VMSW

De VMSW beschikt over een aantal instrumenten die u bijstaan in de kwaliteit van uw sociaal woonaanbod: 

Het is de opdracht van de VMSW om de conformiteitsattesten Voorontwerp & Uitvoering te verlenen (of te weigeren).
Vanaf de opmaak van de eerste projectschetsen kunt u contact opnemen met de sectorarchitect van de SHM in wiens werkgebied het project gesitueerd is. Hij of zij helpt u verder met de inhoudelijke behandeling.

Conformiteit Voorontwerp

De conformiteit Voorontwerp geeft uitsluitsel over de conformiteit van het voorontwerp met de ontwerprichtlijnen
De VMSW onderzoekt uw aanvraag door de conformiteit na te gaan van het voorgelegde voorontwerp met de ontwerprichtlijnen (normen en ontwerprichtlijnen sociale woningbouw). 

Binnen de 45 kalenderdagen spreekt de VMSW zich uit over de conformiteit Voorontwerp of formuleert ze opmerkingen. De opmerkingen kunnen gaan over aanpassingen aan de plannen of gebrek aan relevante informatie. Als de beslissing gunstig is, dan bezorgen we u een ‘conformiteit Voorontwerp’. 

Hoe gebeurt de aanvraag?

De aanvraag van een conformiteit Voorontwerp bestaat uit de volgende documenten, die u in 2 exemplaren op papier én digitaal in PDF aan de VMSW bezorgt. Eén exemplaar is voor de VMSW en één exemplaar bezorgen we met opmerkingen of geattesteerd terug aan de initiatiefnemer. 

 1. Een ingevuld en ondertekend formulier aanvraag conformiteit Voorontwerp
 2. De projectgegevens (zie normen en richtlijnen)
 3. De FS3-simulatietabel projecten vrijwillige realisatie
 4. Gegevens over de grond en infrastructuur (als relevant en beschikbaar)
 5. Een verklaring dat de werken worden uitgevoerd volgens de bepalingen van het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw.
  Voor de uitvoeringen die daarvan afwijken (in het geval van systeembouw) legt u een geldig attest (ATG of Europees gelijkwaardig) voor.

Wat gebeurt daarna verder met uw aanvraag?

De initiatiefnemer ontvangt de conformiteit Voorontwerp samen met één exemplaar van het ingediende voorontwerpdossier (waarop al dan niet opmerkingen zijn aangebracht).

De VMSW vraagt de initiatiefnemer om contact op te nemen met de sociale woonactor voor het opmaken van een koop/ verkoopovereenkomst.

Hij kan vervolgens de bouwvergunning aanvragen en dient uiterlijk 30 dagen voor de aanvangsdatum van de werken een aanvraag conformiteit Uitvoering bij de VMSW in.

U gebruikt deze documenten:

 1. Formulier aanvraag conformiteit Voorontwerp (docx - 183 kB)
 2. FS3 simulatietabel projecten vrijwillige realisatie (xlsx - 89 kB) + voorbeeld FS3 simulatietabel (xlsx - 85 kB)

Conformiteit Uitvoering

De conformiteit Uitvoering geeft uitsluitsel over de conformiteit met de opgelegde kwaliteitseisen, het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw (het modelbestek van de VMSW) en de normen en ontwerprichtlijnen. Hierdoor worden de met de conformiteit Uitvoering geattesteerde woningen erkend als 'sociale woningen' volgens de Vlaamse Wooncode.

Als de initiatiefnemer beschikt over een conformiteit Voorontwerp, de bouwvergunning heeft en hij met een sociale woonactor een koop/verkoopovereenkomst heeft afgesloten, dan kan hij in principe aan de bouw van de woning(en) beginnen.

Minstens 30 kalenderdagen voor de aanvang der werken meldt de initiatiefnemer de aanvangsdatum aan de VMSW. Dit doet hij om het de VMSW mogelijk te maken de conformiteit Voorontwerp met de kwaliteitsvoorwaarden (volgens het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw en de normen en richtlijnen) na te gaan.

Hoe gebeurt de aanvraag?

De aanvraag van een conformiteit Uitvoering bestaat uit volgende documenten die u in in 2 exemplaren op papier én digitaal in PDF aan de VMSW bezorgt. Eén exemplaar is voor de VMSW en één exemplaar bezorgen we met opmerkingen of geattesteerd terug aan de initiatiefnemer. 

 1. Een ingevuld en ondertekend formulier aanvraag conformiteit Uitvoering
 2. Een kopie van de conformiteit Voorontwerp die u ontving van de VMSW
 3. Een kopie van de bouwvergunning
 4. De definitieve bouwplannen, de beschrijving van de werken in lijn met het attest conformiteit Voorontwerp, met eventueel gevraagde kleinere aanpassingen

Wat gebeurt daarna verder met uw aanvraag?

De datum van de aanvraag wordt gelijkgeschakeld met het einde van de werken omdat de VMSW zich pas vanaf het einde van de werken kan uitspreken over de conformiteit. 

De initiatiefnemer moet het einde van de werken melden aan de VMSW door kenbaar te maken dat de werken attestering klaar zijn. Deze verklaring vervolledigt het dossier.  

Binnen de 45 kalenderdagen spreekt de VMSW zich uit over de conformiteit Uitvoering of formuleert ze opmerkingen. Als de beslissing gunstig is, dan bezorgen we u de conformiteit Uitvoering.

Opvolging van de werken

Om de werken te kunnen opvolgen en om het conformiteitsattest Uitvoering te kunnen verlenen, moeten er een aantal afspraken zijn over de aanvang van de werken, de werkplanning en de einddatum. Het is om die reden dat u de aanvraag conformiteit Uitvoering al vóór de werken indient. De VMSW moet ook kunnen checken of de infrastructuur gewijzigd is (indien relevant). 

De initiatiefnemer vult in wie voor hem het aanspreekpunt is voor de werf en de VMSW laat weten wie de werken zal opvolgen. De VMSW werkt namelijk per regio met externe werfopvolgers om de bouwplaatsen op te volgen en de gevraagde conformiteit met de kwaliteitseisen te controleren. In hun opdracht staat ze de aannemer (en de VMSW) zo vlug mogelijk op de hoogte brengen als ze niet-conformiteit vaststellen. 

De opvolging van de werfopvolgers gebeurt, omwille van de voldoende transparantie naar de uitvoerders toe, volgens een ‘Samenvattend eisenpakket sociaal woonaanbod’.

Het eisenpakket omvat niet alleen enkel technische voorschriften voor materialen en verwerking, maar ook de minimale uitrusting van de te attesteren woningen (zoals papierhouders voor het toilet, het tablet en spiegel bij de lavabo, waar de buitenverlichting moet komen, …). Ook sommige meer esthetisch getinte aspecten staan erin, zoals de keuze voor een vloerbekleding in neutrale kleur. Huurwoningen worden met deze minimale uitrusting standaard afgeleverd. 

In de opvolging van de werken moeten een aantal werken zichtbaar gelaten worden, zodat ze geïnspecteerd kunnen worden. Alleen via een schriftelijke afspraak kan van een of enkele van deze inspecties worden geannuleerd.

De bedoelde momenten zijn: 

 1. De funderingszolen, het ondergronds metselwerk en de rioleringsleidingen voor het storten van beton
 2. De eventuele wapeningen voor het storten van beton/druklagen
 3. De isolatie van buitenmuren, woningscheidende wanden, vloerlagen...; de toetsing van isolatiematerialen en diktes aan EPB-berekening; de controle op koudebruggen
 4. De sanitaire en verwarmingsleidingen voor het aanbrengen van de chape
 5. De vloerisolaties (thermisch/akoestisch) voor het aanbrengen van de chape
 6. De binnenmuren en de aansluiting van het buitenschrijnwerk op de ruwbouw voor het aanbrengen van bepleistering en plaatafwerkingen
 7. De dakisolatie (kwaliteit uitvoering/dampscherm) voor verdere afwerking met gipskartonplaten of dergelijke
 8. Voorafgaand aan de voorlopige oplevering zal de werfcontrole afgerond worden met een volledige controle van de kwaliteit van afwerking (pleisterwerk, vloerbekledingen en plinten, venstertabletten, hang- en sluitwerk, ...) en technische installaties

De ontwikkelaar (verkoper van het project) voegt op het einde van de werken alle noodzakelijke documenten, zoals het veiligheidsrapport, as-builtplannen, EPB-certificaten, keuringen, proefverslagen en garanties aan het dossier toe.

Voorbereiding einde van de werken

Leegstand moet zoveel mogelijk vermeden worden, met het oog op een correcte ingebruikname van de woningen. Daarom moet een verhuring met toewijzing van de woningen kunnen opgestart worden. 

De initiatiefnemer brengt de VMSW en de geïnteresseerde sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) minstens 2 maanden voor de voltooiing van de werkzaamheden (inclusief alle aansluitingen en infrastructuur noodzakelijk voor bewoning) op de hoogte van de einddatum.

Hiervoor ondertekent de initiatiefnemer een verklaring waarin hij aangeeft dat de woningen op …/.../… (datum) voltooid zullen zijn en met een rondgang kunnen worden gecontroleerd.  

Op deze rondgang nodigt hij de externe werfopvolger, de voor aankoop geïnteresseerde SHM en de attesterende VMSW uit. 

De VMSW gaat na of het project voldoet aan de normen voor sociale huisvesting. Op basis van het advies van de externe werftoezichter verleent de VMSW al dan niet het conformiteitsattest Uitvoering.

U gebruikt volgend document:

Aanvraag conformiteit Uitvoering (docx - 240 kB)