Gunningsbeslissing

Gunnen van de opdracht

Nadat u het gunningsverslag opstelde en voordat u de opdracht sluit, moet u een gemotiveerde gunningsbeslissing nemen. 

Deze beslissing bevat volgende gegevens:

  1. De naam en het adres van de aanbestedende overheid, het voorwerp van de opdracht en het goed te keuren opdrachtbedrag.
  2. Als u de opdracht hebt gegund via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking of via een mededingingsprocedure met onderhandeling: de juridische en feitelijke motieven die het gebruik van deze procedure rechtvaardigen of mogelijk maken.
  3. De namen van de verschillende inschrijvers.
  4. De namen van de geselecteerde en niet-geselecteerde inschrijvers en de juridische en feitelijke motieven voor de selectiebeslissing.
  5. De namen van de inschrijvers van wie de offerte onregelmatig beschouwd werd en de juridische en feitelijke motieven voor hun wering.
  6. De namen van de gekozen inschrijver en van de inschrijvers met een regelmatige offerte die niet zijn gekozen en de juridische en feitelijke motieven voor deze beslissing.

De gunningsbeslissing zelf doet geen contractuele verbintenis ontstaan. Dit gebeurt pas bij de eigenlijke sluiting van de opdracht. 

Beslissing om de opdracht niet te gunnen

U bent nooit verplicht om een opdracht te gunnen als u een procedure voert (art. 85 van de wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016). 

U moet de stopzetting van een procedure (en het eventuele heropstarten) wel formaliseren in een beslissing. Deze beslissing moet dezelfde gegevens bevatten als een gunningsbeslissing, samen met de juridische en feitelijke motieven die leidden tot het besluit om de opdracht niet te gunnen. U vermeldt eventueel ook de nieuwe plaatsingsprocedure.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.