Koopwoningen

In de koopsector krijgen de bouwheren van sociale koopwoningen geen gesubsidieerde financiering. In het verleden gaf het Vlaamse Gewest subsidies voor projecten die aan bepaalde voorwaarden voldeden. Dit is ondertussen 'uitdovend'. Nieuwe projecten moeten het zonder subsidies stellen.

De opbouw van sociale koopwoningen gebeurt met een marktconforme lening of met eigen middelen van de sociale woonactor.

Bijzondere sociale lening voor de aankoop van een sociale koopwoning

De reguliere subsidiëring zit in feite verrekend in de goedkope financiering waarvan de koper kan genieten: de koper kan een bijzondere sociale lening krijgen bij het Vlaams Woningfonds, of bij de VMSW. De voorwaarden zijn bij beide instellingen gelijk. Bij de VMSW heet een dergelijk krediet een 'Vlaamse Woonlening'.

Bijzondere sociale lening voor de belening van erfpachtconstructies

Wanneer een overheid of een door de overheid aangestuurd orgaan erfpacht geeft op een grond waarop een sociale koopwoning is gebouwd, dan kan de VMSW daarvoor ook een Vlaamse Woonlening geven. Een erfpachtconstructie is uitsluitend beleenbaar onder de volgende voorwaarden:

  • het moet gaan om een sociale koopwoning die verkocht wordt, waarbij de grond in erfpacht gegeven wordt. Alleen een erfpacht op de grond is beleenbaar. Een erfpacht op de woning zelf niet.
  • de canon (vergoeding) die bij aanvang betaald moet worden voor de efpacht is beleenbaar. Bij een eenmalige canon is die dus volledig beleenbaar, bij een in de tijd gespreide canon is alleen de eerste betaling beleenbaar.
  • de duurtijd van de lening is maximaal twee derden van de duurtijd van de erfpachtovereenkomst. Leningen kunnen een duurtijd hebben tot 30 jaar, afhankelijk van de solvabiliteit van de ontlener. Het is dus aangewezen om de erfpacht minstens 45 jaar te laten duren.
  • in een mogelijke aankoopoptie in de erfpachtovereenkomst moet staan dat deze ten vroegste 10 jaar na de datum van de overeenkomst gelicht mag worden. 

Verder gelden ook alle voorwaarden voor de belening van een sociale koopwoning.
Voor de toetsing van de maximale verkoopprijs telt de VMSW de erfpachtvergoeding mee die bij de aanvang betaald wordt, exclusief registratierechten.