Lenen

Waarom is er een privacyverklaring bij sociale woonorganisaties?

Sommige sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) helpen u  als kredietbemiddelaar bij de opstart van een Vlaamse Woonlening. Die sociale lening sluit u nadien af met de Vlaamse Maatschappij Voor Sociaal Wonen (VMSW) als kredietverstrekker. 
Meestal gebruiken beide organisaties persoonsgegevens om na te kijken of u ergens recht op hebt. Of om u beter te kunnen helpen. 

Het is niet de bedoeling dat sociale woonorganisaties informatie over u opvragen of verspreiden aan personen en bedrijven die geen goede reden hebben om uw informatie te krijgen. Daarom is er de privacywet en een privacyverklaring die u beschermt.

Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie over u waarover de sociale huisvestingsmaatschappij (hieronder afgekort naar SHM) en de VMSW beschikken. De informatie verzamelen ze bij andere overheidsinstellingen, bij u, via invulformulieren (eventueel via hun website) of tijdens een gesprek met medewerkers.

Belangrijk: contacteert u de maatschappij via een ander digitaal medium (zoals Facebook of Twitter), dan heeft de privacyverklaring van die websites voorrang op de privacyverklaring van SHM's bij tegenstrijdigheden.

Welke informatie verzamelen de SHM's en de VMSW?

 • Identificatiegegevens
 • Rijksregisternummer
 • Rijksregistergegevens
 • Adres- en contactgegevens
 • Gezinssamenstelling
 • Financiële gegevens
 • Eigendomsgegevens
 • Gegevens over de beleende woning

Van waar verzamelen de SHM's en de VMSW uw informatie?

Uzelf

Website: wanneer u hen informatie bezorgt via hun website.

Federale Overheidsdienst Financiën: gegevens rond belastbare inkomsten en eigendomsgegevens (Beraadslaging FO nr. 14/2009 van 1 oktober 2009 + Beraadslaging FO nr. 16/2012 van 28 juni 2012), gegevens over eigendommen in vennootschappen (Beraadslaging FO nr. 36/2016 van 27 oktober 2016 en Beraadslaging FO nr. 02/2018 van 11 januari 2018)

Het rijksregister: rijksregisternummer, naam en voornamen, geboorteplaats en datum, geslacht, hoofdverblijfplaats en historiek, de plaats en datum van overlijden, de burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, de nationaliteit en historiek, wettelijke samenwoning, het register waarin ingeschreven en de handelingsbekwaamheid (KB 22 mei 2001 + RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 + RR nr. 60/2012 van 18 juli 2012 + Beraadslaging nr. 13/099 van 5 november 2013 + RR nr. 79/2013 van 11 december 2013 + RR nr. 02/2018 van 21 februari 2018 + RR nr. 34/2018 van 16 mei 2018)

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: gegevens rond leefloon (Beraadslaging nr. 15/053 van 1 september 2015), handicap (Beraadslaging nr. 14/088 van 7 oktober 2014) en pensioenen (Beraadslaging nr. 16/090 van 4 oktober 2016)

Kind en Gezin: gegevens rond handicap kinderen (Beraadslaging nr. 19/018 van 5 februari 2019.)

Wat is de geldige rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens?

Als u een kandidaat-ontleners of ontlener wilt worden, verwerken de SHM's en de VMSW uw gegevens volgens deze wettelijke bepalingen: 

 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de verzekering gewaarborgd wonen (13/06/2008)
 • Ministerieel besluit houdende de bepaling van de inkomsten die in aanmerking worden genomen voor de berekening van het maandelijkse netto-inkomen en de vaststelling van de methodiek met betrekking tot het solvabiliteitsonderzoek (30/01/2014)
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013 houdende de voorwaarden waaronder de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Vlaams Woningfonds bijzondere sociale leningen aan particulieren kunnen toestaan (23/05/2014)

Waarvoor gebruiken de SHM's en de VMSW uw persoonlijke gegevens?

De SHM's en de VMSW gebruiken uw gegevens om u te informeren, te controleren, in te schrijven en om een leningsovereenkomst toe te kennen. Ze geven gegevens alleen door als het doel verenigbaar is, om de overeenkomst uit te voeren, bij een wettelijke verplichting of met uw toestemming.

Hoe lang houden de SHM's en de VMSW uw data bij?

De SHM's houden uw gegevens bij tot zolang het aanvraagdossier lopende is bij de VMSW. Daarna houdt de VMSW uw dossier bij tot 10 jaar na de afloop van de hypotheek.

Wie heeft toegang tot uw data?

De kredietbemiddelende SHM's delen de gegevens enkel met de VMSW, want met de VMSW sluit u uiteindelijk de kredietovereenkomst af. Als u via de VMSW een schuldsaldoverzekering afsloot, dan deelt de VMSW de noodzakelijke informatie met de schuldsaldoverzekeraar (nu Cardfif). 

Wat zijn uw rechten?

De GDPR voorziet een aantal rechten die u kunt inroepen, binnen bepaalde voorwaarden. Hieronder vindt u een opsomming met een korte toelichting.

U kunt deze rechten inroepen via telefoon, e-mail, webformulier of via een brief, die u richt aan de SHM die uw gegevens verwerkt. Dat kan enkel zolang uw aanvraagdossier via de SHM loopt (tot ondertekenen leningsvoorstel). 

Is de lening gestart (vanaf ondertekening leningsvoorstel), dan kunt u deze rechten inroepen bij de VMSW. Dat kan via:

Recht van inzage

De SHM's en de VMSW moeten u informeren over wat er met uw gegevens gebeurt en ze moeten uw rechten beschrijven. Ook moeten ze u een kopie van uw persoonlijke gegevens bezorgen als u dit aan hen vraagt. Een kopie kunt u vragen via telefoon, e-mail of per brief. Opgelet: alleen een eerste kopie is gratis. 

Bij uw aanvraag moeten de SHM's en de VMSW uw identiteit verifiëren. Daarom vragen zij u dan een bewijs van uw identiteit. Twijfelen ze over uw identiteit, dan zullen ze u pas de documenten sturen nadat ze uw identiteit hebben kunnen bevestigen. Ze zullen u de documenten via e-mail sturen als u hiermee akkoord bent; zo niet, sturen zij u de documenten per post toe. 

Bepaalde documenten kunnen persoonlijke gegevens van andere personen bevatten die dezelfde bescherming genieten als u. De SHM's en de VMSW moeten daarom bepaalde documenten anonimiseren, wat enige tijd kan duren. Ze zullen u altijd informeren als ze niet binnen een maand uw aanvraag kunnen beantwoorden.

Recht op verbetering

Als de SHM's of de VMSW onjuiste of onvolledige gegevens hebben, zullen ze dit op uw vraag aanpassen. Denken de SHM's of de VMSW zelf dat uw gegevens niet langer up-to-date zijn, dan kunnen ze u contacteren om dit te verifiëren. Mogelijk moet u hiervoor naar het kantoor komen om uw identiteitskaart te laten lezen.

Recht om te worden vergeten

U heeft het recht om uw gegevens te laten wissen. De SHM's en de VMSW verwijderen uw gegevens als u aan een van de onderstaande criteria voldoet. Uw e-mailadres en/of telefoonnummer en/of adres en/of naam bewaren ze dan op een blacklist zodat hun systeem weet dat u niet langer gecontacteerd wil worden.

Wanneer kunnen zij uw gegevens verwijderen? 

 • Ze verwerken uw gegevens niet meer voor het oorspronkelijke doel of hebben deze niet langer nodig.
 • U trekt uw toestemming voor verwerking in; deze verwerking was uitsluitend op uw toestemming gebaseerd.
 • U hebt uw recht op bezwaar ingeroepen (zie verder).
 • Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te verwijderen.
 • Uw gegevens zijn verzameld voor het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij.

Mogelijk kunnen de SHM's of de VMSW uw gegevens om een specifieke reden niet verwijderen. Ze informeren u hierover. Deze redenen zijn:

 •  een wettelijke verplichting of voor het algemeen belang
 • voor archivering, onderzoek of statistieken volgens artikel 89 van de AVG
 • voor juridische claims 
 • de volksgezondheid
 • het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie primeert 

Recht op beperking van verwerking

U kunt altijd de verwerking van uw gegevens beperken. De SHM's of de VMSW zullen de verwerking stopzetten in de volgende situaties:

 • Ze hebben onjuiste gegevens. Ze verwerken uw gegevens opnieuw nadat ze uw gegevens controleerden en eventueel corrigeerden.
 • De verwerking van de SHM's of de VMSW wordt als onwettig beschouwd en u wilt deze verwerking beperken. 
 • Ze hebben uw gegevens niet langer nodig, maar houden ze bij voor uw juridische claims. Heeft u ze niet meer nodig voor de juridische claims, dan verwijderen ze uw gegevens. 
 • U maakt bezwaar tegen verwerking (zie verder). De SHM of de VMSW stopt hiermee totdat de vraag opgelost is.

Is de beperking van verwerking niet langer relevant, dan informeert de SHM of de VMSW u waarom ze de beperking stoppen. Om opnieuw uw persoonlijke gegevens te verwerken, controleren ze de juistheid ervan of de juridische gronden voor de verwerking ervan. 

Recht op kennisgeving

Als u zich beroept op de bovengenoemde rechten (met uitzondering van het recht op inzage), dan informeren de SHM's of de VMSW ook elke ontvanger van deze persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld andere organisaties) hierover. Ze doen dit niet als dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vraagt. Ze informeren u ook over deze ontvangers als u dit vraagt.

Recht op data-portabiliteit

De SHM's of de VMSW verzenden u of een andere controller (als dit technisch mogelijk is) alle gegevens in een leesbaar formaat als u dit vraagt. 
Dit gaat over gegevens: 

 • die u ons bezorgde 
 • die ze verwerken op basis van uw toestemming of op basis van contractuele voorwaarden 
 • die ze verwerken via geautomatiseerde middelen. 

Recht op bezwaar

U kunt bezwaar aantekenen als de SHM's of de VMSW gegevens verwerken voor een gerechtvaardigd belang of voor een taak van algemeen belang. Ze zullen uw bezwaar onderzoeken en u informeren over de resultaten. Ze kunnen uw persoonlijke gegevens alleen blijven verwerken als er juridische redenen zijn voor de verwerking.

Heeft u bezwaar tegen direct marketing, dan sturen de SHM's of de VMSW u geen direct marketing meer zodra zij uw vraag ontvangen.

Kunt u uw toestemming intrekken?

Ja, u kunt op elk moment uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken. 

Maar, de SHM's of de VMSW blijven uw gegevens wel verwerken als er hiervoor een wettelijke of contractuele reden is. Ook mag u uw toestemming niet intrekken om contractuele verplichtingen te omzeilen. Als u uw toestemming intrekt, werkt deze alleen voor de toekomst. Eerdere verwerking wordt als legaal beschouwd. 

U kunt uw toestemming intrekken via telefoon, e-mail, webformulier of via een brief, die u richt aan de SHM die uw gegevens verwerkt.
Wilt u toestemming intrekken bij de VMSW, dan kan dat via:

Hoe kunt u een klacht indienen?

De SHM's en de VMSW proberen uw vraag optimaal te behandelen. Lukt dit niet, dan kunt u altijd een klacht indienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie.

Wijzigingen in het beleid

De SHM's en de VMSW hebben het recht om de privacyverklaring op elk moment te wijzigen en/of bij te werken. Ze informeren u over elke wijziging die een impact heeft op uw in situatie (niet over kleine wijzigingen).

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.