Veelgestelde vragen SVK Pro 2021

Aannemerserkenning

 • Ja, maar u zal in voorkomend geval dan wel een samenwerking moeten opzetten met een bedrijf dat een aannemerserkenning heeft. Wanneer immers tijdens de procedure blijkt dat er werken zullen moeten worden uitgevoerd, dan zorgt de deelnemer aan de SVK Pro-procedure ervoor dat deze worden uitgevoerd door een voor die (categorie van) werken erkende aannemer in de zin van de wet van 20 maart 1991 betreffende de regeling van de erkenning van aannemers.

  Uiterlijk bij het overmaken van het daadwerkelijk voorstel dus wanneer er duidelijkheid is over de werken uit uw voorstel zal de inschrijver moeten aantonen dat hij of de derden op wie hij beroep zal doen over de nodige erkenning beschikt of zal beschikken overeenkomstig de erkenningswetgeving bij het uitvoeren van de werken.

 • De procedure SVK Pro is ook toegankelijk voor particulieren, op voorwaarde dat u zich niet in een van de uitsluitingsgronden bevindt en u aan de selectiecriteria voldoet (zie punt 3.1 in de selectieleidraad (pdf - 876 kB)). 

Behoeftebepaling en kandidaatstelling

 • De kandidaat-inschrijver dient de volgende documenten in: 

  • Formulier 1: Aanvraag tot deelname SVK Pro (pdf -  73 kB)
  • Formulier 2: UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) (pdf - 83 kB)
  • De Belgische kandidaat: een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 6 maand oud is op de limietdatum voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming; 
  • De Belgische kandidaat die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een recent attest uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid waarin bevestigd wordt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is; 
  • De buitenlandse kandidaat: een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 6 maand oud is op de limietdatum voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming, certificaten inzake fiscale en sociale schulden en een certificaat inzake niet-faling. 

   

  De derde op wiens draagkracht men beroep doet, dient de volgende documenten mee in:  

  • Formulier 2: UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) (pdf - 83 kB)
  • Formulier 3: Verbintenis terbeschikkingstelling middelen (pdf - 68 kB)
  • De Belgische kandidaat: een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 6 maand oud is op de limietdatum voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming; 
  • De Belgische kandidaat die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een recent attest uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid waarin bevestigd wordt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is; 
  • De buitenlandse kandidaat: een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 6 maand oud is op de limietdatum voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming, certificaten inzake fiscale en sociale schulden en een certificaat inzake niet-faling. 

 • Ja.

 • De deelname aan SVK Pro, alsook de gegevens in de behoeftebepaling, werden telkens besproken op het lokaal woonoverleg van de betrokken gemeente en goedgekeurd door het lokaal bestuur.

 • De behoeftebepaling is definitief en er kan geen gemeente meer aansluiten.

 • Op de inschrijvingsdocumenten moet u het bewuste perceel (m.a.w. de gemeente) invullen waarvoor u deelneemt aan de procedure SVK Pro 2020. U hoeft nog niet aan te tonen dat u eigenaar bent van de grond waarop u wilt bouwen. Het is dus mogelijk om pas na de selectiefase de grond te verkrijgen waarmee u deelneemt.

 • De inschrijving voor de procedure CBO sluit de deelname aan de procedure SVK Pro met dezelfde eigendom niet uit, en omgekeerd. Een probleem stelt zich uiteraard wel indien in deze situatie bij beide procedures de opdracht aan u gegund wordt.

 • De aanduiding van het perceel dat u invult op het UEA-formulier is bindend. U kan dus alleen voor deze percelen deelnemen aan de SVK Pro-procedure. 

  Het is wel mogelijk om meerdere percelen in te vullen, waarbij u later nog kunt beslissen om slechts met 1 of enkele van deze percelen deel te nemen. Omgekeerd is het niet mogelijk om met andere percelen deel te nemen dan degene die u invult op het UEA-formulier.

Vergunningen

 • Voor de kandidaatstelling in de selectiefase is het nog niet vereist dat u over een omgevingsvergunning beschikt.  

  Na de selectie kunnen voorstellen worden ingediend, waarvan u verwacht dat deze bindend zijn. Het is in deze fase dus niet de bedoeling dat er vrijblijvende voorstellen worden gedaan. Nadien kan er eventueel onderhandeld worden. 

  Als er al een omgevingsvergunning is, kan deze tijdens de onderhandelingen worden opgevraagd. Als een project wordt aangeboden dat nog in voorbereiding is, dan regelt de ontwerpovereenkomst (bijlage 4 in de selectieleidraad (pdf - 829 kB)) de situatie wanneer er uiteindelijk geen project komt omdat het geen omgevingsvergunning bekwam. 

Voor- en huurovereenkomst met het SVK

 • Ja, dit is toegelaten. Dit is voorzien in de voorovereenkomst, sub artikel 2.8 van de voorovereenkomst:

  2.8 De Deelnemer aan de SVK Pro procedure kan het goed in tussentijd verkopen aan een derde, doch zonder dat hij ontslagen wordt van zijn leveringsverplichting en zijn overige verplichtingen vermeld in deze overeenkomst. De uiteindelijke huurovereenkomst kan door het SVK wel worden gesloten met de derde aan wie de Deelnemer aan de SVK Pro procedure het goed verkocht heeft. “

 • In de opdrachtdocumenten en het ontwerp van de voorovereenkomst werd opgenomen dat de rechtsopvolger van het SVK ( de toekomstige woonmaatschappij) deze overeenkomsten kan overnemen. Het project kan dus na de omvorming gewoon doorlopen zoals voorzien.

 • De huurovereenkomst wordt gesloten na de voorlopige oplevering van het project. Hiervoor wordt het verplichte SVK Pro-typehuurcontract (pdf - 399 kB)  gebruikt.

Maximale huurprijsgrenzen

 • De naakte huurprijs mag niet hoger zijn dan 90% van de naakte huur die mag worden gevraagd aan de sociale huurder met toepassing van de huurprijsgrenzen als opgenomen in het huursubsidiebesluit (het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders). De aangeboden prijzen zullen op deze eis worden gecontroleerd. Wanneer de aangeboden naakte huurprijs deze grenzen overschrijdt, wordt het voorstel uitgesloten. 

  De maximale huurprijsgrenzen zijn de volgende: 

   

  Geen voorkeurgemeente:

  Woning voor gezin met de volgende samenstelling Maximale huurprijsgrens SVK Pro 2021
  Koppel zonder personen ten laste € 575,80
  Koppel met 1 persoon ten laste € 690,97
  Koppel met 2 personen ten laste € 806,13
  Koppel met 3 personen ten laste € 863,70

   

  Bij gemeente met verhoogde huursubsidie (voorkeurgemeente):

  Woning voor gezin met de volgende samenstelling Maximale huurprijsgrens SVK Pro 2021
  Koppel zonder personen ten laste € 633,38
  Koppel met 1 persoon ten laste € 760,05
  Koppel met 2 personen ten laste € 886,73
  Koppel met 3 personen ten laste € 950,07

   

  Gewoonlijk gaat een SVK er van uit dat men 1 slaapkamer voor max. 2 personen (ten laste) moet voorzien. Een SVK mag hier van afwijken in de latere onderhandelingen met de kandidaat-verhuurder. 

  Deze betaalbaarheidsgrens is een uitsluitingscriterium. Elke wooneenheid van een project wordt individueel afgetoetst aan dit vereiste. Als de naakte huurprijs van minstens 1 woning deze grens overschrijdt, wordt het hele project uitgesloten.  

  Deze bedragen zijn de maximale toegestane naakte huurprijzen die kandidaat-huurders mogen aanbieden bij de procedure SVK Pro 2021. In de praktijk hanteren (bepaalde) SVK's lagere maximale huurprijzen. Bij sommige SVK’s legde de Raad van Bestuur of een gelijkwaardig beleidsorgaan deze lagere maximale huurprijzen vast en kan hiervan in principe niet afgeweken worden. Bovendien kunnen deze door de SVK’s vastgelegde lagere maximale huurprijzen verschillend zijn van SVK tot SVK. In een latere fase heeft men de mogelijkheid om met het betrokken SVK te onderhandelen over de huurprijs, zonder dat men daarbij deze maximale grenzen mag overschrijden. 

 • U kan dit navragen bij het betrokken SVK of de website van Wonen-Vlaanderen raadplegen.

Verlaagd btw-tarief

 • In principe moet de bouwheer vóór de start van de werken een verklaring indienen bij het btw-kantoor om het lagere tarief van 12% te kunnen genieten. Een SVK mag een dergelijke verklaring echter niet ondertekenen vooraleer de opdracht gegund wordt. 

  De betrokken eigenaar zal een verzoek om teruggave moeten richten tot zijn lokaal kantoor waarbij men ervoor moet zorgen dat men de voorwaarden die zijn gesteld aan het tarief van 12% heeft voldaan.  Er is evenwel geen garantie dat het verzoek zal worden toegestaan omdat zulks niet voorzien is in de wet.

Timing

 • De wetgeving overheidsopdrachten schrijft bepaalde termijnen voor die we ook in deze oproep moeten respecteren. Wanneer de opdracht gegund zal worden, is ook afhankelijk van de timing van de onderhandelingsfase. Het SVK staat zelf in voor de organisatie hiervan.

 • De voorziene timing van de werken wordt bepaald tijdens de onderhandelingen met het betrokken SVK.

 • Op 16 november 2021 lanceerde de VMSW een nieuwe SVK Pro-oproep.

Woningkwaliteit

 • De ingediende projectvoorstellen moeten minstens voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen van de Vlaamse Codex Wonen.  

  Zaken zoals de oppervlakte, basiscomfort, afwerkingsgraad... kunnen concreet bepaald worden tijdens de onderhandelingen met het betrokken SVK. In de selectieleidraad kunt u de richtlijnen inzake wenselijke minimale woningkwaliteit voor SVK Pro raadplegen (zie bijlage 5 in de selectieleidraad (pdf - 876 kB)). Deze normen zijn iets strenger dan wat de Vlaamse Codex Wonen voorschrijft en geven een idee van de woningkwaliteit die we verwachten bij een SVK Pro-project. Projectvoorstellen die aan deze richtlijnen voldoen, kunnen dan ook tijdens de gunningsfase beter scoren op het criterium kwaliteit.  

  Daarnaast is het ook aan te raden dat u de normen raadpleegt inzake sociale woningbouw die de gemeente hanteert.