Procedureverloop SVK Pro 2020

SVK Pro is een mededingingsprocedure met onderhandelingen op basis van de wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016. Ze leeft de Europese bekendmakingsregels na.

Rol van de VMSW en het SVK tijdens de procedure

De SVK’s geven de VMSW een mandaat om tijdens de procedure in naam van het SVK op te treden. De lastgeving geldt voor de eerste fasen van deze SVK Pro-procedure.

Zo treedt de VMSW tijdens deze SVK Pro-procedure op als aanbestedende overheid. De VMSW lanceert de oproep en ontvangt en beoordeelt de ingediende projectvoorstellen van de kandidaat-verhuurders. In deze voorstellen beschrijft de kandidaat de woningen die hij aanbiedt om te verhuren aan het SVK samen met de gewenste huurprijs. Hij voegt ook de plannen van de aangeboden woningen toe.

Na de controle van de voorstellen eindigt het mandaat van de VMSW en neemt het SVK de rol van aanbestedende overheid over. Het SVK heeft dan de optie om te onderhandelen met de private initiatiefnemer(s). Na de onderhandelingen maakt het SVK op basis van de gunningscriteria een rangschikking op en selecteert het de kandidaat-verhuurder(s).

De geselecteerde kandidaat-verhuurder(s) en het betrokken SVK sluiten daarop een overeenkomst waarin de afspraken staan die ze maakten aan de onderhandelingstafel.

Hierin staat ook de verplichting voor beide partijen om na de werkzaamheden een huurovereenkomst af te sluiten.

Stappen in de procedure

1. De behoeftebepaling

De eerste stap bestaat uit een behoeftebepaling opmaken. Om u een zo duidelijk mogelijk beeld te geven wat er van u verwacht wordt, geven de SVK’s zo veel mogelijk concrete informatie mee.

De deelnemende SVK’s bepalen welke types sociale woningen zij nodig hebben en toetsen dit af bij het lokale gemeentebestuur. De ingevulde behoeftebepaling moet besproken worden op het lokaal woonoverleg (LWO) en goedgekeurd worden door het college van burgemeester en schepenen.

Deze behoeftebepaling is indicatief van aard. Dit betekent dat het SVK de behoeftebepaling nog kan aanpassen als ze gaat onderhandelen met de kandidaat-verhuurders. Als ze de behoeftebepaling inderdaad wijzigt, dan moet ze deze nieuwe behoeftebepaling opnieuw toelichten op het LWO. Het lokaal bestuur bekrachtigt.

2. Lancering SVK Pro 2020 door de VMSW

De VMSW publiceerde de opdrachtdocumenten op 1 december 2020. Vanaf dan kunnen de kandidaat-inschrijvers deze raadplegen en vragen stellen via svkpro@vmsw.be.

Deze vragen en hun antwoorden bundelt de VMSW en plaatst ze op deze website.

Kandidaten kunnen zich nu inschrijven tot 1 februari 2021. U vindt de in te dienen documenten onderaan deze pagina terug.

3. Selectiefase

De VMSW beoordeelt de inschrijvers op basis van de uitsluitings- en selectiecriteria.

Zo kijkt ze bijvoorbeeld of de inschrijver in orde is met betalingen van RSZ-bijdragen, of er een veroordeling voor fraude uitgesproken is, ...

4. Eerste voorstellen

De geselecteerde inschrijvers dienen een eerste projectvoorstel in. De VMSW controleert deze voorstellen op hun formele regelmatigheid.

5. Onderhandelingen en finaal voorstel

In deze fase eindigt het mandaat van de VMSW en neemt het SVK het over als aanbestedende overheid. De VMSW geeft de lijst met voorstellen voor de relevante percelen uit de vorige fase door aan het betrokken SVK.

Hier heeft het SVK de optie om met de geselecteerde inschrijvers te gaan onderhandelen. Eventueel kunnen de ontwikkelaars tijdens de onderhandelingen een aangepast eindvoorstel indienen.

Aan de hand van de gunningscriteria maakt het SVK een rangschikking van de ingediende voorstellen. Komen ze tot een akkoord, dan kunnen de private initiatiefnemer en het SVK een voorovereenkomst ondertekenen.

6. Huurovereenkomst

Na afloop van de bouwwerken sluiten de private initiatiefnemer en het SVK een huurovereenkomst) voor de duur van 18 jaar (opzegbaar door het SVK na 15 jaar). U gebruikt hiervoor verplicht de SVK Pro-typehuurovereenkomst.

Doet u mee?

Heeft u een stuk grond waarop u overweegt een SVK Pro-project te bouwen? Via deze tool kunt u nagaan welk SVK werkzaam is op die locatie. Vervolgens raadpleegt u de behoeftebepaling van dat SVK om te weten welke soort sociale woningen men daar wenst.

U kan de behoeftebepaling van alle deelnemende SVK’s hier terugvinden.

In te dienen documenten

Bent u geïnteresseerd en wilt u zich kandidaat stellen voor SVK Pro 2020? Dan vragen we om ons ten laatste op 1 februari 2021 de volgende documenten te bezorgen via e-Procurement:

  • Formulier 1: Aanvraag tot deelname SVK Pro
  • Formulier 2: UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument)
  • Formulier 3: Verbintenis terbeschikkingstelling middelen
  • De Belgische kandidaat: een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 6 maand oud is op de limietdatum voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming;
  • De Belgische kandidaat die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een recent attest uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid waarin bevestigd wordt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is;
  • De buitenlandse kandidaat: een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 6 maand oud is op de limietdatum voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming, certificaten inzake fiscale en sociale schulden en een certificaat inzake niet-faling.