Procedure in een notendop

Via de CBO-procedure stelt de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) ondernemers aan die sociale woningen ontwerpen en bouwen op gronden die ze aan een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) verkopen. Elk afgesloten contract behandelt dus de bouw van sociale woningen, inclusief het ontwerp en de verkoop van de grond aan een SHM. 
De CBO-procedure wil zoveel mogelijk aannemingsovereenkomsten binnen het beschikbare budget afsluiten.

De CBO-procedure bestaat uit 3 fasen:

 1. De selectiefase
  De VMSW beoordeelt uw intrinsieke kwaliteiten en gaat ze na of de aangeboden projectgrond aan de gestelde eisen voldoet.
 2. De gunningsfase
  Voldoet u aan de selectiecriteria dan nodigt de VMSW u uit om deel te nemen aan fase 2. U dient een voorontwerp in en bepaalt een prijs voor de verkoop van de grond en de bouw van de woningen. De offertes moeten aan de voorwaarden van het bestek voldoen. Na beoordeling rangschikt de VMSW de ingediende offertes. De meest gunstig gerangschikte offertes binnen het budget laat de VMSW toe tot fase 3 van de procedure.
 3. De onderhandelingsfase tussen inschrijver en SHM
  De onderhandelingen over de timing, de stappen die nodig zijn om een financiering te bekomen, de uitvoering...resulteren in een uitvoeringsdossier. 

In fase 1 en fase 2 van de CBO-procedure is de VMSW de aanbestedende overheid en treedt de VMSW op als lasthebber van de SHM. Op het einde van fase 2 eindigt het mandaat van de VMSW. In fase 3 wordt de SHM de aanbestedende overheid en voert de SHM de onderhandelingen met u, de inschrijver.

Wat verwachten we van u?

 • u biedt de volledig uitgeruste naakte grond aan
 • u stelt het ontwerp- en bouwteam samen en stuurt het aan
 • u maakt het voorontwerp, het uitvoeringsdossier, het bestek en de uitvoeringstekeningen op
 • u maakt een woonproject en een verrichting aan en vraagt de lokale woontoets aan via het projectportaal van de VMSW, daarna bespreekt u uw project op dit overleg van de gemeente
 • u zorgt voor de vergunningen
 • u realiseert de woningen, deze voldoen aan de normen en richtlijnen . Uitgebreide informatie vindt u in het bestek van de CBO-procedure.

Als projectontwikkelaar bent u de initiatiefnemer van het CBO-woonproject en vraagt u de lokale woontoets aan bij de gemeente waar het project zich situeert. De gemeente beslist of het voorgestelde nieuwbouwproject wel of niet voldoet aan het gemeentelijk woonbeleid en of er nog ruimte is binnen het bindend sociaal objectief voor deze nieuwe sociale huurwoningen. Dit is dus de lokale woontoets en de BSO-toets.
Vraag uw lokale woontoets zo vroeg mogelijk aan, zo kunt u de realisatiekansen van uw project correct inschatten.

Al deze stappen verlopen via de toepassing ‘projectportaal’. U leest onder 'Projectportaal praktisch' hoe u daarmee aan de slag gaat. 

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.