Kerntaken

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) stimuleert, adviseert en ondersteunt lokale woonactoren. Zo maken we samen kwaliteitsvol en betaalbaar sociaal wonen in Vlaanderen mogelijk. Sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s), sociale verhuurkantoren (SVK’s), gemeenten en OCMW’s kunnen bij de VMSW terecht voor heel diverse informatie en ondersteuning.

Advies bij projectrealisatie

De VMSW ondersteunt en begeleidt lokale woonactoren administratief en technisch bij de realisatie van bouwprojecten, van bij het concept tot de oplevering. 

Bouwheren of ontwerpers kunnen bij de VMSW terecht voor een Bouwtechnisch Bestek Woningbouw en een praktische handleiding met richtlijnen voor sociale woningbouw

Infrastructuuraanleg 

Voor de aanleg van wooninfrastructuur (rioleringen, wegen, groenaanleg) bij sociale woonprojecten kan de VMSW als bouwheer optreden, op vraag van de lokale woonactor. Treedt de woonactor zelf als bouwheer op, dan zorgt de VMSW voor de subsidiëring en geeft ze advies en goedkeuring. 

De VMSW heeft een publicatie Infrastructuuraanleg voor sociale woonprojecten met beschrijvingen, toelichtingen en richtlijnen voor infrastructuurontwerp en publieke ruimte. 

Kredietverlening en financiële ondersteuning 

De VMSW gaat rechtstreeks leningen aan bij Vlaanderen voor de financiering van de activiteiten. 
Dit kapitaal transformeert de VMSW in leningen voor lokale woonactoren. De VMSW ontvangt van de Vlaamse overheid kapitaal- en rentesubsidies, om deze goedkope financiering voor woonactoren mogelijk te maken. 

De VMSW beheert de financiële middelen van de SHM’s. Elke SHM heeft een zichtrekening bij de VMSW, de rekening-courant. De VMSW voert van daaruit betalingen uit voor de SHM. 

Ondersteuning bij de operationele werking

Voor SHM’s en SVK’s ontwikkelt en beheert de VMSW informaticatoepassingen. Daarnaast beantwoordt de VMSW vragen over fiscaliteit, wetgeving, verhuring … De VMSW ondersteunt de SVK’s ook bij huurdersbegeleiding en -administratie, hun erkenning en subsidiëring … 

Infosessies, overlegmomenten, statistieken, goede praktijken … 

Als kenniscentrum verwerkt en verspreidt de VMSW actief kennis, statistieken en goede praktijken uit de sector. De VMSW organiseert infosessies en overlegmomenten en brengt regelmatig publicaties uit over relevante thema’s voor de sector. Tweejaarlijks organiseert de VMSW Woonforum, de studie- en ontmoetingsdag voor de sector sociale huisvesting. 

De Vlaamse Woonlening

De VMSW verstrekt een betaalbaar woonkrediet aan gezinnen en alleenstaanden met een beperkt inkomen. Particulieren die bij de VMSW willen lenen, moeten voldoen aan een aantal voorwaarden: inkomen, eigendom, financiële draagkracht … 
 
Een Vlaamse Woonlening aanvragen kan bij bepaalde sociale huisvestingsmaatschappijen, die de kandidaat-ontlener begeleiden bij het opmaken van een dossier. 

Alle informatie over de Vlaamse Woonlening

Neem een kijkje in het jaarverslag

Het jaarverslag bundelt de activiteiten van de VMSW en geeft enkele algemene cijfers over de sociale huisvesting in Vlaanderen. Het jaarverslag wordt al enkele jaren niet meer gedrukt. 

U kunt de jaarverslagen van 2010 tot 2019 downloaden en doorbladeren.

Contacteer ons. We helpen u graag verder.