Inschrijving

U kunt u inschrijven bij een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) die werkt in de gemeente waar u wilt kopen. U kunt alleen inschrijven als u aan de voorwaarden voldoet.

Welke documenten neemt u best mee? 

U contacteert best vooraf de sociale huisvestingsmaatschappij in uw buurt. Zo weet u welke documenten u moet meebrengen om uw inschrijving in orde te maken.

Inkomen

Uw SHM onderzoekt uw inkomen.

  • U werkt? Neem uw meest recent beschikbare aanslagbiljet mee.
  • U krijgt een leefloon of uitkering? Neem dan attesten of betalingsbewijzen mee, bijvoorbeeld van het OCMW, een ziekenfonds of mutualiteit, de RVA ...

Gezin

Uw SHM kan u vragen een attest van uw gezinssamenstelling mee te brengen, als zij dit zelf niet elektronisch kan opvragen. Dit attest krijgt u bij de gemeente.

Heeft u kinderen die 18 jaar of ouder zijn? Dan moet de Kas voor Gezinsvergoedingen een verklaring afleveren waaruit de uitbetaling van kinderbijslag of wezentoelage blijkt.

Hebt u of een gezinslid een handicap? Neem dan het attest of bewijs hiervan mee. Dit moet een attest zijn van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid of van de Kas die de invaliditeitsvergoeding uitbetaalt. Als persoon met een handicap kunt u voorrang krijgen indien de woning aangepast is.

Eigendom

Uw huidige woning wordt officieel onbewoonbaar verklaard of uw woning wordt onteigend? Neem dan de documenten die dit bewijzen mee.

Leeftijd

Breng uw identiteitskaart mee.

Inschrijven voor een sociale koopwoning of bouwgrond

U kunt zich laten inschrijven bij een onbeperkt aantal SHM's.

Uw aanvraag wordt in elk register chronologisch ingeschreven. Per register waar u zich inschrijft, krijgt u een inschrijvingsnummer toegekend.

U ontvangt ook telkens een ontvangstbewijs dat de inschrijvingsdatum vermeldt. Het inschrijvingsgeld bedraagt 50 euro per register.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

De SHM houdt de informatie bij in lijsten en dossiers. Ze gebruiken de informatie om na te kijken of u recht hebt op iets of om u beter te kunnen helpen. Het is niet de bedoeling dat de organisaties informatie over u opvragen of verspreiden aan personen en bedrijven die geen goede reden hebben om uw informatie te krijgen. Dat is geregeld in een privacywet die u beschermt.

Wilt u weten aan wie de woonorganisaties uw informatie wel mogen doorgeven en waarom? Dan kunt u dit nalezen op onze webpagina over privacy binnen de sociale huisvesting.