Voorwaarden voor de aankoop

Sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) bieden sociale koopwoningen en sociale bouwgrondenZij worden verkocht tegen een voordelige prijs. Aan de kopers worden specifieke verplichtingen, zoals een bewoningsplicht, opgelegd. Een koper van een sociale bouwgrond moet hierop zelf een woning oprichten. De maximale grootte van een sociale bouwgrond is 4,5 are. In sommige gevallen bedraagt de maximale grootte van een sociale kavel 5 are. te koop aan. 

Om een sociale koopwoning of bouwgrond te kunnen kopen, moet u zich kandidaat stellen bij een sociale huisvestingsmaatschappij. 

U vindt een huisvestingsmaatschappij in uw buurt via de zoekmotor op deze website. 

Als u aan de voorwaarden voldoet, schrijft de SHM u in het inschrijvingsregister in. 

De voorwaarden zijn:

  • u bent 18 jaar of ouder
  • uw inkomen is niet te hoog en niet te laag
  • u heeft geen eigendom

Uw inkomen is niet te hoog en niet te laag

Wat telt als uw inkomen?

Uw inkomen is het 'gezamenlijk belastbaar inkomen' en het 'afzonderlijk belastbaar inkomen' op het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting.

Dit is ook:

  • het niet-belastbare vervangingsinkomen
  • het genoten leefloon
  • het inkomen dat op basis van supranationale belastingakkoorden niet aan de Belgische personenbelasting onderworpen is

Het inkomen van andere personen die de woning mee zullen bewonen, wordt ook meegeteld.

Dit geldt niet voor inkomsten van:

  • ongehuwde of niet-wettelijk samenwonende kinderen, die jonger zijn dan 25 jaar en vanaf hun 18 jaar altijd deel van het gezin waren 
  • uw familieleden van de eerste graad (kind, ouder) en de tweede graad (kleinkind, grootouder, broer/zus) die als ernstig gehandicapt erkend zijn of ten minste 65 jaar oud zijn

Volgende inkomsten worden voor de helft meegeteld:

  • de inkomsten van de inwonende ascendenten (ouders, grootouders ...) die niet als ernstig gehandicapt erkend zijn of die jonger dan 65 jaar oud zijn

Inkomensgrenzen

Uw inkomen mag in 2017 op de referentiedatum De referentiedatum is de datum waarop u moet voldoen aan de voorwaarden om een koopwoning of kavel te kunnen kopen. Dit is zowel de datum waarop u zich inschrijft als de datum waarop u de eenzijdige belofte van aankoop ondertekent. niet lager zijn dan 9.254 euro.

Uw inkomen mag in 2017 niet hoger zijn dan:
 

 Persoonlijke situatie Aankoop in kernstad of in de Vlaamse Rand Aankoop elders in Vlaanderen
Alleenstaande zonder persoon ten laste  38.740 euro  36.980 euro
Alleenstaande met ernstige handicap zonder persoon ten laste  42.609 euro  40.672 euro
Alle andere gevallen  58.105 euro  55.464 euro
Per persoon ten laste te verhogen met    3.869 euro    3.693 euro

 U vindt meer uitleg over de begrippen 'kernstad' en 'Vlaamse rand' op onze website.

U heeft geen eigendom

U kunt inschrijven, als u op de referentiedatum De referentiedatum is de datum waarop u moet voldoen aan de voorwaarden om een koopwoning of kavel te kunnen kopen. Dit is zowel de datum waarop u zich inschrijft als de datum waarop u de eenzijdige belofte van aankoop ondertekent. Wanneer u een middelgrote koopwoning of een middelgrote bouwgrond wilt aankopen, is de referentiedatum de datum waarop de raad van bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij ingestemd heeft met de verkoop. geen woning of bouwgrond volledig (100%) of deels (bijvoorbeeld 50%) in volle eigendom of 100% in vruchtgebruik hebt. Dit geldt ook voor iedereen die zich samen met u inschrijft voor de sociale koopwoning of bouwgrond.

U of uw gezinsleden mogen ook geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin u of één van uw gezinsleden een woning of een bouwgrond hebben ingebracht.

Hierop zijn ook enkele uitzonderingen.

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.