CBO algemeen

Doel

Constructieve Benadering Overheidsopdrachten (CBO) wil sociale woningen laten bouwen door private ontwikkelaars op gronden van deze ontwikkelaar.
De opdracht bestaat uit het ontwerp en de bouw van sociale woningen, samen met de verkoop van de grond die bij deze woningen hoort.

De CBO-procedure is een mededingingsprocedure met onderhandeling met naleving van Europese bekendmakingsregels. De procedure wil zoveel mogelijk aannemingsovereenkomsten binnen het beschikbare budget afsluiten. Elk afgesloten contract behandelt de bouw van sociale woningen, inclusief het ontwerp en de verkoop van de grond aan een SHM.

Er zijn voordelen voor de sociale huisvestingssector en voor de ondernemer.

  • Een toenemende interesse van de bouwsector voor sociale woningbouw
  • Aankoop van private gronden
  • Kostenbesparing door een procedure in fasen
  • Een beperkte prefinanciering voor de ondernemer: tijdens het bouwen wordt de ondernemer betaald via maandelijkse vorderingsstaten

Procedureverloop

De CBO-procedure bestaat uit 3 fasen.

In fase 1 en fase 2 van deze CBO-procedure is de VMSW de aanbestedende overheid en treedt de VMSW op als lasthebber van de SHM. Op het einde van fase 2 eindigt het mandaat van de VMSW. In fase 3 wordt de SHM de aanbestedende overheid/bouwheer en voert de SHM de onderhandelingen met de ondernemer.

Fase 1 is de selectiefase
In fase 1 beoordeelt de VMSW de intrinsieke kwaliteiten van de ondernemer en gaat ze na of de aangeboden projectgrond aan de gestelde eisen voldoet.

Fase 2 is de gunningsfase
Wie voldoet aan de selectiecriteria wordt voor fase 2 uitgenodigd. De ondernemers dienen een voorontwerp in en bepalen een prijs voor de verkoop van de grond en de bouw van de woningen. De offertes moeten aan de voorwaarden van het bestek voldoen. Na beoordeling worden de ingediende offertes gerangschikt. De meest gunstig gerangschikte offertes worden binnen het budget tot de derde fase, de onderhandelingsfase met de SHM, toegelaten.
Op dat moment eindigt de lastgeving aan de VMSW.

Fase 3 is de onderhandelingsfase tussen ondernemer en SHM
In fase 3 onderhandelt de SHM met de ondernemer. Deze onderhandelingen gaan over de verdere uitwerking van het uitvoeringsdossier, de timing, de stappen die nodig zijn om een financiering te bekomen, de uitvoering, …
De SHM vraagt de VMSW om opname in de korte termijnplanning en dient het dossier basisaanbesteding, de omgevingsvergunning en een bewijs van een zakelijk recht op de grond (verkoopovereenkomst, aankoop-verkoopbelofte, …) in. Na opname in de korte termijnplanning en na kennisgeving van de gunning wordt een CBO-project op een jaarbudget toegewezen. Hierna kan de aankoopakte worden verleden en kunnen de werken worden besteld.

Veelgestelde vragen