Elektronisch ingediende offerte

Een inschrijver kan zijn offerte enkel op een rechtsgeldige manier elektronisch indienen via het online platform e-Tendering. Deze toepassing sluit aan bij het publicatieplatform e-Notification.

Wat doet u met elektronisch moeilijk in te dienen documenten?

Als u inschrijvers verplicht offertes elektronisch in te dienen, kunt u wel een uitzondering voorzien in de opdrachtdocumenten als de offerte documenten bevat die moeilijk elektronisch in te dienen zijn (bijvoorbeeld maquette van een architecturaal ontwerp).

De inschrijvers kunnen de betrokken documenten (die u definieert in de opdrachtdocumenten) dan op papier indienen. De rest van de offerte wordt elektronisch ingediend. Het uiterste indieningstijdstip geldt uiteraard voor alle documenten.

Meer informatie?

Hoe u deze toepassing gebruikt, leest u in de handleiding e-Tendering. De dienst e-Procurement van de federale overheid biedt ook opleidingen aan.

Met vragen kunt u de federale helpdesk e-Procurement contacteren.

Meer informatie over het gebruikersbeheer in de toepassingen van e-Procurement krijgt u op een aparte webpagina binnen de VMSW-website.