Directeur ICT

Interne vacature

Deze vacature is een interne vacature. Enkel medewerkers van de Vlaamse overheid kunnen hiervoor solliciteren.


Voltijds

Directeur ICT

De medewerkers van de VMSW zetten zich elke dag in om sociale woonactoren te ondersteunen.

Als directeur ICT stuur je een team van een 10-tal interne medewerkers en een 20-tal consultants aan. Je rapporteert aan het afdelingshoofd Ondersteuning.

Wat doe je?

 • Je stuurt en volgt de leden van de dienst ICT op;
 • Je volgt het IT Service management en bouwt het uit;
 • Je definieert de ICT-strategie & governance;
 • Je doet aan budget- en leveranciersbeheer;
 • Je managet het portfolio en programma;
 • Je werkt mee aan change management binnen de organisatie;
 • Je zorgt voor enterprise architecture;
 • Je werkt aan een innovatieportfolio.

Je draagt ook bij tot de afstemming van de interne bedrijfsprocessen op een efficiënte dienstverlening en op wijzigingen in het beleidsdomein.
Het ICT-budget is 5 miljoen euro. Als directeur ICT stuur je een team van een 10-tal interne medewerkers en een 20-tal consultants aan. Je rapporteert aan het afdelingshoofd Ondersteuning.

Meer informatie over deze functie kan je terugvinden in de functiebeschrijving (pdf - 354 kB).

Je profiel

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je ofwel aan de voorwaarden voor bevordering ofwel aan de voorwaarden voor horizontale mobiliteit:

Voor een bevordering binnen het niveau:

 • Je bent een ambtenaar (op proef of vastbenoemd) binnen de diensten van de Vlaamse overheid in de graad van informaticus of je bent een contractueel personeelslid (al dan niet in proeftijd) binnen de diensten van de Vlaamse overheid én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking en je wordt betaald in een salarisschaal in de graad van informaticus.
 • Je beschikt op datum van 1 december 2017 over 6 jaar relevante beroepservaring, zijnde het rechtstreeks aansturen van een inhoudelijk team van minstens 5 medewerkers.
 • Je hebt een eerste ervaring in projectmanagement.
 • Je hebt een eerste ervaring in het uitbouwen van een dienstverlening (o.a. klantencontacten, belanghebbendenmanagement…).
 • Je laatste functioneringsevaluatie mag niet besloten zijn met een onvoldoende.

Voorwaarden voor horizontale mobiliteit:

 • Je werkt als statutair ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature binnen de diensten van de Vlaamse overheid.
 • Of je bent contractueel tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal van dezelfde rang als de rang van de vacature en met een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking.
 • Of je bent contractueel tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen de diensten van de Vlaamse overheid en hebt een vrijstelling voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de graad van de vacature (VPS art. III 22).
 • Je beschikt op datum van 1 december 2017 over 6 jaar relevante beroepservaring, namelijk het rechtstreeks aansturen van een inhoudelijk team van minstens 5 medewerkers.
 • Je hebt een eerste ervaring in projectmanagement.
 • Je hebt een eerste ervaring in het uitbouwen van een dienstverlening (o.a. klantencontacten, belanghebbendenmanagement…).

In jouw sollicitatieformulier toon je aan dat je beschikt over de gevraagde ervaring. 

Ons aanbod

De VMSW is een agentschap van de Vlaamse overheid binnen het beleidsdomein Omgeving. Je werkt in Brussel (Havenlaan 88, 1000 Brussel). 

 • Je wordt overgeplaatst of bevorderd in de graad van directeur-informaticus (rang A2) met de bijbehorende salarisschaal A221.
 • Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 5833,19 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • De functie of bevorderingsbetrekking wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.
 • Je eerste 12 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing als je al als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang bent tewerkgesteld.
 • Je wordt pas definitief bevorderd nadat je de proeftijd succesvol hebt doorlopen (VPS art. VI 36).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be 

Ben jij onze nieuwe collega?

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 11 januari 2018.

Belangrijk: Heb je een beperking of handicap en zijn er aanpassingen nodig zodat je kunt deelnemen aan deze selectieprocedure? Meld dit zeker in je cv. De selectieverantwoordelijke contacteert je om verdere afspraken te maken.

Selectieverloop

De timing van deze aanwerving is:

 • Screening van cv’s: januari 2018
 • Externe potentieelinschatting: januari - februari 2018
 • Functiespecifieke eindselectie: februari - maart 2018

Het gedetailleerde verloop van de selectieprocedure en over de wervingsreserve kan je nalezen in het selectiereglement bij het vacaturebericht op de website van Werken voor Vlaanderen.

Meer informatie

Als je een bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kan je terecht bij:

Piet De Vooght
Afdelingshoofd ondersteuning
Piet.devooght@vmsw.be
Tel.: 02 505 43 64

Als je een bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kan je terecht bij:

Céline Cleenewerck
Selectieverantwoordelijke managementjobs
Celine.cleenewerck@kb.vlaanderen.be
Tel.: 0499 94 44 42

Als je een bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kan je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be.