Machtigingen en protocollen

U vindt hier een overzicht van de machtigingen en protocollen die de VMSW en de woonactoren het recht geven om (uw) gegevens uit te wisselen met andere partijen.
We sorteerden ze van oud naar nieuw. Woonactoren kunnen op hun website of documenten doorverwijzen naar deze webpagina.

 1. KB van 22 mei 2001 tot regeling van de toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en van het gebruik van het identificatienummer wat betreft de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de door haar erkende sociale huisvestingsmaatschappijen (pdf - 79 kB)
 2. RR nr. 41/2007 van 12 december 2007. Machtiging aan de VMSW tot uitbreiding van het machtigingsbesluit van 22 mei 2001 (gegevens + begunstigden) (pdf - 85 kB)
 3. Beraadslaging FO nr. 14/2009 van 1 oktober 2009. Machtiging aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, voor de verwerking van persoonsgegevens die in gegevensbanken van de Federale Overheidsdienst Financiën zijn opgeslagen (pdf - 224 kB)
 4. Beraadslaging RR nr. 70/2009 van 18 november 2009. Aanvraag tot uitbreiding van de beraadslaging RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 (pdf - 139 kB)
 5. Beraadslaging VTC nr. 01/2010 van 17 februari 2010 betreffende machtigingsaanvraag van de stad Antwerpen voor de verwerking van persoonsgegevens, afkomstig van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (pdf - 81 kB)
 6. Beraadslaging VTC nr. 02/2010 van 6 oktober 2010 betreffende machtigingsaanvraag van de VREG voor de verwerking van persoonsgegevens afkomstig van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en van de netbeheerders (Eandis en Infrax) (pdf - 164 kB)
 7. Beraadslaging VTC nr. 07/2011 van 16 maart 2011 betreffende aanvraag tot machtiging van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) voor de mededeling van woninggegevens aan de stad Gent (pdf - 289 kB)
 8. Beraadslaging VTC nr. 37/2011 van 14 december 2011 betreffende aanvraag tot machtiging voor het mededelen van persoonsgegevens van kandidaat sociale huurders door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen nv (VMSW) aan het agentschap Wonen (pdf - 359 kB)
 9. Beraadslaging RR nr. 19/2012 van 14 maart 2012 tot goedkeuring van de beoogde netwerkverbinding tussen de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het agentschap Wonen Vlaanderen met het oog op de uitkering van een huurpremie aan kandidaat-huurders van een sociale woning (pdf - 103 kB)
 10. Beraadslaging nr. 11/088 van 8 november 2011, gewijzigid op 3 april 2012, met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Werklieden uit het Bouwbedrijf aan de financiële instellingen met het oog op het toekennen van de promotievergoeding (pdf - 321 kB)
 11. Beraadslaging FO nr. 16/2012 van 28 juni 2012. Machtigingsaanvraag van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, voor de verwerking van persoonsgegevens die in gegevensbanken van de Federale Overheidsdienst Financiën zijn opgeslagen (pdf - 356 kB)
 12. Beraadslaging RR nr. 60/2012 van 18 juli 2012  tot uitbreiding van de beraadslaging RR nr. 34/2011 van 18 mei 2011 tot de doelgroepen van de VMSW en aanvraag van de VMSW tot uitbreiding van de machtiging, verleend bij KB van 22 mei 2001 tot regeling van de toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en van het gebruik van het identificatienummer wat betreft de Vlaamse Huiisvestingsmaatschappij en de door haar erkende sociale huisvestingsmaatschappijen met betrekking tot de opslag van het rijksregisternummer van individuele VPN SSL gebruikers op basis van de e-ID (pdf - 2,28 MB)
 13. Beraadslaging VTC nr. 20/2012 van 26 september 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van inburgeraars en van cursisten Nederlands als tweede taal (NT2) die tevens kandidaat sociale huurder zijn door de onthaalbureaus (OB's) en de Huizen van het Nederlands (HvN) aan de sociale verhuurders en Inspectie RWO (pdf - 189 kB)
 14. Beraadslaging VTC nr. 21/2012 van 26 september 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van kandidaat sociale huurders door de sociale verhuurders aan de onthaalbureaus (OB) en de Huizen van het Nederlands (HvN) (pdf - 181 kB)
 15. Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012 tot vaststelling van de niet-tussenkomst van de kruispuntbank van de sociale zekerheid bij de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de Vlaamse onthaalbureaus, de Huizen van het Nederlands, de VMSW en de Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding (VDAB) (pdf - 167 kB)
 16. Beraadslaging VTC nr. 13/2013 van 8 mei 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van sociale huurders door de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) aan het agentschap Inspectie RWO voor de controle op de naleving van de Sociale Wooncode en van andere wetgeving omtrent sociale verhuur (pdf - 178 kB)
 17. Beraadslaging RR nr. 48/2013 van 19 juni 2013: aanvraag van Vlabinvest om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken met het oog op de beoordeling van aanvragen van kandidaat-huurders, - kopers en -erfpachters (pdf - 172 kB)
 18. Beraadslaging VTC nr. 33/2013 van 11 september 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van sociale huurders door een sociaal verhuurkantoor (SVK) via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) aan de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL) en omgekeerd (pdf - 163 kB)
 19. Beraadslaging nr. 13/099 van 5 november 2013 tot vaststelling van de niet-tussenkomst van de kruispuntbank sociale zekerheid bij bepaalde mededelingen van persoonsgegevens door of aan de VMSW (pdf - 111 kB)
 20. Beraadslaging VTC nr. 45/2013 van 13 november 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van (kandidaat) sociale huurders door de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (pdf - 142 kB)
 21. Beraadslaging RR nr. 79/2013 van 11 december 2013. Aanvraag vanwege de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen NV tot uitbreiding van het machtigingsbesluit van 22 mei 2001 en de uitgebreide machtiging door de beraadslaging RR nr. 41/2007 (pdf - 1,55 MB)
 22. Beraadslaging VTC nr. 01/2014 van 22 januari 2014 voor het meedelen van persoonsgegevens van eigenaars van onroerende goederen die verhuurd worden aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) en van sociale huurders aan wie doorverhuurd wordt, door een SVK via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) aan de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL) in het kader van het toekennen van een verlaagd tarief voor de onroerende voorheffing. (pdf - 141 kB)
 23. Beraadslaging RR nr. 15/2014 van 19 februari 2014 tot machtiging voor het meedelen van het rijksregisternummer van eigenaars van onroerende goederen die verhuurd worden aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) door een SVK via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (pdf - 156 kB)
 24. Beraadslaging RR nr. 16/2014 van 19 februari 2014. Uitbreiding van bij beraadslaging RR nr. 34/2011 verleende machtiging tot de personeelsleden en externe medewerkers van Vlaamse instanties die deel uitmaken van het netwerk van de sociale zekerheid, zoals de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen nv (pdf - 85 kB)
 25. Beraadslaging VTC nr 09/2014 van 9 april 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van aanvragers van premies, sociale ontleners en sociale (kandidaat) huurders en leden van hun huishouden door de sociale huisvestingsmaatschappijen (pdf - 222 kB)
 26. Beraadslaging nr. 14/088 van 7 Ooktober 2014 inzake de mededeling van persoonsgegevens door de Directie-Generaal personen met een handicap van de federale overheidsdienst sociale zekerheid aan de VMSW, de maatschappijen voor sociale huisvesting en de kantoren voor sociale verhuur, door middel van de webservice handiflux, voor het verstrekken van sociale leningen en het verhuren en verkopen van sociale woningen en kavels (pdf - 139 kB)
 27. Beraadslaging VTC nr. 09/2015 van 18 februari 2015 betreffende het meedelen van gecodeerde persoonsgegevens van kandidaten sociale huurders door een Sociale Huisvestigingsmaatschappij (SHM) via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) aan de Intercommunale Leidal in het kader van beleidsvoering - en voorbereiding van het lokaal woonbeleid (pdf - 129 kB)
 28. Beraadslaging VTC nr. 08/2015 van 25 maart 2015 betreffende het meedelen van persoonsgegevens van kandidaat sociale huurders en hun partner door sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) aan sociale verhuurkantoren (SVK), via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (pdf - 145 kB)
 29. Beraadslaging VTC nr. 19/2015 van 20 mei 2015 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van kandidaat sociale huurders door het Agentschap Wonen Vlaanderen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen nv (VMSW) aan de OCMW in het kader van ondersteuning bij het verkrijgen van een huurpremie (pdf - 161 kB)
 30. Beraadslaging VTC nr. 26/2015  van 29 juli 2015 betreffende de mededeling van adressen van sociale woningen en gronden gekend bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), het Vlaams Woningfonds en de Vlaamse gemeenten aan het agentschap Wonen-Vlaanderen (pdf - 189 kB)
 31. Beraadslaging nr. 15/053 van 1 september 2015 met betrekking tot de mededeling van bepaalde persoonsgegevens door de programmatorische overheidsdienst maatschappelijke integratie aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de Vlaamse Lokale Woonactoren (pdf - 173 kB)
 32. Beraadslaging VTC nr. 03/2015 van 2 september 2015 betreffende het mededelen van persoonsgegevens van eigen personeelsleden door het Agentschap voor Overheidsdiensten (AgO), het departement Informatie Vlaanderen (DIV), het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ), de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en de Vlaamse Vervoersmaatschappij (De Lijn) aan het Agentschap Overheidsdiensten (AGO) in het kader van de opvolging en bijsturing van het personeelsbeleid van de Vlaamse Overheid (pdf - 149 kB)
 33. Beraadslaging VTC nr. 29/2016 van 14 september 2016 tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van personen die een huursubsidie genieten en de personen die aanspraak kunnen maken op de huursubsidie vanuit het Agentschap Wonen-Vlaanderen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) aan de OCMW in het kader van het beheer van het OCMW-dossier (waaronder het beheer van de dossiers voor huursubsidie) (pdf - 192 kB)
 34. Beraadslaging nr. 16/090 van 4 oktober 2016 over de mededeling van persoonsgegevens uit het pensioenkadaster aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de andere actoren van de Vlaamse sociale huisvesting (pdf - 133 kB)
 35. Beraadslaging FO nr. 36/2016 van 27 oktober 2016. Machtigingsaanvraag van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, voor de verwerking van persoonsgegevens die in gegevensbanken van de Federale Overheidsdienst Financiën zijn opgeslagen. Aanpassing van beraadslaging FO nr. 16/2012 (pdf - 725 kB)
 36. Beraadslaging nr. 17/085 van 3 oktober 2017 over de mededeling van persoonsgegevens door de rijksdienst voor arbeidsvoorziening aan de Vlaamse maatschappij voor sociaal wonen en de andere actoren van de Vlaamse sociale huisvesting (pdf - 131 kB)
 37. Beraadslaging RR nr 21/2015 van 25 maart 2015 algemene machtiging om het rijksregisternummer te gebruiken bij aanwending van het Federal Authentication Service-systeem van FEDICT voor het toegangs- en gebruikersbeheer van de informatietoepassin die ontwikkeld zijn voor opdrachten van algemeen belang (pdf - 166 kB)
 38. Beraadslaging VTC nr. 38/2017 van 25 oktober 2017 aanvraag tot machtiging voor het meedelen van inburgeraars en cursisten Nederlands als tweede taal (NT,) vanuit de Kruispuntbank Inburgering (KBI) van het Agentschap Integratie en Inburgering (AII) via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) aan de sociale verhuurders en de afdeling Toezicht van het agentschap Wonen-Vlaanderen in het kader van de toepassingen van de taalkennivereiste (pdf - 252 kB)
 39. Machtigingsaanvraag van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, voor de verwerking van persoonsgegevens die in gegevensbanken van de Federale Overheidsdienst Financiën zijn opgeslagen – Aanpassing van beraadslaging FO nr. 36/2016 (Beraadslaging FO 02/2018) (pdf - 606 kB)
 40. Beraadslaging RR nr. 02/2018 van 21 februari 2018 om toegang te krijgen tot de gegevens betreffende de rechtsbekwaamheid en het bewind (pdf - 606 kB)
 41. Beraadslaging RR nr. 34/2018 van 16 mei 2018 tot aanpassing van de rechtsgrond van beraadslaging RR nr, 41/2007 van 12 december 2007 tot uitbreiding van het machtigingsbesluit van 22 mei 2001 (RN-MA-2017-090) (pdf - 250 kB)
 42. Beraadslaging nr. 19/018 van 5 februari 2019 over de mededelingvan persoonsgegevens met betrekking tot de erkenning van de handicap in het kader van de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, door het vlaams agentschap kind en gezin aan diverse organisaties (pdf - 200 kB)