Design and Build algemeen

‘Design and Build’ is een mededingingsprocedure, op basis van art. 38, §1, 1°, c) van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, met onderhandeling en naleving van de Europese bekendmakingsregels. De opdracht omvat het ontwerpen en bouwen van sociale woningen. 

Doel van de procedure?

Via de D&B-procedure stelt de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) een ondernemer aan die sociale woningen ontwerpt en bouwt op grond van een sociale woonactor. De VMSW sluit met deze ondernemer een raamovereenkomst waarbinnen de sociale woonactor een opdracht kan gunnen.

Wat verwachten we van u?

Als ondernemer:

  • stelt u het ontwerp- en bouwteam samen en stuurt het aan.
  • maakt u het voorontwerp en het dossier basisaanbesteding op.
  • verkrijgt u de nodige vergunningen of bezorgt u hiervoor de nodige informatie aan de sociale woonactor voor alle vergunningen.
  • realiseert u het project.

Het ontwerp en de uitvoering voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen van de normen en ontwerprichtlijnen voor sociale woningbouw en het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw

Bouwgrond

De lokale sociale huisvestingsmaatschappij is eigenaar van de bouwgrond.
 

Financiering en beheer

De financiering en het beheer vallen onder de verantwoordelijkheid van de lokale sociale huisvestingsmaatschappij.

 

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.