Persoon ten laste

Een persoon ten laste voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Een kind dat jonger is dan 18 jaar of waarvoor kinderbijslag of een wezentoelage uitbetaald wordt, en dat
    • ofwel gedomicilieerd is bij de kandidaat-koper, hier geldt het uittreksel uit het bevolkingsregister als domiciliebewijs 
    • ofwel op regelmatige basis verblijft bij de kandidaat-koper, hierbij is een vonnis of notariële akte nodig of een door beide ouders ondertekende overeenkomst.
  • De kandidaat-koper zelf of een gezinslid dat erkend is als ernstig gehandicapt of zo erkend was op het ogenblik van de pensionering 
    • het bewijs van de handicap met vermelding van de invaliditeitsgraad moet afgeleverd worden door ofwel de bevoegde Federale Overheidsdienst, ofwel door de Kas die de invaliditeitsvergoeding uitbetaalt.