Hoe dient een inschrijver een offerte in?

De wetgeving verplicht het elektronisch indienen van offertes (artikel 14 § 1 van de wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016). Er is een overgangsperiode voorzien waarin papieren offertes nog toegelaten zijn.

U bent verplicht om het elektronisch indienen van offertes op te leggen vanaf:

  • 18 oktober 2018 voor opdrachten vanaf de Europese drempel (artikel 128 van het KB plaatsing van 18 april 2017)
  • 1 januari 2020 voor alle opdrachten (artikel 129 van het KB plaatsing van 18 april 2017)

Het eerste deel van het bijzonder bestek VM/B 2017 voorziet beide mogelijkheden. U past het bestek dus aan naargelang u papieren of elektronische offertes verkiest.

Hoe moet de inschrijver ondertekenen?

Een offerte is enkel geldig als ze ondertekend is door de persoon of personen die bevoegd of gemachtigd zijn om de inschrijver te verbinden (artikel 44, § 1 van het KB plaatsing van 18 april 2017).

Is de inschrijver een rechtspersoon?

Dan gebeurt de ondertekening door iemand die daartoe een volmacht gekregen heeft. Hij vermeldt duidelijk zijn volmachtgever(s) en voegt de (elektronische) akte of (scan van het) afschrift van de volmacht toe waaruit zijn bevoegdheid blijkt. Hij kan eventueel ook het nummer van de bijlage van het Belgisch Staatsblad vermelden waarin de akte is bekendgemaakt (artikel 44, § 2 van het KB plaatsing van 18 april 2017).

Is de inschrijver een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid?

Alle deelnemers aan een combinatie moeten dan ondertekenen (artikel 44, § 1 van het KB plaatsing van 18 april 2017). De deelnemers zijn zo hoofdelijk verbonden en zijn verplicht de deelnemer aan te duiden die de combinatie tegenover u zal vertegenwoordigen.

De hoofdelijke aansprakelijkheid geldt niet voor een architect als hij samen met een aannemer deel uitmaakt van een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid.

Offerte op papier

Richtlijnen voor het indienen van een offerte op papier. Toelichting bij artikel 90 van het KB plaatsing van 15 juli 2011.

Elektronisch ingediende offerte

Richtlijnen voor het elektronisch indienen van een offerte.