Voorwaarden voor de aankoop

Sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) bieden sociale koopwoningen en sociale bouwgronden te koop aan. Een sociale bouwgrond heeft een maximale grootte van 4,5 are. Soms is de bouwgrond groter. Dat is het geval wanneer de indeling van het terrein dat vereist

Om een sociale koopwoning of bouwgrond te kunnen kopen, moet u zich kandidaat stellen bij een sociale huisvestingsmaatschappij. 

U vindt een huisvestingsmaatschappij in uw buurt via de zoekmotor op deze website. 

Als u aan de voorwaarden voldoet, schrijft de SHM u in het inschrijvingsregister in. 

De voorwaarden zijn:

 • u bent 18 jaar of ouder
 • uw inkomen is niet te hoog en niet te laag
 • u heeft geen eigendom

Uw inkomen is niet te hoog en niet te laag

Wat telt als uw inkomen?

Uw inkomen is het 'gezamenlijk belastbaar inkomen' en het 'afzonderlijk belastbaar inkomen' op het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting.

Dit is ook:

 • het leefloon
 • de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap
 • de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling

Het inkomen van andere personen die de woning mee zullen bewonen, tellen we ook mee.

Dit geldt niet voor inkomsten van:

 • ongehuwde en niet-wettelijk samenwonende kinderen, die jonger zijn dan 25 jaar en vanaf hun 18 jaar altijd deel van het gezin waren 
 • uw familieleden van de eerste graad (kind, ouder) en de tweede graad (kleinkind, grootouder, broer/zus) die als ernstig gehandicapt erkend zijn of ten minste 65 jaar oud zijn

Voordat we uw inkomen kunnen aftoetsen aan de inkomensgrenzen, moeten we dit indexeren. Dit doen we volgens de gezondheidsindex.

Volgende inkomsten tellen we voor de helft mee:

 • de inkomsten van de inwonende ascendenten (ouders, grootouders ...) die niet als ernstig gehandicapt erkend zijn of die jonger dan 65 jaar oud zijn

Inkomensgrenzen

Uw inkomen mag in 2023 op de referentiedatum niet lager zijn dan 10.795 euro. 

Er gelden ook maximumgrenzen. Wilt u een sociale koopwoning of bouwgrond kopen in een gemeente die is opgenomen in cluster 1 of cluster 2, dan gelden verhoogde maximumgrenzen. Dit zijn de maximumgrenzen:

 Persoonlijke situatie Aankoop in gemeente opgenomen in cluster 1 of 2 Aankoop elders in Vlaanderen
Alleenstaande zonder persoon ten laste  45.193 euro  43.140 euro
Alleenstaande met ernstige handicap zonder persoon ten laste  49.706 euro  47.447 euro
Alle andere gevallen  67.783 euro  64.703 euro
Per persoon ten laste te verhogen met    4.513 euro    4.308 euro


U vindt meer uitleg over de begrippen 'gemeente opgenomen in cluster 1 of 2' op onze website.

U heeft geen eigendom

U kunt zich niet inschrijven als u niet aan de eigendomsvoorwaarde voldoet. U mag:

 • geen woning of bouwgrond (volledig of deels) in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebben
 • geen woning of bouwgrond hebben die u zelf (volledig of deels) in vruchtgebruik gaf
 • geen woning of bouwgrond hebben die u of een andere persoon (volledig of deels) in erfpacht of opstal gaf
 • geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin u een zakelijk recht (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal) op een woning of bouwgrond inbracht.

Deze voorwaarden gelden ook voor uw gezinsleden die mee verhuizen en voor woningen of bouwgronden in het buitenland.

Hierop zijn enkele uitzonderingen.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.