Onderhandelingsfase (fase 3)

Vanaf fase 3 in de D&B-procedure is de sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) aanbestedende overheid.

Looptijd van de raamovereenkomst

De raamovereenkomst heeft een looptijd van 4 jaar en vangt aan op 11 juni 2020.
Dit betekent dat de sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) binnen deze termijn, en uiterlijk op 10/06/2024, de laureaat van de betrokken provincie schriftelijk de opdracht geeft om een voorontwerp voor de specifieke locatie op te maken.

Eerstvolgende stappen

 1. De SHM legt eerst haar intentie om haar grond(en) via D&B te ontwikkelen voor aan de VMSW.
 2. Nadat de VMSW deze intentie bevestigt kan de SHM u contacteren om de onderhandelingsgesprekken te starten. Het doel van deze onderhandellingen is een, door beide, gedragen dossier met afgesproken prijs, het voorontwerp voor de specifieke opdracht (= op grond van de SHM). 
  De offerte die u indiende bij fase 2 van de procedure vormt de basis van de onderhandeling.
  Een basistype kan, bij het voorontwerp voor de specifieke opdracht, alleen beperkt afwijken op de bepalingen uit de opdrachtdocumenten, namelijk:
  1. Op uitdrukkelijke vraag van de SHM
  2. Om aan de stedenbouwkundige voorschriften, geldend voor de specifieke locatie, te voldoen
 3. U bezorgt de SHM:
  1. een voorontwerp waarin u rekening houdt met het advies (op het voorontwerp bij de plaatsingsprocedure) van de projectverantwoordelijke architectuur en de jury.
  2. een samenvattende opmeting (SO) waarvan het bedrag overeenstemt met het onderhandelde bedrag
 4.  De architect-ontwerper stemt met de gemeente de haalbaarheid van het verkrijgen van de omgevingsvergunning af.
De programmatie van D&B-dossiers loopt via de Beoordelingscommissie (BeCo), die 3 keer per jaar zetelt.

De SHM stelt de vraag tot opname op de meerjarenplanning (MJP) uiterlijk 45 dagen voor de zitting van de BeCo. Hou met onderstaande data (voorlopig nog van de Beoordelingscommissie (BeCo)) rekening bij het bezorgen van de nodige documenten aan de huisvestingsmaatschappij.

Vergadering BeCo Uw verrichting moet principieel vatbaar zijn voor opname voor: Aanvraag programmatie (MJP en KTP) + indienen basisaanbesteding Indienen voorontwerp
20/10/2020 05/09/2020 28/08/2020 22/07/2020


Uiterlijk in de week voor de zitting van de BeCo moet de VMSW alle vereiste documenten ontvangen.