Veelgestelde vragen SVK Pro 2020

Aannemerserkenning

 • Als er werken moeten gebeuren is een aannemerserkenning vereist van de juiste categorie en klasse die van toepassing zijn op het betrokken project. U vindt een overzicht hiervan op de website van de FOD Economie. Voor algemene bouwwerken is minstens een erkenning in de categorie D vereist.  

  Als u niet zelf over een aannemerserkenning beschikt, kunt u een beroep doen op de draagkracht van een derde en een (onder)aannemer inschakelen die hier wel aan voldoet. Deze (onder)aannemer vult dan ook het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) (pdf - 83 kB) en het document ‘Verbintenis terbeschikkingstelling middelen (pdf - 68 kB)’ in (resp. formulieren 2 en 3 in de selectieleidraad). Daarnaast moet de (onder)aannemer, op wiens draagkracht u een beroep doet, ook een eigen uittreksel van het strafregister in (max. 6 maanden oud) indienen. U kan zich inschrijven voor de procedure SVK Pro 2020 door deze documenten ten laatste 1 februari 2021 in te dienen via de website e-procurement.

  Opgelet: Zowel de kandidaat-inschrijver als de (onder)aannemer waarop u een beroep doet, moeten een ingevuld UEA indienen.

  In de selectiefase van SVK Pro wordt louter de kandidaatstelling gevraagd. Projectvoorstellen en offertes worden later pas ingediend. De omvang van de werken, en bijgevolg de vereiste klasse van de erkenning, zal meestal nog niet geweten zijn bij het indienen van de kandidaturen. Om die reden vragen we de vereiste erkenning pas later op, na het doorlopen van de selectiefase. Op die manier heeft de kandidaat-inschrijver ook meer tijd om zich in regel te stellen met de vereiste erkenningsvoorwaarden. 

 • De procedure SVK Pro is ook toegankelijk voor particulieren, op voorwaarde dat u zich niet in een van de uitsluitingsgronden bevindt en u aan de selectiecriteria voldoet (zie punt 3.1 in de selectieleidraad (pdf - 876 kB)). 

  Indien het project de uitvoering van werken omvat, moet men over de vereiste aannemerserkenning beschikken. We verwijzen hiervoor naar het antwoord op vraag 1.

 • De kandidaat-inschrijver dient de volgende documenten in: 

  • Formulier 1: Aanvraag tot deelname SVK Pro (pdf -  73 kB)
  • Formulier 2: UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) (pdf - 83 kB)
  • De Belgische kandidaat: een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 6 maand oud is op de limietdatum voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming; 
  • De Belgische kandidaat die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een recent attest uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid waarin bevestigd wordt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is; 
  • De buitenlandse kandidaat: een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 6 maand oud is op de limietdatum voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming, certificaten inzake fiscale en sociale schulden en een certificaat inzake niet-faling. 

   

  De erkende (onder)aannemer op wiens draagkracht men beroep doet, dient de volgende documenten mee in:  

  • Formulier 2: UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) (pdf - 83 kB)
  • Formulier 3: Verbintenis terbeschikkingstelling middelen (pdf - 68 kB)
  • De Belgische kandidaat: een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 6 maand oud is op de limietdatum voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming; 
  • De Belgische kandidaat die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een recent attest uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid waarin bevestigd wordt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is; 
  • De buitenlandse kandidaat: een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 6 maand oud is op de limietdatum voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming, certificaten inzake fiscale en sociale schulden en een certificaat inzake niet-faling. 

  Opgelet, zowel de kandidaat-inschrijver als de aannemer dienen een ingevuld UEA-formulier en een uittreksel uit het strafregister in. Het formulier 'Verbintenis terbeschikkingstelling middelen' moet alleen ingevuld worden door de aannemer in het geval dat de kandidaat-inschrijver zelf niet over een aannemerserkenning beschikt en dus beroep doet op diens draagkracht.  

 • Ja.

Behoeftebepaling en kandidaatstelling

 • De deelname aan SVK Pro, alsook de gegevens in de behoeftebepaling, werden telkens besproken op het lokaal woonoverleg van de betrokken gemeente en goedgekeurd door het lokaal bestuur.

 • Voor SVK Pro dit jaar is de behoeftebepaling inderdaad definitief wat de deelnemende gemeenten betreft. Alleen de verdere inhoud (aantal woongelegenheden, verhouding typologieën…) is indicatief en hier kan dus tijdens de onderhandelingen met het SVK nog van afgeweken worden.

 • Op de inschrijvingsdocumenten moet u het bewuste perceel (m.a.w. de gemeente) invullen waarvoor u deelneemt aan de procedure SVK Pro 2020. U hoeft nog niet aan te tonen dat u eigenaar bent van de grond waarop u wilt bouwen. Het is dus mogelijk om pas na de selectiefase de grond te verkrijgen waarmee u deelneemt.

 • De inschrijving voor de procedure CBO sluit de deelname aan de procedure SVK Pro met dezelfde eigendom niet uit, en omgekeerd. Een probleem stelt zich uiteraard wel indien in deze situatie bij beide procedures de opdracht aan u gegund wordt.

 • De aanduiding van het perceel dat u invult op het UEA-formulier is bindend. U kan dus alleen voor deze percelen deelnemen aan de SVK Pro-procedure. 

  Het is wel mogelijk om meerdere percelen in te vullen, waarbij u later nog kunt beslissen om slechts met 1 of enkele van deze percelen deel te nemen. Omgekeerd is het niet mogelijk om met andere percelen deel te nemen dan degene die u invult op het UEA-formulier.

 • De houder van het opstalrecht treedt op als kandidaat voor de opdracht waarvan het doel is om een persoonlijk recht (nl. huur) te verkrijgen voor de constructie.  

  Belangrijk hierbij is dat er problemen kunnen ontstaan wanneer het opstalrecht voor een kortere periode geldt dan de duur van het huurcontract (in principe 18 jaar). Na het verstrijken van het opstalrecht is de opstalhouder geen eigenaar meer van de constructie, waardoor er vermenging optreedt. Dit kan wel verder geregeld worden in de voorovereenkomst tijdens de onderhandelingsfase met het betrokken SVK. 

  De eigenaar van de opstallen (in het licht van de wet Breyne) wordt dus als kandidaat-inschrijver gezien voor de procedure SVK Pro.

 • In het kader van overheidsopdrachten verwijst de term perceel naar de onderverdeling van een opdracht, die apart kan worden gegund, in principe met het oog op een gescheiden uitvoering. Bij SVK Pro 2020 is elke deelnemende gemeente een perceel. De perceelverdeling kunt u raadplegen in de samenvattende behoeftebepaling (xls - 38 kB).

  Er wordt hier dus niet gevraagd naar een concreet stuk bouwgrond waarmee u wenst deel te nemen aan de procedure. Het is in deze selectiefase nog niet vereist om de eigendom van de bouwgrond aan te tonen of om een concreet projectvoorstel te hebben. Het gaat louter om een kandidaatstelling. Het is dus zeker mogelijk om pas in een latere fase de bouwgrond te verkrijgen waarmee men deelneemt aan SVK Pro.

Vergunningen

 • Voor de kandidaatstelling in de selectiefase is het nog niet vereist dat u over een omgevingsvergunning beschikt.  

  Na de selectie kunnen voorstellen worden ingediend, waarvan u verwacht dat deze bindend zijn. Het is in deze fase dus niet de bedoeling dat er vrijblijvende voorstellen worden gedaan. Nadien kan er eventueel onderhandeld worden. 

  Als er al een omgevingsvergunning is, kan deze tijdens de onderhandelingen worden opgevraagd. Als een project wordt aangeboden dat nog in voorbereiding is, dan regelt de ontwerpovereenkomst (bijlage 4 in de selectieleidraad (pdf - 829 kB)) de situatie wanneer er uiteindelijk geen project komt omdat het geen omgevingsvergunning bekwam. De VMSW bekijkt nog of er een nuance moet worden aangebracht wanneer de omgevingsvergunning niet kon worden bekomen door feiten die niet toerekenbaar zijn aan de inschrijver. 

 • Ja, dit verhindert niet de deelname aan de procedure SVK Pro.

Voor- en huurovereenkomst met het SVK

 • De VMSW bekijkt dit nog naar aanleiding van de 2e fase (uit vraag voorstellen). Als het kan, dan bepaalt ze onder welke voorwaarde(n) een clausule kan worden opgenomen die een overdracht regelt.

 • De SVK Pro-proefprocedure omvatte geen onderhandelingsfase, waardoor het betrokken SVK en de kandidaat-verhuurder niet rechtstreeks konden onderhandelen over de inhuurname. De kandidaat deed een eenzijdig aanbod (verhuurbelofte), waarbij het SVK binnen een bepaalde termijn al dan niet kon beslissen om hierop in te gaan.  

  In de nieuwe procedure SVK Pro kunnen de kandidaat-verhuurder en het betrokken SVK wel onderhandelen over een eventuele inhuurname. Indien men besluit de opdracht te gunnen aan de inschrijver, worden de afspraken gemaakt aan de onderhandelingstafel vastgelegd in een voorovereenkomst (bijlage 4 in de selectieleidraad (pdf - 829 kB)). Deze overeenkomst bepaalt ook dat het SVK de woningen zal inhuren na de werkzaamheden.  

 • De rechtsopvolger van het SVK zal doorgaans de overeenkomsten gesloten in het kader van SVK Pro kunnen overnemen. De VMSW zal deze gevallen individueel bekijken.

 • De huurovereenkomst wordt gesloten na de voorlopige oplevering van het project. Hiervoor wordt het verplichte SVK Pro-typehuurcontract (pdf - 399 kB)  gebruikt.

Maximale huurprijsgrenzen

 • De naakte huurprijs mag niet hoger zijn dan 90% van de naakte huur die mag worden gevraagd aan de sociale huurder met toepassing van de huurprijsgrenzen als opgenomen in het huursubsidiebesluit (het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders). De aangeboden prijzen zullen op deze eis worden gecontroleerd. Wanneer de aangeboden naakte huurprijs deze grenzen overschrijdt, wordt het voorstel uitgesloten (zie punt 4.2.3 in de selectieleidraad (link)). 

  De maximale huurprijsgrenzen zijn de volgende: 

   

  Geen voorkeurgemeente:

  Woning voor gezin met de volgende samenstelling Maximale huurprijsgrens SVK Pro 2020
  Alleenstaande € 556,43
  Koppel zonder personen ten laste € 556,43
  Koppel met 1 persoon ten laste € 667,71
  Koppel met 2 personen ten laste € 779,00
  Koppel met 3 personen ten laste € 834,64

   

  Bij gemeente met verhoogde huursubsidie (voorkeurgemeente):

  Woning voor gezin met de volgende samenstelling Maximale huurprijsgrens SVK Pro 2020
  Alleenstaande € 612,07
  Koppel zonder personen ten laste € 734,49
  Koppel met 1 persoon ten laste € 856,91
  Koppel met 2 personen ten laste € 856,91
  Koppel met 3 personen ten laste € 918,11

   

  Gewoonlijk gaat een SVK er van uit dat men 1 slaapkamer voor max. 2 personen (ten laste) moet voorzien. Een SVK mag hier van afwijken in de latere onderhandelingen met de kandidaat-verhuurder. 

  Deze betaalbaarheidsgrens is een uitsluitingscriterium. Elke wooneenheid van een project wordt individueel afgetoetst aan dit vereiste. Als de naakte huurprijs van minstens 1 woning deze grens overschrijdt, wordt het hele project uitgesloten.  

  Deze bedragen zijn de maximale toegestane naakte huurprijzen die kandidaat-huurders mogen aanbieden bij de procedure SVK Pro 2020. In de praktijk hanteren (bepaalde) SVK's lagere maximale huurprijzen. Bij sommige SVK’s legde de Raad van Bestuur of een gelijkwaardig beleidsorgaan deze lagere maximale huurprijzen vast en kan hiervan in principe niet afgeweken worden. Bovendien kunnen deze door de SVK’s vastgelegde lagere maximale huurprijzen verschillend zijn van SVK tot SVK. In een latere fase heeft men de mogelijkheid om met het betrokken SVK te onderhandelen over de huurprijs, zonder dat men daarbij deze maximale grenzen mag overschrijden. 

 • U kan dit navragen bij het betrokken SVK of de website van Wonen-Vlaanderen raadplegen.

Verlaagd btw-tarief

 • In principe moet de bouwheer vóór de start van de werken een verklaring indienen bij het btw-kantoor om het lagere tarief van 12% te kunnen genieten. Een SVK mag een dergelijke verklaring echter niet ondertekenen vooraleer de opdracht gegund wordt. 

  De betrokken eigenaar zal een verzoek om teruggave moeten richten tot zijn lokaal kantoor waarbij men ervoor moet zorgen dat men de voorwaarden die zijn gesteld aan het tarief van 12% heeft voldaan.  Er is evenwel geen garantie dat het verzoek zal worden toegestaan omdat zulks niet voorzien is in de wet.

Timing

 • De wetgeving overheidsopdrachten schrijft bepaalde termijnen voor die we ook in deze procedure moeten respecteren. Wanneer de opdracht gegund zal worden, is ook afhankelijk van de timing van de onderhandelingsfase. Deze start ten vroegste in september 2021. De concrete organisatie hiervan kan het betrokken SVK zelf bepalen.

 • De voorziene timing van de werken wordt bepaald tijdens de onderhandelingen met het betrokken SVK.

 • De VMSW bekijkt nog wanneer er een volgende procedure kan opgestart worden. Het is de bedoeling om SVK Pro minstens jaarlijks te organiseren. Op dit moment wachten we de eerste resultaten van deze eerste algemene SVK Pro-procedure af.

Woningkwaliteit

 • De ingediende projectvoorstellen moeten minstens voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen van de Vlaamse Codex Wonen.  

  Zaken zoals de oppervlakte, basiscomfort, afwerkingsgraad... kunnen concreet bepaald worden tijdens de onderhandelingen met het betrokken SVK. In de selectieleidraad kunt u de richtlijnen inzake wenselijke minimale woningkwaliteit voor SVK Pro raadplegen (zie bijlage 5 in de selectieleidraad (pdf - 876 kB)). Deze normen zijn iets strenger dan wat de Vlaamse Codex Wonen voorschrijft en geven een idee van de woningkwaliteit die we verwachten bij een SVK Pro-project. Projectvoorstellen die aan deze richtlijnen voldoen, kunnen dan ook tijdens de gunningsfase beter scoren op het criterium kwaliteit.  

  Daarnaast is het ook aan te raden dat u de normen raadpleegt inzake sociale woningbouw die de gemeente hanteert.