Wat is het?

‘Design and Build’ is een onderhandelingsprocedure of offerteaanvraag voor realisatie van sociale woningen. De opdracht omvat het ontwerpen en bouwen van sociale woningen. Het doel is meerdere contracten met verschillende projectontwikkelaars af te sluiten.

Voor wie?

De procedure richt zicht op alle projectontwikkelaars. 

Wat wordt van u verwacht?

De projectontwikkelaar staat in voor:

  • het ontwerpteam
  • de opmaak van het (voor-)ontwerp
  • alle vergunningen
  • de bouw van het project
  • infrastructuurwerken (enkel bij grote D&B)

Het ontwerp en de uitvoering voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen van de normen en ontwerprichtlijnen voor sociale woningbouw (C2008 voor projecten tot 1 januari 2018) en het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw

Bouwgrond

Wie kan de bouwgrond aanleveren? 

  • de VMSW
  • een lokale sociale huisvestingsmaatschappij (in latere fase)
  • een andere sociale woonactor (in latere fase)

Welke grond is het?

De gronden voor de kleine Design and Build zijn recent aangekocht in het kader van de verplichte aankoop ten gevolge van het cascadesysteem binnen het decreet grond en pandenbeleid. De VMSW is eigenaar van deze gronden. 

De aangeboden gronden zijn percelen voor het bouwen van sociale huur- en/of koopwoningen. 

Bij kleine bouwpercelen (kleine D&B) betreft het steeds uitgeruste grond. Ontbrekende omgevingswerken zoals voetpaden of beplantingen maken geen deel uit van de opdracht. 

Bij grote percelen (grote D&B) betreft het niet uitgeruste grond en horen de infrastructuurwerken bij de opdracht. 

In de toekomst zullen SHM's of andere sociale woonactoren mogelijk gronden aanbieden. Als de lokale woonactor dan bouwheer wordt, moet hij alle rechten en plichten uit het huidige bestek overnemen. De lokale woonactor kan eveneens een recht van opstal verlenen aan VMSW om een project, dat binnen het bestek van deze opdracht ontwikkeld wordt, aan te sturen.

Financiering en beheer

De financiering en het beheer vallen onder de verantwoordelijkheid van de VMSW en/of de lokale sociale huisvestingsmaatschappij.