Wat zijn de inkomensvoorwaarden?

Uw inkomen mag op referentiedatum niet lager zijn dan 9.546 euro per jaar.

Uw inkomen mag op referentiedatum niet hoger zijn dan:  

 Persoonlijke situatie In kernstad of in Vlaamse Rand Elders in Vlaanderen
 Alleenstaande zonder persoon ten laste  39.962 euro  38.146 euro
 Alleenstaande gehandicapte zonder persoon ten laste  43.952 euro  41.955 euro
 Alle anderen  59.936 euro  57.213 euro
 Verhoging per persoon ten laste bij 'alle anderen'    3.991 euro    3.809 euro

Hoe wordt dit inkomen berekend?

Voor uw inkomen kijkt de sociale huisvestingsmaatschappij naar het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting.

U vindt uw inkomen op de post ‘gezamenlijk belastbaar inkomen’ op uw aanslagbiljet. Als u ook een ‘afzonderlijk belastbaar inkomen’ heeft, telt dit ook mee.

In principe worden de inkomens meegeteld van al wie met u de woning samen zal betrekken. Voor het minimale inkomen van 9.546 euro per jaar is er een aparte regeling: dit geldt alleen voor de personen die het leningscontract ondertekenen.

De volgende inkomsten tellen ook mee:

 • de niet-belastbare vervangingsinkomsten
 • het leefloon 

De volgende inkomsten tellen niet mee:  

 • de inkomsten van kinderen als ze 
  • jonger dan 25 jaar zijn (op de referentiedatum) 
  • en niet gehuwd of wettelijk samenwonend zijn  
  • en vanaf hun 18 jaar steeds deel uitmaakten van het gezin 
 • de inkomsten van familieleden ‘in de eerste en de tweede graad’ van de aanvrager die 65 jaar of ouder zijn of als ernstig gehandicapt erkend zijn. Familieleden ‘in de eerste en tweede graad’ zijn uw kinderen en kleinkinderen, uw ouders en grootouders, uw broers of zussen en hun kinderen.

De volgende inkomsten tellen voor de helft mee:

 • de inkomsten van de inwonende ouders en (over)grootouders van de aanvrager die jonger dan 65 jaar zijn

Bij uw aanvraag brengt u een aantal documenten over uw inkomen mee. 

Wie is een persoon ten laste?

Een kind

 • dat jonger dan 18 jaar is of voor wie de aanvrager kinderbijslag of wezentoelage ontvangt en 
 • dat wettelijk bij de aanvrager woont (gedomicilieerd) of er regelmatig verblijft (niet gedomicilieerd)

Een ernstig gehandicapte persoon

 • dit is de aanvrager of een gezinslid
 • de ernstige handicap is erkend of was erkend bij de pensionering

Bij uw aanvraag brengt u een aantal documenten over uw gezinstoestand mee.  

Uitzondering over het minimuminkomen

Als uw inkomen lager is dan 9.546 euro, dan kunt u toch nog aantonen dat u over voldoende inkomsten beschikt.

Hiervoor kijken we naar uw inkomsten van drie opeenvolgende maanden die voorafgaan aan de referentiedatum. Deze inkomsten veralgemenen we dan naar 12 maanden. Als u op die manier aan het minimum komt, dan beschouwen we dit resultaat als uw inkomen.