Gunningsbeslissing

De inhoud van deze pagina geldt voor overheidsopdrachten van werken die u bekendmaakte of waarvoor u een uitnodiging tot het indienen van een offerte verstuurde vanaf 1 juli 2013 tot 30 juni 2017. We werken aan een update, nu de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten er is.

Gunnen van de opdracht

Nadat u het gunningsverslag opstelde en voordat u de opdracht sluit, moet u een gemotiveerde gunningsbeslissing nemen. 

Deze beslissing bevat volgende gegevens:

  1. De naam en het adres van de aanbestedende overheid, het voorwerp van de opdracht en het goed te keuren opdrachtbedrag.
  2. De namen van de verschillende inschrijvers.
  3. De namen van de geselecteerde en niet-geselecteerde inschrijvers en de juridische en feitelijke motieven voor de selectiebeslissing.
  4. De namen van de inschrijvers van wie de offerte onregelmatig beschouwd werd en de juridische en feitelijke motieven voor hun wering.
  5. De namen van de gekozen inschrijver en van de inschrijvers met een regelmatige offerte die niet zijn gekozen en de juridische en feitelijke motieven voor deze beslissing.

De gunningsbeslissing zelf doet geen contractuele verbintenis ontstaan. Dit gebeurt pas bij de eigenlijke sluiting van de opdracht. 

Beslissing om de opdracht niet te gunnen

U bent nooit verplicht om een opdracht te gunnen als u een procedure voert (art. 35 van de wet overheidsopdrachten van 15 juni 2006). 

U moet de stopzetting van een procedure (en het eventuele heropstarten) wel formaliseren in een beslissing. Deze beslissing moet dezelfde gegevens bevatten als een gunningsbeslissing, samen met de juridische en feitelijke motieven die leidden tot het besluit om de opdracht niet te gunnen.