Verplichtingen na de aankoop

Sociale koopwoningen

U moet uw woning na de aankoop twintig jaar bewonen. Deze termijn van twintig jaar start vanaf het moment waarop u uw aankoopakte ondertekent. U mag uw woning tijdens die periode niet verhuren of er een zakelijk recht op afstaan, ook niet aan een erfgenaam. Het verbod om een zakelijk recht af te staan, houdt in dat u de woning bijvoorbeeld niet (geheel of gedeeltelijk) mag verkopen, schenken, in erfpacht geven, … U mag de woning wel inbrengen in de huwelijksgemeenschap.

Als u zou overlijden vóór het verstrijken van de termijn van twintig jaar, dan moet één van uw erfgenamen de verplichtingen verder naleven. Dit geldt enkel voor de erfgenamen die een zakelijk recht erfden om de woning te bewonen (bijvoorbeeld: vruchtgebruik, volle eigendom). 

Leeft u of een van uw erfgenamen deze verplichtingen niet na, dan kan de sociale huisvestingsmaatschappij een schadevergoeding eisen. Soms kan de huisvestingsmaatschappij beslissen om de koopwoning opnieuw te kopen (wederinkoop). 

Een schadevergoeding eisen

De sociale huisvestingsmaatschappij kan een schadevergoeding eisen. Het bedrag van deze vergoeding staat in uw verkoopakte.

De woning wederinkopen

Een sociale huisvestingsmaatschappij kan soms de woning wederinkopen. Zij koopt dan uw woning terug. De voorwaarden waaronder de sociale huisvestingsmaatschappij de woning kan wederinkopen staan in uw verkoopakte.

Sociale bouwgronden

U bent als koper van een sociale bouwgrond verplicht tijdig een woning te bouwen (bouwverplichting) volgens de correcte normen (bouwvolumenormen) en de woning te bewonen (bewoningsplicht).

Bouwverplichting

U moet een woning op de bouwgrond bouwen. De woning moet op vier jaar tijd winddicht zijn. De termijn van vier jaar loopt vanaf de datum waarop u uw aankoopakte ondertekend heeft.

Startte er binnen die vier jaar geen enkele bouwactiviteit, dan wordt de verkoop ontbonden.

Gebeurden er binnen die vier jaar al werken, maar is de woning nog niet winddicht? Dan betaalt u een schadevergoeding aan de sociale huisvestingsmaatschappij. U betaalt schadevergoeding vanaf het vijfde jaar nadat u uw aankoopakte tekende. Het bedrag van de schadevergoeding staat in de verkoopakte. U betaalt elk jaar zolang de woning niet winddicht is.

Naleven bouwvolumenormen

U moet de woning bouwen volgens de correcte bouwvolumes.

Het volume wordt berekend op basis van de binnenafmetingen van de woning. Het volume boven het maaiveld Het maaiveld is een aanduiding voor de hoogte van het grondoppervlak van een bouwterrein. De aanduiding wordt in de bouwwereld gebruikt als referentiepunt voor het aanduiden van de hoogte van bijvoorbeeld vloeren in gebouwen. wordt voor 100% meegerekend. Het volume onder het maaiveld wordt voor 50% meegerekend.

Wat is het maximale volume van de woning? Voor een sociale bouwgrond is dit maximaal 550 m³. Deze volumenorm wordt verhoogd met 25 m³ per persoon ten laste vanaf de derde persoon ten laste.

U bezorgt de sociale huisvestingsmaatschappij een kopie van de omgevingsvergunning en van het bijbehorende dossier. U bezorgt dit binnen de twee maanden nadat de vergunning goedgekeurd werd. Deze documenten moeten tonen dat de volumenormen nageleefd werden.

U betaalt de sociale huisvestingsmaatschappij een schadevergoeding als u deze verplichtingen niet naleeft.

Het bedrag van deze schadevergoeding staat in de verkoopakte.

Bewoningsplicht 

U moet zelf tien jaar in de woning wonen. Deze termijn van tien jaar loopt vanaf de voorlopige oplevering van de woning. U mag de woning tijdens die periode, net zoals bij een sociale koopwoning, niet verhuren of er een zakelijk recht op afstaan, ook niet aan een erfgenaam. 

Als u zou overlijden vóór het verstrijken van de termijn van 10 jaar, dan moet één van uw erfgenamen, net zoals bij een sociale koopwoning, de verplichtingen verder naleven. 

Leeft u of een van uw erfgenamen deze verplichtingen niet na, dan kan de sociale huisvestingsmaatschappij een schadevergoeding eisen. Het bedrag van deze schadevergoeding staat in de verkoopakte. 

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.