Privacyverklaring website VMSW

Wie zijn wij?

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) maakt sociaal wonen mogelijk door:

 • lokale sociale woonorganisaties (voornamelijk sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren) te financieren en te ondersteunen bij het realiseren en verhuren van sociale woningen
 • wooninfrastructuur (bijvoorbeeld wegen, riolering, groenaanleg) bij sociale woonprojecten aan te leggen of te financieren
 • de Vlaamse Woonlening op te volgen (tot 01/2023) voor bestaande ontleners (woonkrediet aan voordelig tarief).

Deze privacyverklaring is van toepassing op iedere gebruiker van deze website aangeboden door de VMSW met maatschappelijke zetel in de Havenlaan 88 bus 94, 1000 Brussel (hierna 'wij' of 'ons' of 'VMSW', met ondernemingsnummer 0236506487). De VMSW is eigenaar en beheerder van de website. 

Waarom hebben wij een privacyverklaring?

Door de aard van onze organisatie moeten we veel persoonsgegevens verwerken. We willen ervoor zorgen dat uw gegevens beschermd zijn en we ze alleen gebruiken waar nodig. Daarom respecteren wij de hoogste privacynormen, inclusief de privacywetgeving General Data Protection Regulation (GDPR) of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 geldt. 

Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie over u waarover wij beschikken via deze website.   

Belangrijk: contacteert u ons via een ander digitaal medium (zoals Facebook of Twitter), dan heeft de privacyverklaring van die websites voorrang op onze privacyverklaring bij tegenstrijdigheden.

Hoe kan u ons bereiken?

Voor vragen, opmerkingen of andere acties over onze privacyverklaring kan u de hoofdzetel van de VMSW contacteren via: 

Welke informatie verzamelen we?

Op deze website verzamelen we enkel identificatiegegevens.

Van waar verzamelen we uw informatie?

Op deze website verzamelen we persoonsgegevens via de webformulieren op deze pagina's:

De website bevat ook een aanmeldknop om in te loggen op de extranetten en toepassingen (enkel voor professionele partners). Daar gebruiken we sterke authenticatie via uw eID of Itsme. Zonder die gegevens kunnen we geen toegang geven tot het extranet of toepassingen.

De website bevat een zoekfuctie zoek een woonorganisatie, wij houden de postcode of gemeentenaam die u ingeeft niet bij.

De geldige rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Om uw persoonlijke gegevens te verwerken, vragen wij u, als toekomstige of huidige klant van de VMSW, om uw toestemming. Bijvoorbeeld de verwerking van de gegevens die u aan ons verstrekt om u te abonneren op een nieuwsbrief, is gebaseerd op uw toestemming.

Waarvoor gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

We behandelen uw gegevens voor verschillende doeleinden. Uw contactgegevens en andere informatie die u ons verstrekt via formulieren op onze website behandelen we voor:

 • Inschrijvingsformulieren voor opleidingen of infosessies: om u te registreren en te informeren.
 • Inschrijvingsformulieren voor mailinglijsten (nieuwsbrieven): om u te abonneren met dat e-mailadres op de gekozen nieuwsbrief
 • Klachtenformulier: om uw klacht te behandelen en u erover te informeren 
 • Vacature sollicitatieformulier: om uw sollicitatie te behandelen en u erover te informeren
 • Formulieren doorbetalingsgarantie: om uw aanvraag te behandelen en u erover te informeren

Hoe lang houden we uw data bij?

De persoonsgegevens die we verzamelen op onze website houden we enkel bij voor zover het noodzakelijk is om contact met u op te nemen/u vraag te beantwoorden. 

 • voor nieuwsbrieven is dat tot één jaar nadat u uw abonnement stopzet of wijzigde of tot we de nieuwsbrief afschaffen
 • voor infosessies en opleidingen is dat tot één jaar nadat het evenement plaatsvond
 • voor klachten is dat 10 jaar na de afhandeling van de klacht 
 • voor sollicitatiegegevens van niet-weerhouden kandidaten is dat één jaar na afloop van de wervingsreserve of selectiebeslissing
 • voor aanmeldgegevens: tot u niet meer werkzaam bent in de sector sociaal wonen of geen toegang meer moet hebben

Wie heeft toegang tot uw data?

De VMSW zal uitsluitend toegang hebben tot de gegevens die verzameld worden via deze website. Deze gegevens zullen nooit worden doorgestuurd naar andere partijen.

Wat zijn uw rechten

De GDPR voorziet voor u een aantal rechten die u, binnen bepaalde voorwaarden, kunt inroepen. Hieronder vindt u een opsomming met een korte toelichting. Zoals al hierboven aangegeven kunt u deze rechten inroepen:

Wij moeten bij een aanvraag uw identiteit altijd verifiëren. 

Recht van inzage

Wij moeten u informeren over wat er met uw gegevens gebeurt en uw rechten beschrijven. Ook moeten we u een kopie van uw persoonlijke gegevens bezorgen als u ons dit vraagt. Een kopie kunt u vragen via telefoon, e-mail of per brief. Opgelet: alleen een eerste kopie is gratis. 

Bij uw aanvraag moeten wij uw identiteit verifiëren. Daarom vragen wij u op dat moment een bewijs van uw identiteit. Twijfelen wij over uw identiteit, dan zullen wij u pas de documenten sturen nadat wij uw identiteit hebben kunnen bevestigen. We zullen u de documenten via e-mail sturen als u hiermee akkoord bent. Zo niet, dan sturen wij u de documenten met de post toe. 

Bepaalde documenten kunnen persoonlijke gegevens van andere personen bevatten die dezelfde bescherming genieten als u. We moeten daarom bepaalde documenten anonimiseren, wat enige tijd kan duren. We zullen u altijd informeren als we niet binnen een maand uw aanvraag kunnen beantwoorden.

Recht op verbetering

Als we onjuiste of onvolledige gegevens hebben, zullen we dit op uw vraag aanpassen. Denken we zelf dat uw gegevens niet langer up-to-date zijn, dan kunnen we u contacteren om dit te verifiëren.

Recht om te worden vergeten

U heeft het recht om uw gegevens te laten wissen. Wanneer u aan een van de onderstaande criteria voldoet, zullen we uw gegevens verwijderen. Uw e-mailadres en/ of telefoonnummer en/ of adres en/ of naam zal op een blacklist bewaard worden zodat ons systeem zal herkennen dat u niet langer wenst gecontacteerd te worden.

Wanneer kunnen wij uw gegevens verwijderen? 

 • We verwerken uw gegevens niet meer voor het oorspronkelijke doel of hebben deze niet langer nodig.
 • U trekt uw toestemming voor verwerking in; deze verwerking was uitsluitend op uw toestemming gebaseerd.
 • U hebt uw recht op bezwaar ingeroepen (zie recht op bezwaar hieronder).
 • Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te verwijderen.
 • Uw gegevens zijn verzameld voor het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij.

Mogelijk kunnen we uw gegevens om een specifieke reden niet verwijderen. We informeren u hierover. Deze redenen zijn:

 • een wettelijke verplichting of voor het algemeen belang 
 • voor archivering, onderzoek of statistieken volgens artikel 89 van de AVG
 • voor juridische claims 
 • de volksgezondheid
 • het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie primeert 

Recht op beperking van verwerking

U kunt altijd de verwerking van uw gegevens beperken. We zullen de verwerking stopzetten in de volgende situaties:

 • We hebben onjuiste gegevens. We verwerken uw gegevens opnieuw nadat we uw gegevens controleerden en eventueel corrigeerden.  
 • Onze verwerking wordt als onwettig beschouwd en u wilt deze verwerking beperken. 
 • We hebben uw gegevens niet langer nodig, maar houden ze bij voor uw juridische claims. Heeft u ze niet meer nodig voor de juridische claims, dan verwijderen we uw gegevens. 
 • U maakt bezwaar tegen verwerking (zie 10.7). We stoppen hiermee totdat de vraag opgelost is.

Is de beperking van verwerking niet langer relevant, dan informeren wij u waarom we de beperking stoppen. Om opnieuw uw persoonlijke gegevens te verwerken, controleren we de juistheid ervan of de juridische gronden voor de verwerking ervan. 

Recht op kennisgeving

Als u zich beroept op de bovengenoemde rechten (met uitzondering van het recht op inzage), dan informeren wij ook elke ontvanger van deze persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld andere organisaties) hierover. We doen dit niet als dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vraagt. Wij informeren u ook over deze ontvangers als u dit vraagt.

Recht op data-portabiliteit

Wij verzenden u of een andere controller (als dit technisch mogelijk is) alle gegevens in een leesbaar formaat als u dit vraagt. 
Dit gaat over gegevens: 

 • die u ons bezorgde
 • die we verwerken op basis van uw toestemming of op basis van contractuele voorwaarden
 • die we verwerken via geautomatiseerde middelen

Recht op bezwaar

U kunt bezwaar aantekenen als we gegevens verwerken voor een gerechtvaardigd belang of voor een taak van algemeen belang. We zullen uw bezwaar onderzoeken en u informeren over de resultaten. We kunnen uw persoonlijke gegevens alleen blijven verwerken als er juridische redenen zijn voor de verwerking.

Kunt u uw toestemming intrekken?

Ja, u kunt op elk moment uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken. 

Maar, wij blijven uw gegevens wel verwerken als er hiervoor een wettelijke of contractuele reden is. Ook mag u uw toestemming niet intrekken om contractuele verplichtingen te omzeilen. Als u uw toestemming intrekt, werkt deze alleen voor de toekomst. Eerdere verwerking wordt als legaal beschouwd. 

U kan uw toestemming intrekken door ons te contacteren via:

Hoe kunt u een klacht indienen?

Wij proberen uw vraag optimaal te behandelen. Lukt dit niet, dan kunt u altijd een klacht indienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie

Waarom verplichten wij u om bepaalde velden in te vullen voor u een verzoek kunt indienen?

Zo kunnen wij uw vraag snel en eenvoudig beantwoorden. Alle andere informatie die u geeft is facultatief. Indien uw de verplichte velden niet of incorrect invult, kan uw vraag mogelijks niet (volledig) beantwoord worden.

Wijzigingen in ons beleid

Deze privacyverklaring vervangt alle voorgaande versies en geldt vanaf 27 mei 2019. We hebben het recht om deze verklaring op elk moment te wijzigen en/of bij te werken. Wij informeren u over elke wijziging die een impact heeft op uw situatie (niet over kleine wijzigingen).