Voorwaarden voor de aankoop

Sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) bieden sociale koopwoningen en sociale bouwgronden te koop aan.

Om een sociale koopwoning of bouwgrond te kunnen kopen, moet u zich kandidaat stellen bij een sociale huisvestingsmaatschappij. 

U vindt een huisvestingsmaatschappij in uw buurt via de zoekmotor op deze website. 

Als u aan de voorwaarden voldoet, schrijft de SHM u in het inschrijvingsregister in. 

De voorwaarden zijn:

  • u bent 18 jaar of ouder
  • uw inkomen is niet te hoog en niet te laag
  • u heeft geen eigendom

Uw inkomen is niet te hoog en niet te laag

Wat telt als uw inkomen?

Uw inkomen is het 'gezamenlijk belastbaar inkomen' en het 'afzonderlijk belastbaar inkomen' op het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting.

Dit is ook:

  • het niet-belastbare vervangingsinkomen
  • het genoten leefloon
  • het inkomen dat op basis van supranationale belastingakkoorden niet aan de Belgische personenbelasting onderworpen is

Het inkomen van andere personen die de woning mee zullen bewonen, tellen we ook mee.

Dit geldt niet voor inkomsten van:

  • ongehuwde of niet-wettelijk samenwonende kinderen, die jonger zijn dan 25 jaar en vanaf hun 18 jaar altijd deel van het gezin waren 
  • uw familieleden van de eerste graad (kind, ouder) en de tweede graad (kleinkind, grootouder, broer/zus) die als ernstig gehandicapt erkend zijn of ten minste 65 jaar oud zijn

Volgende inkomsten tellen we voor de helft mee:

  • de inkomsten van de inwonende ascendenten (ouders, grootouders ...) die niet als ernstig gehandicapt erkend zijn of die jonger dan 65 jaar oud zijn

Inkomensgrenzen

Uw inkomen mag in 2019 op de referentiedatum niet lager zijn dan 9.546 euro. 

Uw inkomen mag in 2019 niet hoger zijn dan:
 

 Persoonlijke situatie Aankoop in kernstad of in de Vlaamse Rand Aankoop elders in Vlaanderen
Alleenstaande zonder persoon ten laste  39.962 euro  38.146 euro
Alleenstaande met ernstige handicap zonder persoon ten laste  43.952 euro  41.955 euro
Alle andere gevallen  59.936 euro  57.213 euro
Per persoon ten laste te verhogen met    3.991 euro    3.809 euro

 U vindt meer uitleg over de begrippen 'kernstad' en 'Vlaamse rand' op onze website.

U heeft geen eigendom

U kunt inschrijven, als u op de referentiedatum geen woning of bouwgrond volledig (100%) of deels (bijvoorbeeld 50%) in volle eigendom of 100% in vruchtgebruik hebt. Dit geldt ook voor iedereen die zich samen met u inschrijft voor de sociale koopwoning of bouwgrond.

U of uw gezinsleden mogen ook geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin u of één van uw gezinsleden een woning of een bouwgrond hebben ingebracht.

Hierop zijn ook enkele uitzonderingen.