Dossiersamenstelling

Het gunningsdossier van een gemeenschapsvoorziening of van wegen-, riolerings- en/of omgevingswerken of aanpassingswerken aan de woonomgeving bestaat uit:

  • Het definitief uitvoeringsdossier zoals toegezonden aan de inschrijver(s);
  • Het proces-verbaal van de opening der offertes en in voorkomend geval een kopie van de publicatie;
  • Het aanbestedingsverslag en in voorkomend geval het advies van de veiligheidscoördinator;
  • Alle ingediende offertes en een kopie van de verbeterde offerte van de laagste regelmatige bieder;
  • Het rekenkundig nazicht en in voorkomend geval de prijsverantwoording(en);
  • Een uittreksel uit de zitting van de Raad van Bestuur / College / OCMW-Raad / Directiecomité / … betreffende het gunningsvoorstel.

Volgende zaken moeten ingevoerd worden op het Projectportaal of toegevoegd:

  1. een opsomming van alle vereiste vergunningen, met vermelding van de datum van verlening of weigering van de vergunningen
  2. een bewijs van een zakelijk recht of een daarmee vergelijkbare zekerheid op de gronden.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.