Uw rentevoet wordt binnenkort herberekend

De rentevoet op uw Vlaamse Woonlening wordt periodiek herberekend. Voor die herberekening kijkt de VMSW naar uw inkomen en gezinstoestand. 

Uw rentevoet kan dus stijgen, als uw inkomen ook gestegen is. 

Heeft u ondertussen een nieuwe of andere partner, dan tellen ook zijn/haar inkomens mee. Dit gebeurt ook als uw partner de leningsakte niet mee ondertekend heeft. Bij de tweejaarlijkse renteherziening wordt rekening gehouden met het laatst gekende belastbaar inkomen. Bij de vijfjaarlijkse renteherziening wordt een gemiddeld inkomen berekend over een periode van vijf jaar. Zo kunnen inkomsten van uw nieuwe partner meetellen, die dateren van voor de tijd dat hij/zij bij u woont.

De herberekende rentevoet stijgt nooit boven de reglementaire, vastgelegde debetrentevoet zonder korting, dit is 4/3 van de referentierentevoet die in uw contract staat. 

Bij leningen aangevraagd na 1 juni 2014 evalueert de VMSW de sociale kortingen tweejaarlijks tijdens de eerste zes jaar en vijfjaarlijks daarna. Uw rentevoet wordt dus herzien in het tweede, vierde, zesde, tiende, vijftiende, twintigste en vijfentwintigste jaar dat uw lening loopt. 

Bij leningen aangevraagd vóór 1 juni 2014 is er enkel om de vijf jaar een renteherziening. 

Wanneer de berekende rentevoet hoger is dan de referentierentevoet die geldig is op de dag van de herziening, vermeerderd met 1 procentpunt, dan wordt de herberekende rentevoet tot op dat niveau verlaagd.

De VMSW vraagt hiervoor alle gegevens op en doet de herberekening automatisch. U moet hier niets voor doen. Alleen als de automatische opvraging niet lukt, zal de VMSW u contacteren om de nodige documenten over te maken.

Opgelet: In de automatische opvraging kan de VMSW niet zien dat er een (nog niet aan de VMSW bekende) gehandicapte is bijgekomen. Als u deze extra persoon nog niet meldde aan de VMSW, contacteert u best zelf de VMSW. 

Leningen aangegaan vanaf 1 juni 2014 aan 2% hebben bijna altijd een vaste rentevoet

In bijna alle gevallen hebben leningen, aangegaan vanaf 1 juni 2014, een vaste rentevoet van 2%.

  • Is de referentierentevoet die in uw akte staat lager of gelijk aan 1,50%? Dan is de rentevoet van uw lening 2% vast voor de volledige leningsduur.  Als u van ons niets hoort over de herziening van de rentevoet van uw lening, dan loopt uw lening dus gewoon verder aan 2% intrest per jaar.
  • Is de referentierentevoet die in uw akte staat hoger dan 1,50? Dan kan uw rentevoet iets boven 2% stijgen, maar in de meeste gevallen zal dit niet gebeuren. 
    In het uitzonderlijke geval dat uw rentevoet toch hoger gaat dan 2%, contacteren wij u.

Een intrestvoet lager dan 2% is niet mogelijk: 2% is het minimum. Als u nu al 2% heeft, hoeft u ons dus niet te contacteren over de herziening van uw rentevoet.

Raadpleeg de lijst met referentierentevoeten.

Zelf vragen om uw rentevoet aan te passen door een extra persoon ten laste

U kunt vragen uw rentevoet aan te passen als het aantal personen ten lasteEen kind dat jonger dan 18 jaar is of voor wie er kinderbijslag of wezentoelage wordt uitbetaald en dat wettelijk bij de aanvrager woont (gedomicilieerd) of er regelmatig verblijft (niet gedomicilieerd);Een ernstig gehandicapte persoon:dit is de aanvrager of een gezinslid;de ernstige handicap is erkend of was erkend bij de pensionering in het voorbije jaar gestegen is. U kunt dit alleen vragen in de jaren dat er geen automatische herberekening van uw rentevoet is. 

Opgelet: dit kan alleen

  • als u een lening bent aangegaan onder de nieuwe reglementering van 2014 (lening aangevraagd na 1 januari 2014) en 
  • als u de extra persoon ten laste zelf aan de VMSW meldt, minimaal vijf werkdagen voor de verjaardag van de leningsakte. 

Deze korting gebeurt op de verjaardag van het verlijden van de akte. Dan ontvangt u een korting op uw rentevoet, tenzij u al de minimale rentevoet heeft. 

U moet hiervoor geen documenten opsturen. De VMSW controleert uw melding zelf in het bevolkingsregister en past de korting toe.